logot-web-ad hoc-albania-02

Qendra Fokus

Përshkrimi dhe Qëllimi i projektit i projektit: Qëllimi i kësaj iniciative është ndërgjegjësimi i të rinjve të Gramshit mbi fenomenin e dhunës dhe pasojat e saj në mesin e tyre, me synim përforcimin e kohezionit social mes të rinjve dhe promovimin e një k ...

logot-web-national-interventons-04

Open Data Kosovo

Përmbledhje e projektit Projekti synon të avancojë dhe promovojë njohuritë dixhitale në Kosovë, duke përfshirë qeverisjen qendrore dhe lokale, organizatat e shoqërisë civile, studentët, mediat, dhe qytetarët në përgjithësi. Objektivat specifike të proj ...

logot-web-national-interventons-05

GERMIN

Përmbledhje e projektit Projekti synon adresimin e nën-përfaqësimit të diasporës në proceset e hartimit të politikave në Kosovë dhe synon të fuqizojë kapacitetin e institucioneve të hartimit të politikave ndërsa promovon partneritete efektive. Duke ang ...