Nacionalne intervencije

Grantovi za nacionalne intervencije su su mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje.

Projektni finansirani u okviru nacionalnih intervencija trebaju biti bazirani na relevantnim strategijama/ili politikama, doprinoseći njihovim ciljevima.

Prihvatljive aktivnosti su kampanje zagovaranja koje uključuju promotivne i druge materijale i aktivnosti (npr. policy brief, istraživanje, video, događaj, performans, medijski proizvodi, angažovanje infuensera/ica, isključujući printani promotivni materijal) i radne grupe za uspostavu mehanizama i/ili razvoj akcionih planova, strategija, procedura i slično u kojima su angažovani eksperti/ce.

Predviđeni period trajanja podržanih inicijativa je od 12 do 18 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 61,902,000.00 NOK.

First call grantees

Second call grantees