Iniciativa Lokale

Grantet për Iniciativat lokale janë një mekanizëm financimi për projektet vendore që lidhen me sigurinë, stabilitetin dhe qeverisjen. 

Projektet që financohen nga skema e granteve të Iniciativave Lokale duhet të bazohen në strategji dhe/ose politika që kontribuojnë në qëllimet e tyre.

Aktiviteteve e pranueshme për këtë lloj granti janë fushatat avokuese duke përfshirë përgatitjen e materialeve promovuese dhe ndërgjegjësuese (p.sh. përmbledhje politikash, hulumtime, video, evente, performanca, produkte mediatike duke përjashtuar materialin promovues të printuar) dhe grupet e punës për zhvillimin e planeve lokale të veprimit, strategjive locale dhe angazhimin e ekspertëve.

Kohëzgjatja e nismave të mbështetura është nga 6 deri në 12 muaj dhe shuma totale që shpërndahet në këtë linjë grantesh është  11,970,210.00 NOK.

Thirrja e parë publike

Përfituesit e thirrjes së parë publike

Emri i organizatës

Titulli i projektit

Fusha e veprimit

Vlera e grantit (NOK)

Data e fillimit

Data e mbarimit

Lidhje shoqëruese

Albanian National Association of the Deaf

“Imagjinoje veten në pushtetin vendor”


Qeverisja

75,715.9620.04.202320.10.2023

Website

Me shume

For Social and Environmental Welfare Berat

“Siguri energjetike nëpërmjet zbutjes së varfërisë energjetike në Bashkinë Berat” 

Siguria dhe Stabiliteti

79,71620.04.202320.11.2023

Website

Me shume

Qendra për Drejtësi Gjinore në Shqiperi

“Ofrimi i sigurisë dhe mbrojtjes efektive për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Tiranë”  

Siguria dhe Stabiliteti

79,71620.04.202320.12.2023

Website

Me shume

Shoqata Kombetare Edukim per Jeten- SHKEJ

Fuqizimi i strukturave të mbrojtjes së fëmijëve në nivel lokal në zonat rurale të Bashkisë Tiranë 

Siguria dhe Stabiliteti

79,000.5920.04.202320.12.2023

Website

Me shume

Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome (LRER)

Mobilizimi komunitar si mjet per te ndikuar vendimarrjen lokale per një strehim më të sigurt

Qeverisja

73,58420.04.202320.01.2024

Website

Me shume

Shoqata perdorusit e pyjeve e kullotave dhe mbrotja e mjedisit “SIRA”Kukes

Angazhim dhe Vendim-marrje komunitiare për mbrotjen e Lumit Luma ne Kukes


Qeverisja

72,948.3620.04.202320.12.2023

Website

Me shume

Forumi i Politikave të Integrimit/ EU Policy Hub

Të Rinjtë, Hallka e Munguar në Procesin e Integrimit në BE 

Siguria dhe Stabiliteti

76,65020.04.202320.11.2023

Website

Me shume

Social Inclusion for Development

Edukimi ligjor I qytetarëve të Lezhës në kuadër të reformës administrative-territoriale 2014

Qeverisja

76,39501.05.202301.11.2023

Website

Me shume

Qendra “Instituti për Zhvillim Strategjik” 

Rritja dhe Forcimi i Rolit të të rinjve në procesin e vendimmarrjes në nivel vendor

Qeverisja

76,70420.04.202320.10.2023

Website

Me shume