IMG_20220824_100041

Shfaqja e radios në Urban FM Shkup

Menaxheri i programit smart Balkans Project, Aleksandar Cekov pati një paraqitje mysafire në Urban FM 90.8 Shkup të pritur nga Marija Dimiskova ku prezantoi aktivitetet e projektit dhe rezultatet e projektit SMART Balkans – Shoqëria Civile për Shoqëri të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor.

Gjatë emisionit të mëngjesit në radio, Aleksandar Cekov u përqendrua në mbështetjen për CSOs që projekti ofron në kuadër të aktiviteteve të projektit dhe përmendi interesimin e madh në mesin e CSOS-ve për projektin që shihet përmes faktit se 600 organizata nga rajoni të regjistruara në Platformën e Menaxhimit të Granteve.

Në shfaqje, Aleksandar analizoi gjithashtu gjendjen në sektorin civil në shoqërinë maqedonase dhe shpjegoi se si projekti do të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes.
Ju mund të dëgjoni shfaqjen në lidhjen më poshtë
https://bit.ly/3R3G1i8

impactassessors (3)

Thirrje publike për Vlerësues Ndikimi të OSHC-ve

Projekti SMART Balkans shpall një Thirrje Publike për Vlerësues Ndikimi, që do të jenë përgjegjës për siguruar mbështetje kompetente me vlerësimin e gjithanshëm të ndikimit të aplikantëve për grante dhe matjen e rëndësisë dhe rolit të tyre në shoqëri, efekteve dhe rezultateve të aktiviteteve të tyre.

 

Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (Centar za promociju civilnog društva – CPCD) nga Bosnja dhe Hercegovina, në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria, po zbatojnë bashkërisht Projektin “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, projekt që kontribuon në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe integrimin euroatlantik të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Projekti synon të krijojë një bazë solide për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Disa nga temat e këtij projekti janë lufta kundër krimit të organizuar, parandalimi i radikalizimit (përfshirë ekstremizmin e dhunshëm), pajtimi përmes dialogut ndërkulturor, reformat për integrimin euroatlantik, të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore (përfshirë këtu edhe dhunën në familje), mbështetja për lirinë e shprehjes dhe pavarësinë e mediave. Projekti financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Norvegjisë me një grant prej mbi 17 milionë euro.

 

Projekti SMART Balkans ka në fokus shpërndarjen e mbi 450 granteve (grante themelore, grante për median, nisma vendore, projekte krijuese, ndërhyrjet në nivel kombëtar, grante rajonale, grante sipas situatës) dhe ngritjen e kapaciteteve të OShC-ve, grupeve dhe fushatave mediatike dhe qytetare. Të gjitha lidhen me dy fusha tematike: a) Siguria dhe stabiliteti dhe b) Qeverisja, me aspekt forcimin e bashkëpunimit rajonal.

 

Grantet themelore, së bashku me ngritjen e kapaciteteve sipas nevojave, do t’u bëjnë të mundur organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të përmirësojnë kapacitetin e tyre organizativ dhe do t’i nxisin ato të ripërcaktojnë fokusin e tyre strategjik në misionin e tyre kryesor. Kjo qasje bën të mundur që OSHC-të të çlirohen nga presionet e krijuara nga financimi afatshkurtër i projekteve dhe nga fokusimi tek prioritetet e donatorëve. Granti themelor ka si qëllim që OSHC të arrijnë një ndikim të rëndësishëm në fushën e sigurisë, stabilitetit dhe qeverisjes dhe që kanë potencial për ndikim edhe më të madh.

 

Për çdo vend (Shqipëri, Bosnjë -Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi) do të krijohet grupi i ekspertëve të ndikimit, i përbërë nga të paktën 3 vlerësues.

 

Ekspertët do të bëjnë vlerësimin e ndikimit duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizimit të të dhënave, bazuar në metodologjinë e zhvilluar, ku do të kryhen vizita në terren tek organizatat e vlerësuara dhe aktorët e tyre.

