logot-partnere-smart-Albania-13

Perdorusit e pyjeve e kullotave dhe mbrojtja e mjedisit “SIRA”

Përmbledhja e projektit

Projekti synon të trajtojë ndikimin negativ të ndërtimit të hidrocentralit në lumin Luma dhe mbrojtjen e zonës së mbrojtur të Topojanit në Kukës. Lumi Luma është i rëndësishëm për rajonin dhe popullsinë vendase, por është nën presionin e zhvillimeve të hidrocentraleve. Komuniteti lokal dhe grupet e interesit janë kundër ndërtimit të hidrocentraleve dhe propozojnë krijimin e një zone të mbrojtur. Projekti synon të mbështesë komunitetin në përpjekjet e tyre për të ruajtur këtë pasuri natyrore dhe për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Bashkëpunimi me organizatat joqeveritare dhe mediat do të ndihmojë në këtë proces duke rritur ndërgjegjësimin e publikut dhe duke siguruar që kërkesat e komunitetit të merren parasysh. Objektivi kryesor është ruajtja e lumit Luma si një trashëgimi natyrore kombëtare dhe sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në qarkun e Kukësit.

 

Qëllimi e projektit

Qëllimi i projektit është rritja e pjesëmarrjes së publikut në proceset vendimmarrese për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Kjo do të arrihet nëpërmjet përmirësimit të procedurave të njoftimit publik për lejet mjedisore të hidrocentraleve në zonat që lidhen me luginën e lumit Topojan. Projekti synon gjithashtu të inkurajoje përfshirjen e qytatareve në dëgjesat publike në lidhje me lejet mjedisore për hidrocentralet. Në fund të fundit, projekti synon të ofrojë mbështetje për komunitetin në luginën e lumit Topojan në reagimet e tyre qytetare, duke bërë që zëri i tyre të dëgjohet nga institucionet vendimmarrëse.

 

Grupet e synuara dhe përfituesit

  • Banorët e prekur drejtpërdrejt nga ndërtimi i hidrocentraleve në luginën e lumit Topojan dhe Shushicë, si dhe në fshatrat përreth.

 

Aktivitetet kryesore

  • Nisja e projektit në Kukës përmes një konference të përbashkët me përfaqësues të institucioneve publike;
  • Degjesa Publike në Njësinë Administrative Topojan dhe Shishtavec;
  • Mbjellja e 500 fidanëve të pishës së zezë (Pinus nigra) në toka të gërryera dhe të dëmtuara si rezultat i ndërtimit të 5 hekurudhave;
  • Përgatitja e një dokumenti analitik që vlerëson nivelin e reflektimeve nga komuniteti vendor në dëgjesat publike dhe dërgimin e këtij dokumenti përmbledhës tek institucionet përkatëse;
  • Adresimi i kërkesave dhe ankesave të komunitetit të njësive të qeverisjes vendore ndaj institucioneve vendimmarrëse.