kec

KEC: “Të rinjtë për digjitalizim”

Projekti “Të rinjtë për digjitalizim” organizoi takimin e fundit koordinues për këtë vit me Mentorët e Klubeve Mediale. Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi i informatave nga aktivitetet e zhvilluara dhe të planifikuara nga Klubet Mediale në shkollat partnere të projektit. Në këtë takim, po ashtu u shpalosën informatat nga secila shkollë rreth progresit në hartimin dhe zbatimin e Planeve të Veprimit të Klubeve përkatëse.
*
𝟏𝟒𝟎 nxënës, anëtarë të Klubeve Mediale bashkë me mësimdhënësit mentorë nga 𝟕 shkolla të mesme të larta po marrin pjesë në trajnimet me temën “𝐄𝐝𝐮𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥”. 🟩Përmes këtyre trajnimeve anëtarët e klubeve mediale dhe mentorët po i zgjerojnë njohuritë e tyre në lidhje me mediat dhe informacionet, më konkretisht në zhvillimin e shkathtësive rreth shqyrtimit kritik të informacioneve për të evituar lajmet e rreme. Më tutje trajnimet trajtojnë tema si: liria e shprehjes, promovimi i njohurive digjitale në nivel lokal, luftimi i lajmeve të rreme, digjitalizimi, luftimi i radikalizmit, dezinformimi si kërcënim për sigurinë, privatësia e të dhënave, etj.
Tags: No tags