Objektivat dhe rezultatet e pritshme

Qëllimi i kësaj Thirrjeje Publike është krijimi i grupeve të Ekspertëve të Ndikimit për të mbështetur proceset e vendimmarrjes së drejtuesve të granteve për aplikantët e granteve themelore.

 

Janë planifikuar 2 thirrje publike për aplikimet e granteve themelore, në qershor 2022 dhe 2023.

 

Ekspertet e angazhuar të ndikimit do të përdorin Instrumentin e Vlerësimit të Kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (IVK-OSHC), si mjet vlerësimi sistematik dhe praktik që mund të ofrojë një pasqyrë cilësore dhe sasiore të burimeve të brendshme administrative, financiare, sigurie, njerëzore, të mobilizimit të qytetarëve, marrëdhënieve me publikun, kapaciteteve menaxhuese. Për më tepër, ky instrument duhet të japë një pamje të qartë të rolit dhe llojit të organizatës në përputhje me programet kryesore, projektet, aktivitetet dhe rezultatet e arritura në pesë vitet e fundit.

 

Bazuar në vlerësimin fillestar të kapaciteteve të përfituesve të mundshëm të granteve, vlerësuesit e ndikimit do të përdorin burimet e të dhënave për analizën bazë të sektorit të OSHC-ve për të matur ecurinë ose ndikimin e programeve për ngritjen e kapaciteteve dhe të grantit themelor në zhvillimin organizativ, ndikimin e tyre në komunitet, rëndësinë për shoqërinë si dhe potencialin e tyre për rritje.

 

Raporti i Vlerësimit me fokus ndikimin do të përqendrohet tek përfituesit e granteve themelore për të cilët projekti do të sillte ndryshime pozitive dhe afatgjata, edhe nëse përballen me kufizime burimesh gjatë menaxhimit të projekteve.

 

Objekti i punës

Ekspertët e Ndikimit do të trajnohen në mënyrë që të përvetësojnë dhe të përdorin njësoj instrumentin e vlerësimit të kapaciteteve të OSHC-ve.

 

Stafi i projektit do t’i caktojë një ose më shumë vlerësuesve të ndikimit detyrën për të bërë një vlerësim të ndikimit duke përdorur instrumentin e vlerësimit të kapaciteteve të OSHC-ve. Ekspertët do të bëjnë vlerësimin e ndikimit duke përdorur metoda të ndryshme të mbledhjes dhe analizimit të të dhënave, por është me rëndësi tepër të madhe të bëhet një vizitë në terren tek organizata dhe aktorët e saj kryesorë.

 

Vlerësimi i ndikimit  do të jetë një nga hapat në procesin e përzgjedhjes së organizatave që do t’u akordohet granti themelor.

 

 Përzgjedhja e vlerësuesve:

Aplikimet e pranuara për Vlerësues Ndikimi do të shqyrtohen pas dorëzimit të tyre, me përfundimin e afatit për dorëzimin e aplikimeve më 22 gusht 2022. Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervista dhe testim. Trajnimi i parë përgatitor do të organizohet në periudhën prej 29 gusht deri më 9 shtator 2022. Në përputhje me planin për publikimin e thirrjeve për aplikime për grante, raundi i parë i angazhimit të vlerësuesve të ndikimit është planifikuar për në shtator 2022 për vlerësimin e aplikimeve që janë pranuar për grante themelore.

 

Vlerësuesit e ndikimit nuk duhet të kenë konflikt interesi faktik apo në dukje me organizatat, aplikimet e të cilave janë zgjedhur për vlerësim dhe që janë në proces vlerësimi.

 

Pas nënshkrimit të kontratës së shërbimit dhe deklaratës për mospasje konflikti interesi (deklaratë integriteti), vlerësuesi i ndikimit do t’i caktohet aplikantëve të veçantë për të cilët ai/ajo do të përgatisë një raport vlerësimi.

