logot-partnere-smart-Kosovo-06

Green Art Center- Prishtina

Përmbledhja e projektit

Projekti synon të edukojë shoqërinë në fushën e medias si garanci për ruajtjen e paqes, parandalimin e kërcënimeve ndaj sigurisë dhe rritjen e kohezionit social, duke marrë parasysh sfidat e medias si dezinformimi dhe propaganda. Në kontekstin e Komunës së Obiliqit, një komunë multietnike në Kosovë, projekti synon të adresojë ndikimin e dezinformatave në paqen dhe sigurinë ndëretnike.

 

Qëllimi i projektit

Qëllimi i projektit është të ofrojë informacion dhe të zhvillojë kompetencat mediatike të të rinjve, duke adresuar sfidat e dezinformimit si kërcënim për sigurinë, paqen dhe kohezionin social. Gjithashtu, projekti përfshin shpërndarjen e materialeve edukative dhe sensibilizuese si video për banorët e Komunës së Obiliqit.

 

Grupet e synuara dhe përfituesit

  • Individët e moshës 16 vjeç e lart;
  • Studentë të shkencave politike, gazetarisë dhe komunikimit masiv.

 

Aktivitetet kryesore

  • Organizimi i 2 fokus grupeve;
  • Realizimi i një workshop për edukimin mediatik;
  • Panel diskutimi
  • Workshop për krijimin e videove me përmbajtje edukative dhe ndërgjegjësuese për rëndësinë e edukimit mediatik;
  • Hartimi i një broshure online mbi rëndësinë e edukimit mediatik;
  • Shfaqja e videove në faqet e internetit të komunave, platformat mediatike dhe platformat e organizatave;
  • Shpërndarja e broshurave nëpër shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Obiliqit;
  • Takimi përmbyllës