adhocgrants web box

Ad Hoc podrška Crna Gora

Referenca poziva: SB MNE AD 01/22

SMART Balkan projekat, kojeg finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtjevaju pravovremenu intervenciju.

Ad hoc grantovi su dostupni tokom cijele godine, fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu.

Ukupna sredstva predviđena za ovaj tip granta su 127.296 NOK (30.000 EUR). Maksimalan iznos pojedinačnog granta je 5.000 EUR. Veličina granta će biti određena na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda za ovu grant liniju.

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Svrha ovog granta NIJE da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unaprijed.

Ad hoc grant treba biti u skladu sa ciljevima SMART Balkan.

Opšti cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža Oorganizacija ciivlnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi projekta SMART Balkan su:

• Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u šest zemalja regije Zapadnog Balkana

• Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana sa njihovim kolegama u EU

• Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana

• Povećana svijest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana

Vrsta aktivnosti za podršku implementacije oblasti (Sigurnost i stabilnost, i dobro upravljanje) predlažu aplikanti, u skladu sa neiscrpnom listom pod oblasti:

Sigurnost i stabilnost
– Borba protiv radikalizacije

– Dezinformacije kao sigurnosne prijetnje

– Borba protiv trgovine oružjem

– Borba protiv trgovine ljudima

– Cyber kriminal kao destabilizator
sigurnosti

– Borba protiv organiziranog kriminala

– Prevencija pranja novca

– Borba protiv terorizma

– Sigurnost hrane usred oružanog sukoba
i klimatskih promjena

– Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i
stabilnost u regionu

– Energetska sigurnost

– Spremnost na vanredne situacije

– Interkulturalni dijalog

– Socijalna kohezija, pomirenje i mir

– Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost

– Cyber sigurnost

– Zaštita podataka

– Nadgledanje sigurnosnih instituicija/praćenje implementacije politike
sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje
– Promocija digitalne pismenosti

– Sloboda izražavanja

– Učešće civilnog društva u procesu
donošenja odluka

– Borba protiv lažnih vijesti

– Euroatlanske integracije

– Digitalizacija

– Reforma javne uprave

– Borba protiv sive ekonomije

– Borba protiv korupcije, uključujući

 

Kako aplicirati?

Ovaj grant je dostupan tokom godine i aplikacije se primaju svakog radnog dana putem e-maila [email protected]

Glavni kriterij za ovaj tip granta je hitnost i nepredviđena situacija koja zahtjeva brzo i hitno djelovanje, zbog čega je proces apliciranja podijeljen u dvije faze:

1. Koncept intervencije

2. Prijedlog intervencije i budžet

Koncept intervencije treba biti kratak i pružiti odgovor na sljedeća pitanja:

1. Cilj internvencije

2. Geografsko područje implementacije

3. Trajanje intervencije (broj mjeseci)

4. U slučaju su-finansiranja, molimo objasnite

5. Opis problema (maksimalno ½ stranice)

6. Očekivani rezultati (maksimalno ½ stranice)

7. Lista aktivnosti (maksimalno ½ stranice)

Napomena: Nije predviđen obrazac za prijavu za koncept intervencije. Međutim, sve iznad navedene informacije trebaju biti uključene u formu prijedloga u e-mailu, u jednom dokumentu ne dužem od tri stranice.

Koncept intervencije će evaluairati SMART Balkan u roku od 48 sati.

U slučaju pozitivnog odgovora, aplikant ponosi Prijedlog intervencije i budžet, što će biti evaluirano u okviru 72 radna sata.

Nakon odobrenja koncepta intervencije, aplikanti će primiti formu za Prijedlog intervencije i budžet.

Ko može aplicirati?

Ad Hoc grantovi su namijenjeni organizacijama civilnog društva1, neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sjedištem u Crnoj Gori.

Pravna lica i pojedinci koji se nalaze na Konsolidovanom spisku osoba, grupa i subjekata EU koji podliježu finansijskim sankcijama EU (www.sanctionmaps.eu), Ureda za kontrolu strane imovine (“OFAC”) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, Ministarstva finansija SAD-a i na Spisku sankcija Ujedinjenog Kraljevstva https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html nisu kvalifikovani da se prijave na ovaj poziv.