 

Si të aplikoni:

 

Kjo thirrje është e hapur për të gjithë shtetasit e 6 vendeve të përfshira në Projektin SMART Balkans: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia:

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Shqipëria:

 

Thirrja publike për Vlerësues Ndikimi Albania

 

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

 

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Bosnja – Hercegovina:

 

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BH

 

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

 

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Mali i Zi:

 

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

 

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

 

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Maqedonia e Veriut:

 

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

 

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

 

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Kosova:

 

Thirrja publike për vlerësues Ndikimi – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

 

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Ndikimi – Prilog 1 – Prijavni formular

 

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

 

Dokumentet e nevojshme për aplikantët nga Serbia:

 

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

 

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

 

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

 

Kjo thirrje është e hapur deri më 22.08.2022.

objava info sesija regionalni grantovi

Seancat informuese

Seancat informuese për Thirrjen për Aplikime për Grantet Rajonale dhe Themelore në kuadër të Projektit SMART Balkan – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë, u mbajtën të enjten, më 14 korrik 2022 në platformën ZOOM, që u ndoqën nga më shumë se 240 pjesëmarrës, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Objektivi i këtyre seancave ishte prezantimi i këtyre mundësive para aplikantëve të mundshëm të interesuar.
↔️ Grantet rajonale do të mbështesin projekte në fushat e sigurisë, stabilitetit dhe qeverisjes, me konsorcium prej të paktën 3 OSHC nga 3 vende dhe rrjete të forta rajonale formale ose joformale. Grantet themelore do të mbështesin OSHC-të që tashmë kanë ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë, stabilitetit dhe qeverisjes.

↔️ Aplikimet për të dy llojet e granteve duhet të dorëzohen online përmes Platformës së Menaxhimit të Granteve (𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 – 𝗚𝗠𝗣) deri në 07.𝟬𝟴.𝟮𝟬𝟮𝟮. 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘨𝘮𝘱.𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵𝘣𝘢𝘭𝘬𝘢𝘯𝘴𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵.𝘰𝘳𝘨
↔️ Përgjigjet për të gjitha pyetjet e bëra gjatë këtyre seancave dhe të dërguara me email në periudhën e mëparshme do të postohen në https://smartbalkansproject.org/…/open-call-for…/; https://smartbalkansproject.org/…/public-call-for-core…/ and to https://gmp.smartbalkansproject.org/calls/1

coregrants proba (1)

