323107922_570260271782138_613156459251579989_n

Kontratat e nënshkruara me grantmarrësit CORE për Shqipërinë

Kemi kënaqësinë të informojmë se kemi nënshkruar kontratat me organizatat e përzgjedhura nga raundi i parë për aplikimeve për grante themelore në Shqipëri dhe Kosovë.

Çfarë është Granti Themelor?

Granti Themlor, përveç mbështetjes financiare, u ofron organizatave mundësinë për të përmirësuar kapacitetet e brendshme dhe burimeve njerëzore përmes trajnimeve të personalizuara dhe mbështetjes mentoruese, për të rritur ndikimin e tyre strategjik dhe për të qenë një hap më afër qëndrueshmërisë së organizatës. Kjo qasje i çliron OSHC-të nga presioni i krijuar nga financimi afatshkurtër i projekteve. Ai u mundëson OSHC-ve të fokusohen në prioritetet e përfituesve, duke ndjekur në të njëjtën kohë misionin e tyre dhe duke punuar drejt arritjes së qëllimeve të përcaktuara. Prandaj, ky lloj granti është i destinuar për organizatat e shoqërisë civile që kanë një ndikim të rëndësishëm në fushat e sigurisë, stabilitetit dhe qeverisjes dhe kanë potencial për një ndikim edhe më thelbësor në komunitet.

Periudha e pritshme e mbështetjes përmes grantit themelor është 24 muaj. Grantet themelore do të mbështesin financiarisht punën e organizatave të shoqërisë civile për dy vite fiskale radhazi.

Grantet themelore ofrojnë mbështetje të përgjithshme financiare për OSHC-të që operojnë dhe kanë ndikim në një ose të dyja fushat e mëposhtme:

  • Siguria dhe stabiliteti
  • Qeverisje

Organizatat fituese në thirrjen publike për Grante Themelore nga Shqipëria janë:

  • Qëndra Psiko Sociale Vartra, me një buxhet të aprovuar prej 80.000 Euro;
  • Qëndresa Qytetare, me një buxhet të aprovuar prej 65.000 Euro;
  • Qendra Sociale në Ndihmë të Njerwzve në Nevojë, me një buxhet të aprovuar prej 30.000 Euro.

Jemi entuziastë që po fillojmë bashkëpunimin dy vjeçar me organizatat fituese të kësaj thirrjeje dhe inkurajojmë të gjitha organizatat që nuk rezultuan fituese në këtë fazë, të aplikojnë në thirrjet e tjera publike që projekti SMART Balkans do të hapë në të ardhmen.