RC VISUAL

Elephants in the Civic Space – Regional Conference

SMART Balkans Regional Conference is about to start soon!
On the 20th and 21st of December this year, we are coming to Podgorica, Montenegro.
The conference consists of two components/elephants:
1. The role of religion and religious leaders in socio-political movements and decision-making processes in the Western Balkans region, within this component, are two panels:
Religion as untapped potential for socio-political changes
How and why to cooperate?
2. Practices and lessons learned on workforce and human resource management in the civil sector, panel within this component is:
Who’s to blame for the brain drain in the civil sector?
Suppose you are a representative of a civil society organization or religious community from one of the six Western Balkans countries, and you believe you can contribute to the topics of the conference. In that case, you are in the right place! Register via the following link https://bit.ly/ElephantsInCivicSpace.
We look forward to your reply, and please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD), together with partner organizations from Albania – Institute for Democracy and Mediation (IDM) and North Macedonia – Center for Research and Policy Making (CRPM), is implementing project SMART Balkans – Civil Society for Shared Society in the Western Balkans.
This project strengthens participatory democracies and Euro-Atlantic integrations in the Western Balkans by empowering civil society organizations and CSO networks for a more vital and active role in creating peaceful and inclusive societies for sustainable development in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs finances it with a grant worth more than 17 million EUR.
adhocgrants web box

Ad Hoc podrška

Referenca poziva: SB BiH AD 01/22

SMART Balkan projekat, kojeg finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtjevaju pravovremenu intervenciju.

Ad hoc grantovi su dostupni tokom cijele godine, fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu.

Ukupna sredstva predviđena za ovaj tip granta su 254.592 NOK (60.000 EUR). Maksimalan iznos pojedinačnog granta je 5.000 EUR. Veličina granta će biti određena na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda za ovu grant liniju.

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Svrha ovog granta NIJE da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unaprijed.

Ad hoc grant treba biti u skladu sa ciljevima SMART Balkan.

Opšti cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža Organizacija civilnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi projekta SMART Balkan su:
• Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u šest zemalja regije Zapadnog Balkana
• Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana sa njihovim kolegama u EU
• Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana
• Povećana svijest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana

Vrsta aktivnosti za podršku implementacije oblasti (Sigurnost i stabilnost, i dobro upravljanje) predlažu aplikanti, u skladu sa neiscrpnom listom pod oblasti:

Sigurnost i stabilnost

– Borba protiv radikalizacije
– Dezinformacije kao sigurnosne prijetnje
– Borba protiv trgovine oružjem
– Borba protiv trgovine ljudima
– Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
– Borba protiv organiziranog kriminala
– Prevencija pranja novca
– Borba protiv terorizma
– Sigurnost hrane usred oružanog sukoba i klimatskih promjena
– Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost u regionu
– Energetska sigurnost
– Spremnost na vanredne situacije
– Interkulturalni dijalog
– Socijalna kohezija, pomirenje i mir
– Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost
– Cyber sigurnost
– Zaštita podataka
– Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

– Promocija digitalne pismenosti
– Sloboda izražavanja
– Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
– Borba protiv lažnih vijesti
– Euroatlanske integracije
– Digitalizacija
– Reforma javne uprave
– Borba protiv sive ekonomije
– Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Kako aplicirati?
Ovaj grant je dostupan tokom godine i aplikacije se primaju svakog radnog dana putem e-maila [email protected]

Glavni kriterij za ovaj tip granta je hitnost i nepredviđena situacija koja zahtjeva brzo i hitno djelovanje, zbog čega je proces apliciranja podijeljen u dvije faze:

1. Koncept intervencije
2. Prijedlog intervencije i budžet

Koncept intervencije treba biti kratak i pružiti odgovor na sljedeća pitanja:

1. Cilj internvencije
2. Geografsko područje implementacije
3. Trajanje intervencije (broj mjeseci)
4. U slučaju su-finansiranja, molimo objasnite
5. Opis problema (maksimalno ½ stranice)
6. Očekivani rezultati (maksimalno ½ stranice)
7. Lista aktivnosti (maksimalno ½ stranice)

Napomena: Nije predviđen obrazac za prijavu za koncept intervencije. Međutim, sve iznad navedene informacije trebaju biti uključene u formu prijedloga u e-mailu, u jednom dokumentu ne dužem od tri stranice.

Koncept intervencije će evaluairati SMART Balkan u roku od 48 sati.

U slučaju pozitivnog odgovora, aplikant ponosi Prijedlog intervencije i budžet, što će biti evaluirano u okviru 72 radna sata.

Nakon odobrenja koncepta intervencije, aplikanti će primiti formu za Prijedlog intervencije i budžet.

Ko može aplicirati?

Ad Hoc grantovi su namijenjeni organizacijama civilnog društva1, neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Pravna lica i pojedinci koji se nalaze na Konsolidovanom spisku osoba, grupa i subjekata EU koji podliježu finansijskim sankcijama EU (www.sanctionmaps.eu), Ureda za kontrolu strane imovine (“OFAC”) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, Ministarstva finansija SAD-a i na Spisku sankcija Ujedinjenog Kraljevstva https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html nisu kvalifikovani da se prijave na ovaj poziv.

DODATNE INFORMACIJE
Aplikacije moraju biti dostavljene na lokalnim jezicima.
Pitanja vezana za Ad hoc grantove mogu biti poslana putem e-maila [email protected]

*Organizacije civilnog društva moraju biti registrovane na Grants Management platformi Grant management platform (smartbalkansproject.org)

stota

Odgovori na pitanja – Javni poziv N-R-NO 001 – 002/2022 „Nabavka i štampa promotivnih materijala“

U skladu sa Javnim pozivom „Nabavka i štampa promotivnih materijala“, objavljujemo odgovore na pristigla pitanja kako slijedi.