Thirrje për Aplikime – Grantet Themelore

Projekti SMART Balkans shpall një Thirrje Publike për Aplikime për Projekt Ide për grantet themelore, për aplikantët nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Projekti SMART Balkans, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, zbatohet nga konsorciumi i organizatave: Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (Centar za promociju civilnog društva – CPCD nga Bosnja dhe Hercegovina si Aplikanti Kryesor në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe në integrimin euroatlantik në Ballkanin Perëndimor duke fuqizuar organizatat e shoqërisë civile dhe rrjetet e OShC-ve për një rol më të fortë dhe më aktiv në krijimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë. , Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Objektivat specifikë të Projektit SMART Balkans janë:
• OSHC më të forta, më të qëndrueshme dhe më aktive në të gjashtë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor;
• Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme rajonale mes organizatave të shoqërisë civile nga vetë rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe me homologët e tyre të BE-së dhe me autoritetet publike;
• Rritja e efektivitetit të ndikimit të qytetarëve tek ndryshimi përmes OSHC-ve që zhvillojnë më tej Sigurinë, Stabilitetin dhe Qeverisjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor
• Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në nismat kryesore të zhvillimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor
Grantet themelore do të sigurojnë financim për projekte që lidhen me dy fusha kryesore:
1. Siguria dhe Stabiliteti
2. Qeverisja
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime të hollësishme dhe dokumentet e nevojshme aplikantët nga Shqipëria:
• Shtojca 1 – Udhëzime për Aplikantët e Granteve Themelore
• Shtojca 2 – Formulari i Aplikimit
• Shtojca 3 – Formulari i Buxhetit Operativ
• Shtojca 4 – Vetëvlerësimi i organizatës
• PYETJE-DHE-PËRGJIGJE-Grante-Themelore – Albania
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të hollësishme për aplikantët nga Bosnja dhe Hercegovina:
• Aneks 1 – Smjernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Aplikacijska forma
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocjena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za BH
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Mali i Zi:
• Aneks 1 – Smjernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Aplikacijska forma
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocjena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za Crnu Goru
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Serbia:
• Aneks 1 – Smernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Prijavni formular
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za Srbiju
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Kosova:
• Shtojca 1 – Udhëzime për Aplikantët e Granteve Themelore – Prilog 1 – Smernice za aplikante za Core grantove
• Shtojca 2 – Formulari i Aplikimit – Prilog 2 – Prijava za Core grantove
• Shtojca 3 – Formulari i Buxhetit Operativ – Prilog 3 – Operativni budzet
• Shtojca 4 – Vetëvlerësimi i organizatës – Prilog 4 – Samoprocena organizacije
• Pyetje-Pergjigje – Grante Themelore – Kosova
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Maqedonia e Veriut:
• Анекс 1 – Насоки за апликации за основни грантови
• Анекс 2 – Апликациска форма
• Анекс 3 – Форма за Оперативен буџет
• Анекс 4 – Организациско само-оценување
• ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ – Јавен повик за Оперативни грантови – Северна Македонија
Thirrjet publike për grantet themelore mund t’i gjeni të publikuara në Platformën e Menaxhimit të Granteve – https://gmp.smartbalkansproject.org/…/calls-for-proposals. Ju duhet të regjistroheni për të parë të plota thirrjet publike dhe listën e dokumenteve të nevojshme për të aplikuar për grante. Në këtë platformë jepet edhe udhëzim i detajuar se si të regjistroheni në fund të faqes kryesore https://gmp.smartbalkansproject.org/.

REGrants proba

Thirrja për Aplikime – Projekt Idetë për Grante Rajonale

Numri i referencës së thirrjes: SB RG 01/22

Projekti SMART Balkans shpall një Thirrje Publike për Aplikime për Projekt Ide për grantet themelore, për aplikantët nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Projekti SMART Balkans, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, zbatohet nga konsorciumi i organizatave: Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (Centar za promociju civilnog društva – CPCD nga Bosnja dhe Hercegovina si Aplikanti Kryesor në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe në integrimin euroatlantik në Ballkanin Perëndimor duke fuqizuar organizatat e shoqërisë civile dhe rrjetet e OShC-ve për një rol më të fortë dhe më aktiv në krijimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë. , Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Objektivat specifikë të Projektit SMART Balkans janë:
• OSHC më të forta, më të qëndrueshme dhe më aktive në të gjashtë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor;
• Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme rajonale mes organizatave të shoqërisë civile nga vetë rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe me homologët e tyre të BE-së dhe me autoritetet publike;
• Rritja e efektivitetit të ndikimit të qytetarëve tek ndryshimi përmes OSHC-ve që zhvillojnë më tej Sigurinë, Stabilitetin dhe Qeverisjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor
• Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në nismat kryesore të zhvillimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor
Grantet themelore do të sigurojnë financim për projekte që lidhen me dy fusha kryesore:
1. Siguria dhe Stabiliteti

2. Qeverisja
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime të hollësishme dhe dokumentet e nevojshme aplikantët nga Shqipëria:
• Annex 1 – Guidelines for Regional Grants Applications (deadline 07.08.2022)
• Annex 2 – Concept Note Form
• Annex 3 – Partnership Statement
Në dokumentin e mëposhtëm jepen Pyetje dhe Përgjigje nga Seanca Informative e mbajtur më 14 korrik 2022 dhe përgjigjet për pyetjet e dërguara me email:
Questions and Answers – Call for Applications – Regional Grants

