social

Social Inclusion for Development: Edukimi ligjor I qytetarëve të Lezhës në kuadër të reformës administrative-territoriale 2014.”

Social Inclusion for Developement ka hartuar “PLANIN LOKAL I VEPRIMIT LEZHË 2024–2027 NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019–2023” në kuadër të projektit “Edukimi ligjor I qytetarëve të Lezhës në kuadër të reformës administrative-territoriale 2014.”
📌 Hartimi i planit lokal të veprimit për edukimin ligjor në Lezhë është mbështetur në Strategjinë Kombëtare të Edukimit Ligjor të Publikut dhe ka përcaktuar si objektiv kryesor për ELP rritjen e ndërgjegjësimit qytetar për rëndësinë e zbatimit të ligjit. Për realizimin e këtij objektivi parashikohet të merren disa masa konkrete, të cilat janë mbajtur në konsideratë dhe janë shtjelluar në këtë plan lokal.
📍 Planin Lokal të Veprimit e gjeni në faqen zyrtare të WEB-it të SIFD në versionin pdf.
Tags: No tags