web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата

Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се ангажираат за да ги остварат своите граѓански права и да ја подобрат својата економска положба.

Области на кои НВО ,,КХАМ“ делува  се:

  • образование
  • невработеност
  • здравство
  • домување
  • човекови права
  • постигнување на родов баланс
  • млади
  • развој на внатрешните капацитети на КХАМ

 

Корисници

Четиринаест НВОи и нивните конституенти,а врз основа на транспарентниот пристап на добиените информации од Инспекторатите и целокупното население од Општина Делчево. На овој начин жителите на Делчево ќе можат да ги користат Инспекторатите согласно нивната превентивна улога и целите за кои се формирани.