DODATNE INFORMACIJE

Aplikacije moraju biti dostavljene na lokalnom jeziku.
Pitanja vezana za Ad hoc grantove mogu biti poslana putem e-maila [email protected]

Movies & TV 10_26_2022 9_36_38 AM

Dajana Cvjetković gošća na RTCG u emisiji “Dnevna soba”

Dana 25. oktobra 2022. godine, naša projektna menadžerica – Dajana Cvjetković bila je gost na RTCG tokom emisije uživo “Dnevna soba” gdje je sa crnogorskom javnošću podijelila sve novosti o aktuelnim aktivnostima u okviru projekta i najavila prvu regionalnu konferenciju koja će se održati u Podgorici u decembru 2022. godine.

Pogledajte cijeli video:

 

 

JAVNI

Poziv za dostavljanje ponuda

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u okviru projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojeg finansijski podržava Kraljevina Norveška raspisuje poziv hotelima u Podgorici za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje sale za održavanje dvodnevne konferencije i hotelski smještaj za učesnike/ce.

Predmet nabavke Nabavka usluga smještaja i sale
Ugovarač Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
Naziv projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Marka Marulića 2/III, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 18.10.2022.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 15 dana
Rok za dostavu ponuda 02.11.2022 do 17:00 sati

Predmet nabavke je hotelski smještaj za učesnike/ce regionalne konferencije i sala za održavanje konferencije smještajnog kapaciteta do 100 osoba, za potrebe projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.

Ponuđač treba dostaviti sljedeće dokumente: 

 1. PONUDA – ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica, a treba da sadrži sljedeće dokumente i informacije:

2. Izjava časti ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica

Ponude se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: Ponuda po otvorenom postupku  br. NO001 08/2022, naziv ponuđača, do 02.11.2022. do 17:00.

Cijeli poziv pronađite OVDJE.

Ponuda i sva korespondencija vezana za ponudu između ponuđača i ugovarača komunicira se pismenim putem na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Sve zahtjeve za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu tražiti isključivo u pisanoj formi, slanjem upita na email adresu [email protected], do 26.10.2022. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, bit će objavljeni na istoj stranici gdje je objavljen i Poziv za dostavu ponuda, najkasnije 5 dana prije isteka roka za slanje ponude (02.11.2022. do 17:00 sati) kao sastavni dio objave o otvorenom postupku nabavke.

Newsletter September 2022 (1)

Newsletter Septembar 2022

Septembarsko izdanje našeg Newslettera možete pronaći na ovom linku:

https://bit.ly/3f7rmoe

Svakog mjeseca predstavljamo sve važne aktivnosti i dostignuća vezana za projekat Smart Balkans pa preporučujemo da redovno pratite naše biltene.

304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Sastanak u Vladi Sjeverne Makedonije

U okviru projekta SMART Balkans, jačamo saradnju između organizacija civilnog društva i vlade u stvaranju participativnih i efektivnih antikorupcijskih politika.

U tom smislu tim SMART Balkana imao je radni sastanak  sa Slavicom Grkovskom, zamjenicom premijera za dobro upravljanje u Sjevernoj Makedoniji gdje smo razgovarali o mogućnostima za stvaranje sinergija za stvaranje politika za dobro upravljanje i sigurnost i stabilnost.

Picture3

Intervju SMART Balkans projektne koordinatorice na Klan Kosova TV

Koordinatorica projekta Smart Balkans za Albaniju i Kosovo Gospođa Kledia Lika pozvana je u emisiju “Ora shtatë” na televiziji Klan Kosova, gdje je svim zainteresiranim građanima na Kosovu predstavila projekat i mogućnosti za grantove koje ovaj projekat nudi. Tokom intervjua, ona je naglasila da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Tokom intervjua, ona je naglašavala da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Gospođa Lika je objasnila da je ovo projekat od velikog značaja za region zapadnog Balkana, jer je kroz njega namijenjeno da se doprinese stvaranju mirnih, inkluzivnih društava i da se u donošenju odluka poštuje glas građana.

