logot-web-core-grants-kosovo-05

Platforma CiviKos

Përmbledhje e orientimit strategjik të organizatës

Platforma CiviKos është një bashkim vullnetar i organizatave të shoqërisë civile të përkushtuara për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet Shoqërisë Civile dhe Autoriteteve Publike. E themeluar në vitin 2007, ajo ka katër objektiva kryesore strategjike:
1. Menaxhimi efektiv, transparent dhe i përgjegjshëm i platformës.
2. Mobilizimi i organizatave anëtare përmes ndërveprimit të vazhdueshëm dhe shërbimeve cilësore.
3. Avancimi i dialogut të strukturuar ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve publike.
4. Promovimi i cilësinë e punës dhe rezultateve të CiviKos-it si dhe të organizatave anëtare të saj.
Platforma CiviKos shërben si katalizator për ndryshim dhe bashkëpunim në sektorin e shoqërisë civile të Kosovës.

Përfituesit dhe grupet e synuara:

Organizatat e shoqërisë civile përfitojnë nga përpjekjet mobilizuese të Platformës CiviKos dhe ndërveprimi i vazhdueshëm, i cili mund të çojë në bashkëpunim të zgjeruar me autoritetet publike. Autoritetet publike përfitojnë nga dialogu i strukturuar i ndihmuar nga Platforma CiviKos, duke çuar në vendimmarrje më të informuara dhe politika më efektive. Qytetarët përfitojnë nga një mjedis më i favorshëm për bashkëpunim ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve publike.
Në përgjithësi, puna e Platformës CiviKos ka potencial të krijojë një ndikim pozitiv në sektorin e shoqërisë civile të Kosovës dhe të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm të vendit.