logot-web-ad hoc-albania-02

Qendra Fokus

Përshkrimi dhe Qëllimi i projektit i projektit: Qëllimi i kësaj iniciative është ndërgjegjësimi i të rinjve të Gramshit mbi fenomenin e dhunës dhe pasojat e saj në mesin e tyre, me synim përforcimin e kohezionit social mes të rinjve dhe promovimin e një k ...

logot-partnere-smart-Albania-01

Albania FOKUS

Përmbledhja e projektit Projekti synon të krijojë një rezidencë artistike të lëvizshme për fotografe nga Shqipëria dhe rajoni, duke përfshirë fotoreporterë dhe fotografë shtypi. Nëpërmjet kësaj rezidenciale synohet krijimi i një mjedisi të favorshëm më ...