Thirrjet publike për grantet themelore mund t’i gjeni të publikuara në Platformën e Menaxhimit të Granteve – https://gmp.smartbalkansproject.org/…/calls-for-proposals. Ju duhet të regjistroheni për të parë të plota thirrjet publike dhe listën e dokumenteve të nevojshme për të aplikuar për grante. Në këtë platformë jepet edhe udhëzim i detajuar se si të regjistroheni në fund të faqes kryesore https://gmp.smartbalkansproject.org/.

pool (1)

Thirrje e Hapur për Aplikim për Grupin Rajonal të Vlerësuesve

Numri i referencës së thirrjes: NO001 06/2022
Konteksti
Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (Centar za promociju civilnog društva – CPCD) nga Bosnja dhe Hercegovina, në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria, po zbatojnë bashkërisht Projektin “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, projekt që kontribuon në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe integrimin euroatlantik të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Projekti synon të krijojë një bazë solide për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Disa nga temat e këtij projekti janë lufta kundër krimit të organizuar, parandalimi i radikalizimit (përfshirë ekstremizmin e dhunshëm), pajtimi përmes dialogut ndërkulturor, reformat në integrimin euroatlantik, të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore (përfshirë këtu edhe dhunën në familje), mbështetja për lirinë e shprehjes dhe mediat e pavarura. Projekti financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, me një grant prej mbi 17 milionë euro.
Konsorciumi i Projektit SMART Balkans shpall një Thirrje publike për Aplikime për Grupin Rajonal të Vlerësuesve.
Termat e referencës për këtë thirrje jepen në Shtojcën 1.
Si të aplikoni:

Aplikimi për Grupin Rajonal të Vlerësuesve duhet të dorëzohet me email në adresën [email protected] dhe duhet të dërgohet me dokumentet e mëposhtme:
• Formulari i Aplikimit (Shtojca 2)
• CV
• Deklarata e Integritetit (Shtojca 3)
• Dokumente të tjera që verifikojnë fushën e ekspertizës dhe specifikojnë kualifikimet e aplikantëve
Aplikimet duhet të dërgohen me shënim në lëndën e emailit: Application, No. 001 06/2022 (emri i aplikantit). Në tekstin e emailit të listohen emrat e të gjitha dokumenteve të dorëzuara të emërtuara siç janë renditur në këtë seksion. Të gjitha dokumentet që përmbajnë nënshkrime duhet të dorëzohen në formatin PDF.
Madhësia maksimale e emailit duhet të jetë deri në 10 MB. Në rast se dokumentet e bashkangjitura janë më të mëdha se 10 MB, të ndahen dokumentet në disa emaile, duke shkruar në fushën e lëndës (Subject:) në e-mailin e parë shkruani Aplikacionin, NR 001 06/2022 (emri i aplikantit) x / # , në vend të shenjës “x” futni numrin serial të emailit dhe në vend të shenjës “#” shkruani numrin total të e-maileve që do të dërgoni. Në tekstin e emailit të listohen të gjitha dokumentet e bashkangjitura të numëruara në atë email.
Kjo thirrje do të mbetet e hapur deri në fund të vitit 2022. Përzgjedhja e parë do të bëhet më 15 korrik 2022.
Duke dorëzuar aplikimin e tyre, të gjithë aplikantët bien dakord aplikimet e tyre do të ruhen për 36 muajt e ardhshëm dhe se ata mund të kontaktohen nga partnerët e Konsorciumit nëse është e nevojshme.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e paraprake do të kontaktohen.

Dokumentet shtesë:

Annex 1 – Terms of Reference NO001 06_2022

Annex 2 – Application Form NO001 06_2022

Annex 3 – Statement of Honor NO001 06_2022