logot-partnere-smart-Kosovo-11

THE BALKAN FORUM

Përmbledhja e projektit

Projekti synon të adresojë kërcënimet në rritje të dezinformimit, të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve, veçanërisht të rinjve, për identifikimin e informacionit të rremë, të promovojë bashkëpunimin midis organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe aktorëve të tjerë për të luftuar dezinformimin dhe për të siguruar përhapjen e informacion të besueshëm dhe të saktë. Projekti synon të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor duke parandaluar tensionet politike dhe etnike të shkaktuara nga narrativat e rreme.

 

Qëllimi i projektit

Qëllimi i projektit është të fuqizojë të rinjtë që të bëhen agjentë të ndryshimit.

 

Grupet e synuara dhe përfituesit

  • 20 të rinj, 18-25 vjeç;
  • 200 të rinj nga universitete/organizata/qendra rinore;
  • Komunitetet rreth të rinjve dhe audiencës së përgjithshme.

 

Aktivitetet kryesore

  • Trajnim njëditor për edukimin mediatik dhe vizita në media;
  • Punëtori njëditore, ndarje në grup dhe mentorim;
  • Prodhimi i vlog-ve;
  • Identifikimi i universiteteve/organizatave/qendrave rinore dhe përzgjedhja e 20 ‘Media Smart Ambasadorëve’ të ardhshëm;
  • Eventi final për prezantimin e vlogjeve;
  • Promovimi dhe avokimi për nevojën për të investuar në edukimin mediatik