60

Транспаренси Интернешнл- Македонија

Резиме на стратешката ориентација на организацијата ТИ-М преку својата работа и активностите што ги спроведува во рамките на различни проекти е насочен кон подобрување на правната рамка и правично имплеменитрање на истата. Организацијата спроведува разли ...

59

Здружение за заштита на работничките права Гласен Текстилец – Штип

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Гласен Текстилец е организација формирана во 2017 година од страна на текстилни работнички и активисти за човекови права, од тогаш до денес работиме на локално, национално и меѓународно застапување. Наш ...

58

Здружение за едукативен развој Еквалис Скопје

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението за едукативен развој Еквалис работи со млади, активист(к)и и лидер(к)и во заедницата низ целата држава со цел едукација и јакнење на нивните капацитети на теми поврзани со младински активиза ...

57

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој (ЛЕАД)

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Стратешкиот план на ЛЕАД 2022-2025 се темели на 4 стратегиски области на делување: Внатрешни капацитети и финансиска одржливост Ученичко учество и активизам во образованието Образовни проце ...

hops

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

Стратешка ориентација на организацијата Една од главните стратешки цели на организацијата е подобрување на националната политика за дроги и креирање на една хумана и ефикасна политика за дроги. Во таа насока е и овој проект кој преку неколку активности ќ ...

web-grantees

ФЛОРОЗОН Центар за еколошка демократија Скопје

Стратешка ориентација на организацијата ЦЕД ФЛОРОЗОН ги има следните цели и задачи: да ги заштитува интересите на граѓаните поврзани со прашања поврзани со животната средина во Република Македонија; да ја промовира еколошката демократија; да ...

web-grantees (1)

Коалиција на младински организации СЕГА

Стратешката ориентација на организацијата Коалиција на младински организации СЕГА е национална младинска чадор организација која работи на  развивање и примена на младински политики на локално и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организаци ...

web-grantees

Хелсиншки Комитет за човекови права – Скопје

Стратешката ориентација на организацијата Хелсиншкиот комитет за човекови права е здружение на граѓани регистрирано во 1994 година. Комитетот врши мониторинг на состојбата со човековите права, обезбедува правна помош, соработува со други организации и со ...

web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се а ...

web-grantees (1)

Организација за домување и станари ОДС

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организацијата за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани основано во 2022 година, како организација за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна М ...