coregrants proba (1)

Thirrje për Aplikime – Grantet Themelore

Projekti SMART Balkans shpall një Thirrje Publike për Aplikime për Projekt Ide për grantet themelore, për aplikantët nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Projekti SMART Balkans, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, zbatohet nga konsorciumi i organizatave: Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile (Centar za promociju civilnog društva – CPCD nga Bosnja dhe Hercegovina si Aplikanti Kryesor në partneritet me Qendrën për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) nga Maqedonia e Veriut dhe Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) nga Shqipëria.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në forcimin e demokracive me pjesëmarrje dhe në integrimin euroatlantik në Ballkanin Perëndimor duke fuqizuar organizatat e shoqërisë civile dhe rrjetet e OShC-ve për një rol më të fortë dhe më aktiv në krijimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë. , Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Objektivat specifikë të Projektit SMART Balkans janë:
• OSHC më të forta, më të qëndrueshme dhe më aktive në të gjashtë vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor;
• Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme rajonale mes organizatave të shoqërisë civile nga vetë rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe me homologët e tyre të BE-së dhe me autoritetet publike;
• Rritja e efektivitetit të ndikimit të qytetarëve tek ndryshimi përmes OSHC-ve që zhvillojnë më tej Sigurinë, Stabilitetin dhe Qeverisjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor
• Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në nismat kryesore të zhvillimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor
Grantet themelore do të sigurojnë financim për projekte që lidhen me dy fusha kryesore:
1. Siguria dhe Stabiliteti
2. Qeverisja
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime të hollësishme dhe dokumentet e nevojshme aplikantët nga Shqipëria:
• Shtojca 1 – Udhëzime për Aplikantët e Granteve Themelore
• Shtojca 2 – Formulari i Aplikimit
• Shtojca 3 – Formulari i Buxhetit Operativ
• Shtojca 4 – Vetëvlerësimi i organizatës
• PYETJE-DHE-PËRGJIGJE-Grante-Themelore – Albania
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të hollësishme për aplikantët nga Bosnja dhe Hercegovina:
• Aneks 1 – Smjernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Aplikacijska forma
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocjena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za BH
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Mali i Zi:
• Aneks 1 – Smjernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Aplikacijska forma
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocjena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za Crnu Goru
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Serbia:
• Aneks 1 – Smernice za aplikante za Core grantove
• Aneks 2 – Prijavni formular
• Aneks 3 – Forma operativnog budžeta
• Aneks 4 – Samoprocena organizacije
• Pitanja i odgovori – Javni poziv – Core grantovi za Srbiju
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Kosova:
• Shtojca 1 – Udhëzime për Aplikantët e Granteve Themelore – Prilog 1 – Smernice za aplikante za Core grantove
• Shtojca 2 – Formulari i Aplikimit – Prilog 2 – Prijava za Core grantove
• Shtojca 3 – Formulari i Buxhetit Operativ – Prilog 3 – Operativni budzet
• Shtojca 4 – Vetëvlerësimi i organizatës – Prilog 4 – Samoprocena organizacije
• Pyetje-Pergjigje – Grante Themelore – Kosova
Në dokumentet e mëposhtme mund të gjeni udhëzime dhe dokumente të detajuara për aplikantët nga Maqedonia e Veriut:
• Анекс 1 – Насоки за апликации за основни грантови
• Анекс 2 – Апликациска форма
• Анекс 3 – Форма за Оперативен буџет
• Анекс 4 – Организациско само-оценување
• ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ – Јавен повик за Оперативни грантови – Северна Македонија
Thirrjet publike për grantet themelore mund t’i gjeni të publikuara në Platformën e Menaxhimit të Granteve – https://gmp.smartbalkansproject.org/…/calls-for-proposals. Ju duhet të regjistroheni për të parë të plota thirrjet publike dhe listën e dokumenteve të nevojshme për të aplikuar për grante. Në këtë platformë jepet edhe udhëzim i detajuar se si të regjistroheni në fund të faqes kryesore https://gmp.smartbalkansproject.org/.

Tags: No tags