logot-partnere-smart-Albania-03

Shoqata Kombetare Shqiptare e Njerezve qe nuk Degjojne

Përmbledhja e projektit

Projekti synon edukimin, informimin dhe angazhimin e të rinjve me dëmtim të dëgjimit në institucionet e qeverisjes vendore në Bashkinë e Tiranës. Duke adresuar sfidat e boshllëqeve të informacionit dhe diskriminimit në gjuhën shqipe të shenjave, projekti promovon aktivizmin rinor dhe komunitetet gjithëpërfshirëse. Nëpërmjet organizimit të punëtorive dhe takimeve, projekti synon rritjen e njohurive dhe pjesëmarrjen aktive të të rinjve në shoqëri dhe në proceset vendimmarrëse. Projekti synon të përmirësojë proceset demokratike dhe të përfshijë të rinjtë me dëmtim të dëgjimit në Bashkinë e Tiranës si aktorë të pushtetit vendor.

 

Qëllimi i  projektit

Qëllimi i projektit është të edukojë të rinjtë me dëmtim të dëgjimit për institucionet e qeverisjes vendore, rolet, përgjegjësitë dhe shërbimet e tyre, nëpërmjet aksesit në informacion, duke promovuar aktivizmin rinor dhe shoqërinë gjithëpërfshirëse.

 

Grupet e synuara dhe përfituesit

  • 15 të rinj me dëmtime dëgjimi nga Bashkia e Tiranës, mosha 15-25 vjeç.
  • 30 të rinj me dëmtime dëgjimi nga Bashkia e Tiranës që do të marrin pjesë në takime;
  • 1000 anëtarë të komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë;
  • 30 anëtarë të Këshillit Bashkiak Kiranë

 

Aktivitetet kryesore

  • Workshopi “Bashkia ime”;
  • Takime konsultative joformale me të rinjtë me dëmtim të dëgjimit;
  • Takimi me Këshillin Bashkiak të Tiranës;
  • Video informuese rreth shërbimeve online.