Odgovore na pristigla pitanja pronađite OVDJE

Centar za promociju civilnog društva – CPCD, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju ( Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (Center for Research and Policy Making (CRPM), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu, koji doprinosi jačanju participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova sa grantom vrijednim više od 17 miliona eura (34 miliona KM).

terorizam

USVOJENA STRATEGIJA BiH ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA DO 2026.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 – 2026. godine, koju je pripremila ranije formirana radna grupa. 

Riječ je o važnom strateškom dokumentu kojim se potvrđuje posvećenost institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv terorizma te nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u skladu s međunarodnim obavezama države kao članice Ujedinjenih naroda (UN), Vijeća Evrope (SE), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Antiterorističke koalicije te potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Strategija definira ciljeve, principe i mjere koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti, kao i vremenski okvir za njihovu realizaciju u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma.

Cilj Strategije je da se na svim nivoima vlasti u BiH uspostavi efikasan, koherentan i održiv mehanizam za prevenciju terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koji će doprinijeti razvoju otpornosti društva na ove izazove.

Radna grupa koja je sačinila Strategiju pripremit će Akcioni plan za njeno provođenje i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Istovremeno će vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u roku od 90 dana od usvajanja Strategije izraditi vlastite akcione planove za njeno provođenje.

Implementacija Strategije će se odvijati na svim nivoima vlasti u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a putem akcionih planova koji će pratiti ciljeve i mjere Strategije, te uspostavljanjem modela nadzora i evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti BiH će provesti aktivnosti na formiranju Koordinacionog tijela za praćenje implementiranja Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

 

javni poziv

Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka i štampa promotivnih materijala

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institute for Democracy and Mediation (IDM) i Sjeverne Makedonije – Center for Research and Policy Making (CRPM), implementira projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojim doprinosi jačanju participativnih demokratija i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva (OCD) i mreža OCD za snažniju i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Područja djelovanja projekta su: jačanje kapaciteta i podsticanje aktivnije uloge organizacija civilnog društva; stvaranje regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva; povećanje uticaja građana i građanki na promjene putem OCD-a čime se unapređuje sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana; podizanje svijesti javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojim inicijativama

Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške grantom vrijednim preko 17 miliona EUR (34 miliona BAM)

Predmet ovog javnog poziva je nabavka i štampa promotivnih materijala za projekat Smart Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Poziv se nalazi na ovom linku.

Movies & TV 10_26_2022 9_36_38 AM

Dajana Cvjetković gošća na RTCG u emisiji “Dnevna soba”

 

Dana 25. oktobra 2022. godine, naša projektna menadžerica – Dajana Cvjetković bila je gost na RTCG tokom emisije uživo “Dnevna soba” gdje je sa crnogorskom javnošću podijelila sve novosti o aktuelnim aktivnostima u okviru projekta i najavila prvu regionalnu konferenciju koja će se održati u Podgorici u decembru 2022. godine.

Pogledjate cijeli video:

 

 

Newsletter September 2022 (1)

Newsletter Septembar 2022

Septembarsko izdanje našeg Newslettera možete pronaći na ovom linku:

https://bit.ly/3f7rmoe

Svakog mjeseca predstavljamo sve važne aktivnosti i dostignuća vezana za projekat Smart Balkans pa preporučujemo da redovno pratite naše biltene.

304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Sastanak u Vladi Sjeverne Makedonije

U okviru projekta SMART Balkans, jačamo saradnju između organizacija civilnog društva i vlade u stvaranju participativnih i efektivnih antikorupcijskih politika.

U tom smislu tim SMART Balkana imao je radni sastanak  sa Slavicom Grkovskom, zamjenicom premijera za dobro upravljanje u Sjevernoj Makedoniji gdje smo razgovarali o mogućnostima za stvaranje sinergija za stvaranje politika za dobro upravljanje i sigurnost i stabilnost.

Picture3

Intervju SMART Balkans projektne koordinatorice na Klan Kosova TV

Koordinatorica projekta Smart Balkans za Albaniju i Kosovo Gospođa Kledia Lika pozvana je u emisiju “Ora shtatë” na televiziji Klan Kosova, gdje je svim zainteresiranim građanima na Kosovu predstavila projekat i mogućnosti za grantove koje ovaj projekat nudi. Tokom intervjua, ona je naglasila da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Tokom intervjua, ona je naglašavala da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Gospođa Lika je objasnila da je ovo projekat od velikog značaja za region zapadnog Balkana, jer je kroz njega namijenjeno da se doprinese stvaranju mirnih, inkluzivnih društava i da se u donošenju odluka poštuje glas građana.

Gđa Lika je napravila detaljnu prezentaciju svih vrsta grantova i finansijske, tehničke, i podrške za izgradnju kapaciteta koji će projekat pružiti sektoru civilnog društva. Pozvala je sve zainteresirane organizacije i pojedince da ostanu u stalnom kontaktu sa projektom putem njegovih društvenih mreža, te ih ohrabrila da se prijave na javne pozive za grantove koji će se kontinuirano otvarati u 4-godišnjem periodu provedbe projekta.

Da poslušate intervju kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qBmXhdCe-yc&feature=youtu.be

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gdje je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprinijeti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8