hops

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

Стратешка ориентација на организацијата Една од главните стратешки цели на организацијата е подобрување на националната политика за дроги и креирање на една хумана и ефикасна политика за дроги. Во таа насока е и овој проект кој преку неколку активности ќ ...

web-grantees

ФЛОРОЗОН Центар за еколошка демократија Скопје

Стратешка ориентација на организацијата ЦЕД ФЛОРОЗОН ги има следните цели и задачи: да ги заштитува интересите на граѓаните поврзани со прашања поврзани со животната средина во Република Македонија; да ја промовира еколошката демократија; да ...

web-grantees (1)

Коалиција на младински организации СЕГА

Стратешката ориентација на организацијата Коалиција на младински организации СЕГА е национална младинска чадор организација која работи на  развивање и примена на младински политики на локално и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организаци ...

web-grantees

Хелсиншки Комитет за човекови права – Скопје

Стратешката ориентација на организацијата Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со ...

web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се а ...

web-grantees (1)

Организација за домување и станари ОДС

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организацијата за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани основано во 2022 година, како организација за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна М ...

Неформална група СКОРО

Членови на неформалната група: Виктор Бужаров, Наталија Славковска, Никола Ристески, Матеа Јанковска, Ивана Атанасова, Филип Куновски, Александар Бошков. Тоа што ја соединува оваа група на артисти е креирање на проактивна содржина инспирирана од социјалн ...

web-grantees (9)

Центар за едукација и развој – ЦЕД

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Центарот за едукација и развој (ЦЕД) е основан во 2006 година во Тетово, Македонија, со цел да инспирира критичко размислување и развој на младите преку неформално образование и волонтирање. Како органи ...

web-grantees (8)

Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Ц.С.И. НАДЕЖ работи активно на полето на поддршка на ранливите групи преку проекти за: поддршка во образованието на деца и млади, со акцент на Роми поддршка во интеграција на девојки преку ово ...

web-grantees (7)

Здружение за рурален развој ЛАГ Агро Лидер

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување. Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР ово ...