Gđa Lika je napravila detaljnu prezentaciju svih vrsta grantova i finansijske, tehničke, i podrške za izgradnju kapaciteta koji će projekat pružiti sektoru civilnog društva. Pozvala je sve zainteresirane organizacije i pojedince da ostanu u stalnom kontaktu sa projektom putem njegovih društvenih mreža, te ih ohrabrila da se prijave na javne pozive za grantove koji će se kontinuirano otvarati u 4-godišnjem periodu provedbe projekta.

Da poslušate intervju kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qBmXhdCe-yc&feature=youtu.be

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gdje je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprinijeti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8

20220820_123209

SMART Balkans na MRTV

Ciljevi projekta SMART Balkan predstavljeni su na makedonskoj nacionalnoj televiziji MRTV u četvrtak u jutarnjem programu uz gostovanje naše grant menadžerice iz S. Makedonije, gđe Bojane Krstevske, koja je istakla očekivane suštinske rezultate od implementacije projekta, koji će doprinijeti jačanju organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Projekat SMART Balkan će se fokusirati na građenje moćnije, održivije i aktivnije organizacije civilnog društva i na razvoj čvrstih regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva iz regiona i sa zainteresovanim stranama iz EU i lokalne samouprave.

Takođe, gospođa Krstevska je pozdravila izuzetno interesovanje organizacija civilnog društva za učešće u projektu SMART Balkan. Ona je naglasila da se do sada, u periodu od dva mjeseca, na Platformi za upravljanje grantovima registrovalo više od 600 civilnih organizacija.

impactassessors (3)

Javni poziv za PROCJENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Javni poziv za PROCJENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Referentni broj: NO 001 05/2022

Pozadina:

Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja, odgovorne za stručnu podršku detaljnoj procjeni uticaja aplikanata za grantove i promatranje značaja i uloge aplikanata u društvu, efektima i rezultatima njihovih aktivnosti.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, (u nastavku Konzorcij) implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija u regiji Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organiziranog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u euroatlanskim integracijama, ljudska prava i jednoskost spolova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrijednim preko 17 miliona Eura.

Fokus SMART Balkan projekta je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi, lokalne inicijative, Creative Box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, Ad Hoc grantovi) i izgradnja kapaciteta OCD-a, medijskih i grupa građana i kampanja, sve povezano sa dvije tematske oblasti: sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

 

Core grantovi zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućit će organizacijama civilnog društva (OCD) unapređenje kapaciteta organizacije i potaknuti da ponovo postave svoj strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namijenjen OCD koje ostvaruju značajan uticaj u području sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.

 

Baza procjenitelja/ica uticaja će biti kreirana za svaku državu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) sa najmanje tri procjenitelja/ice po zemlji.

Procjenitelji/ce će raditi procjenu uticaja  koristeći različite metode za prikupljanje podataka i analizu, bazirano na razvijenoj metodologiji, uz terenske posjete organizacijama koje se procjenjuju i njihovim stakeholderima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procjenitelja/ica uticaja radi podrške procesu donošenja odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije.

 

Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procjenitelji/ce uticaja će koristiti Alat za procjenu kapaciteta organizacija civilnog društva (Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa, mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.

Bazirano na inicijalnoj procjeni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procjenitelj/ica uticaja će koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju mjerenja progresa ili uticaja izgradnje kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za društvo kao i njihov potencijal za razvoj.

 

Izvještaj o procjeni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati pozitivnu i dugotrajnu promjenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom upravljanja projektima.

Obim posla

Procjenitelji/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog shvatanja i upotrebe alata CSO CAT.

Osoblje projekta će dodijeliti jednom/oj ili više procjenitelja/ica uticaja zadatak da urade procjenu uticaja na osnovu CSO CAT alata. Procjenitelji/ce će sprovesti procjenu uticaja koristeći različite metode prikupljanja podataka i analize, ali terenska posjeta organizacijama i njihovim stakeholderima je krucijalna.

