Untitled design (29)

Zajednička akcija za smanjenje povećanog rizika od šumskih požara po prirodu i ljude u kontekstu klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini

Sažetak projekta koji provodi Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA

Ovaj projekt bavi se problemom šumskih požara u Bosni i Hercegovini, koji su uglavnom uzrokovani klimatskim promjenama i lošim upravljanjem šumskim požarima. Projektna intervencija ima za cilj poboljšati upravljanje šumskim požarima u BiH, smanjiti gubitak šumskog pokrova i očuvati bioraznolikost. Sam projekt doprinosi poboljšanju stanja u pogledu uočenih problema te ispunjenju prioriteta i ciljeva u strategijama i dokumentima na različitim administrativnim nivoima, kao i strategijama u području šumarstva.

Projektni ciljevi

  • Opći cilj

Smanjenje povećanog rizika od požara kao direktnog uticaja klimatskih promjena u Bosni I Hercegovini za veću sigurnost ljudskih naselja, industrije i okoliša, a posebno sa aspekta zaštite visokovrijednih prirodnih ekosistema.

  • Specifični ciljevi

– Intenzivirati, učvrstiti i olakšati zajedničko i koordinirano djelovanje vladinog sektora i civilnog društva sa ciljem promicanja upravljanja rizika od požara, adaptacije na klimatske promjene i jačanje spremnosti Bosne i Hercegovine u slučaju katastrofa.

– Uspostaviti web platformu za diseminaciju informacija i podizanje svijesti o uticajima i posljedicama klimatskih promjena po pitanju šumskih požara te uspostaviti prvu interaktivnu mapu podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini.

– Provesti do danas najveću i sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti o značaju i opsegu rizika i posljedica povezanih sa šumskim požarima te poticati građanski aktivizam u prevenciji požara.

Korisnici

  • Vladin sektor – uključuje ministarstva nadležna za šumarstvo, okoliš i sigurnost, šumarska preduzeća, Upravu za šumarstvo u FBiH i Upravu civilne zaštite. Ministarstva nadležna za šumarstvo i okoliš trebaju osigurati usklađenost projekta sa zakonskim i regulatornim okvirom, a uprave bi trebalo da iz domene svog rada doprinesu detekciji šumskih požara i da se na taj način osigura provedba aktivnosti u u skladu s odobrenim planom projekta. Uprave civilne zaštite trebaju sudjelovati u provođenju aktivnosti smanjenja opasnosti od požara.
  • Civilni sektor – organizacije iz područja zaštite prirode, šumarstva i civilne zaštite – davat će savjete i podršku u provedbi aktivnosti u skladu s ciljevima projekta.
  • Stručna javnost – predstavlja ključne stručnjake iz područja kao i obrazovne institucije koje su vlasnici ključnih podataka – ova skupina će pružati naučnu i tehničku podršku u provedbi projektnih aktivnosti, kao i savjete i preporuke za poboljšanje učinkovitosti projekta.
  • Opća javnost – građani su pokretači promjena, njihovo učešće je neizostavno i obavezno.

Glavne aktivnosti

  • Jačanje kapaciteta za unapređenje oblasti upravljanja šumskim požarima kroz participativno djelovanje.

– Individualni uvodni sastanci

– Početni događaj/Kick-off događaj

– Potpisivanje Memoranduma o saradnji s nadležnim institucijama i/ili nominacija fokalnih (odgovornih) osoba ispred institucija koje će aktivno pratiti projektnu implementaciju i biti uključeni u formi i obimu koji su prethodno dogovoreni.

– Organizacija tri radionice

– Izrada Mape puta za smanjenje rizika od šumskih požara

  • Digitalizacija oblasti upravljanja šumskim požarima

– Razvoj prve interaktivne mape podložnosti požarima u Bosni i Hercegovini

– Uspostaviti web platformu za diseminaciju informacija i podizanje svijesti o uticajima i posljedicama klimatskih promjena po pitanju šumskih požara

  • Aktivnosti zagovaranja za unapređenje oblasti koja uređuje upravljanje šumskih požarima

– Razvoj Komunikacijske strategije

– Uspostava komunikacijskih kanala

– Video ili video animacije za potrebe izrade promotivne/medijske kampanje

– Izrada komunikacijskih materijala

Povezane vijesti: 

Upravljanje rizikom od šumskih požara: Predstavljanje interaktivne mape podložnosti požarima