Untitled design (34)

SMART GAP – Smart Gender Action Plan (Brcko distrikta BiH)

Sažetak projekta koji provodi Centar za razvoj mladih PRONI

Obaveza Bosne i Hercegovine (BiH) da izradi Gender akcioni plan (GAP), proizilazi iz domaćih zakona i međunarodnih obaveza o ravnopravnosti spolova. GAP ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti u svim aspektima društva i rada, a uključuje mjere i strategije za postizanje ovog cilja. Brčko distrikt BiH trenutno nema Gender akcioni plan, niti posebna tijela za rješavanje ovog pitanja, a što rezultira negativnim posljedicama, kao što su: nepravda, ekonomska šteta i nasilje nad ženama. Izrada i implementacija GAP-a u Brčko distriktu BiH će imati pozitivan uticaj na društvo kroz promovisanje rodne ravnopravnosti i poboljšanje života građana.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Unaprijediti ravnopravnost i prava žena i muškaraca prema modelu Evropske povelje o rodnim politikama na nivou Brčko distrikta BiH.

Specifični ciljevi

 • Podići svijest i promovisati rodnu ravnopravnost, politike, zakone i programe.
 • Identifikovati i fokusirati se na rješavanje rodno zasnovanih prepreka u različitim oblastima, kao što su: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i političko učešće
 • Izgraditi kapacitete ključnih aktera, kao što su vladina odjeljenja, nevladine organizacije i zajednice, s ciljem implementacije rodno osjetljivih politika i programa.

Korisnici

 • Najmanje 45.000 djevojaka i žena iz Brčko distrikta BiH
 • Najmanje 35.000 dječaka i muškaraca iz Brčko Distrikta
 • Najmanje 100 predstavnika institucija vlasti iz Brčko Distrikta i BiH
 • Najmanje 15 OCD iz Brčko Distrikta i BiH

Korisnici Projekta su svi građani Brčko Distrikta, njih najmanje 80.000, koji imaju ključnu ulogu u promicanju rodne ravnopravnosti i stvaranju podsticajnog okruženja za žene i djevojčice/djevojke, a njihove potrebe i ograničenja mogu uključivati ograničene resurse, ograničen pristup informacijama i ograničenu zastupljenost u procesima donošenja odluka.

Glavne aktivnosti

 • Sprovesti rodnu analizu

– Izrada i prezentacija detaljne rodne analize kao osnove za izradu Gender akcionog plana.

 • Uključivanje zainteresovanih strana

– Formiranje radne grupe za BiH sa minimalno 20 članova iz javnog, privatnog i nevladinog sektora Brčko distrikta BiH

 • Razvoj i implementacija sveobuhvatne javne zagovaračke kampanje rodno osjetljivih politika

– Priprema detaljnog plana za sveobuhvatnu javnu kampanju zagovaranja rodno osjetljivih politika

 • Izrada i usvajanje sveobuhvatnog Gender akcionog plana Brčko distrikt BiH

– Priprema i realizacija radionica u cilju definisanja ciljeva, prioriteta i mjera GAP-a

– Priprema nacrta Gender akcionog plana Brčko distrikta BiH, uključujući provjeru međusobne usklađenosti dokumenta i indikativnog finansijskog okvira za implementaciju GAP-a

– Javne konsultacije

– Priprema završnog dokumenta i dostavljanje Vladi Brčko distrikta BiH na razmatranje i usvajanje.

– Priprema trogodišnjeg plana implementacije GAP-a.