logot-web-core-grants-kosovo-03

Centre for Equality and Liberty of the LGBTI+ people in Kosova – CEL Kosova

Përmbledhje e orientimit strategjik të organizatës

Centre for Equality and Liberty (CEL) është themeluar në korrik 2013 me qëllim të fuqizimit të personave LGBTI+ në Kosovë, parandalimin e diskriminimit në bazë të orientimit seksual, ndërgjegjësimin e popullatës së përgjithshme për të drejtat LGBTI+ dhe avokimin për të drejtat e barabarta dhe mosdiskriminimi i personave LGBTI+ në Kosovë. CEL Kosova është themeluar si përgjigje ndaj diskriminimit të vazhdueshëm, stigmës dhe paragjykimeve nga shoqëria kosovare ndaj personave LGBTI+. Programet e ofruara nga CEL Kosova janë 1) Programi Mbështetës, 2) Programi për Ngritjen e Kapaciteteve dhe 3) Programi i Aktivizmit dhe Avokimit.

Përfituesit dhe grupet e synuara:

Përfituesit e CEL Kosova përfshijnë individë që marrin pjesë në Programin Mbështetës dhe Programin e Ngritjes së Kapaciteteve të organizatës. Këto programe ofrojnë burime dhe shërbime të tilla si këshillim, mbështetje ligjore, kujdes shëndetësor, arsim dhe trajnim dhe mundësi shoqërizimi për individët LGBTIQ+.

Për më tepër, Programi i Aktivizmit dhe Avokimit të organizatës synon palë të tjera të interesuara si publikun e gjerë dhe institucionet.