Procjena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodijeljen Core grant.

Kodeks ponašanja

Procjenitelj/ica uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o nepristrasnosti, povjerljivosti i sprječavanju sukoba interesa. Procjenitelji/ce uticaja su vezani/e Izjavom o nepristrasnosti i povjerljivosti i ona će biti potpisana prije početka procjene. Ako procjenitelj/ica  smatra da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnositelja/ica zahtjeva, mora odmah obavijestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga povjerljivost od procjenitelja/ice  koji/a je uključen/a u implementaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocjenjivanja pojedinačnih prijava.

Potrebna podrška

Naručilac će osigurati da procjenitelji/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo procjeniteljima/cama uticaja da obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izvještaji o procjeni sastavljaju na engleskom ili drugim službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (računar, štampač, internet) potrebna za angažman u procjeni odgovornost je angažovanog/e procjenitelja/ice uticaja.

 

Profil procjenitelja/ice :

Uspješni kandidat/kinja za procjenitelja/icu uticaja treba:

 1. Djelovati u njegovom/njenom ličnom kapacitetu
 2. Imati najmanje BA/BSc diplomu
 3. Pokazati stručnost relevantnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
 4. Pokazati relevantno radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD
 5. Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i dobro upravljanje i upravljanje politikama
 6. Poželjno je prethodno iskustvo kao procjenitelj/ica, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E. Relevantno iskustvo, vještine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom obrascu za prijavu (Aneks 2)
 7. Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procjenitelja/ice, kao što su dobre analitičke vještine, vještine pisanja i izvještavanja
 8. Iskustvo i dobro razumijevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat će se dodatnom prednošću
 9. Profesionalni nivo stručnosti i korištenja (govor, pisanje, razumijevanje) lokalnih službenih jezika

 

Odabir procjenitelja/ice:

Prijave za procjenitelje/ice uticaja će biti razmatrane po primitku i zaključno sa rokom za podnošenje prijava to jeste 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizirana u  periodu od 29/08/2022 do 09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana procjenitelja/ica uticaja je planiran za već sredinom mjeseca septembra 2022 u skladu sa procjenama primljenih prijava za Core grantove.

Procjenitelji/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se evaluiraju i u samom procesu procjene.

Nakon potpisivanja Ugovora o djelu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procjenitelju/ici uticaja će biti dodijeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izvještaj o procjeni.

Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkans projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Prijave za bazu procjenitelja/ica uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail [email protected]  i trebaju sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac (Aneks 1)
 • CV
 • Izjavu časti (Aneks 2)
 • Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Albanije:

Thirrja publike për vlerësues impakti Albania

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Bosne i Hercegovine:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BiH

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Crne Gore:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Sjeverne Makedonije:

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice sa Kosova:

Thirrja publike për vlerësues impakti – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Impakti – Prilog 1 – Prijavni formular

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Srbije:

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

Poziv je otvoren do 22/08/2022.

 

objava info sesija regionalni grantovi

Info sesije

Poziv za aplikacije za Regionalne i Core grantove unutar projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu finansiran od strane Norveškog ministarstva vanjskih poslova održane su u četvrtak, 14.7.2022. na ZOOM platformi za više od 240 učesnika, predstavnike organizacija civilnog društva iz Albanija, Bosna i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Cilj ovih sesija je bio da se ove mogućnosti predstave zainteresovanim potencijalnim aplikantima.

↔️ Regionalni grantovi će podržati projekte u oblastima bezbjednosti, stabilnosti i upravljanja, sa konzorcijumom od najmanje 3 OCD iz 3 zemlje i formalnim ili neformalnim regionalnim mrežama sa jakim regionalnim dimenzijama. Core grantovi će podržati OCD koji već imaju važan uticaj u oblastima bezbjednosti, stabilnosti i upravljanja.

Prijave za obje vrste grantova se podnose online putem Grant Management Platforme (GMP) do 07.08.2022. http://gmp.smartbalkansproject.org