adhocgrants web box

Ad Hoc podrška Kosovo

Referenca poziva:  SB KOS AD 01/22

SMART Balkan projekat, kojeg finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtevaju pravovremenu intervenciju.

Ad hoc grantovi su dostupni tokom cele godine, fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu.

Ukupna sredstva predviđena za ovaj tip granta su 254.592 NOK (60.000 EUR). Maksimalan iznos pojedinačnog granta je  5.000 EUR. Veličina granta će biti određena na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda za ovu grant liniju.

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Svrha ovog granta NIJE da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unapred.

Ad hoc grant treba biti u skladu sa ciljevima SMART Balkan.

Opšti cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža Organizacija civilnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

 

Specifični ciljevi projekta SMART Balkan su:

 • Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u šest zemalja regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana sa njihovim kolegama u EU
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana
 • Povećana svest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana

 

 

Vrsta aktivnosti za podršku implementacije oblasti (Sigurnost i stabilnost, i dobro upravljanje) predlažu aplikanti, u skladu sa neiscrpnom listom pod oblasti:

 

 

Sigurnost i stabilnost

 

 

 • Borba protiv radikalizacije
 • Dezinformacije kao sigurnosne pretnje
 • Borba protiv trgovine oružjem
 • Borba protiv trgovine ljudima
 • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
 • Borba protiv organiziranog kriminala
 • Prevencija pranja novca
 • Borba protiv terorizma
 • Sigurnost hrane usred oružanog sukoba i klimatskih promena
 • Uticaj klimatskih promena na sigurnost i stabilnost u regionu
 • Energetska sigurnost
 • Spremnost na vanredne situacije
 • Interkulturalni dijalog
 • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
 • Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost
 • Cyber sigurnost
 • Zaštita podataka
 • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

 

 

Upravljanje

 

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Sloboda izražavanja
 • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
 • Borba protiv lažnih vijesti
 • Evroatlanske integracije
 • Digitalizacija
 • Reforma javne uprave
 • Borba protiv sive ekonomije
 • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

 

Kako aplicirati?

 

Ovaj grant je dostupan tokom godine i aplikacije se primaju svakog radnog dana putem e-maila [email protected]

 

Glavni kriterij za ovaj tip granta je hitnost i nepredviđena situacija koja zahteva brzo i hitno djelovanje, zbog čega je proces apliciranja podeljen u dve faze:

 1. Koncept intervencije
 2. Predlog intervencije i budžet

Koncept intervencije treba biti kratak i pružiti odgovor na sledeća pitanja:

 1. Cilj intervencije
 2. Geografsko područje implementacije
 3. Trajanje intervencije (broj meseci)
 4. U slučaju su-finansiranja, molimo objasnite
 5. Opis problema (maksimalno ½ stranice)
 6. Očekivani rezultati (maksimalno ½ stranice)
 7. Lista aktivnosti (maksimalno ½ stranice)

Napomena: Nije predviđen obrazac za prijavu za koncept intervencije. Međutim, sve iznad navedene informacije trebaju biti uključene u formu predloga u e-mailu, u jednom dokumentu ne dužem od tri stranice.

Koncept intervencije će evaluairati SMART Balkan u roku od 48 sati.

U slučaju pozitivnog odgovora, aplikant ponosi Predlog intervencije i budžet, što će biti evaluirano u okviru 72 radna sata.

Nakon odobrenja koncepta intervencije, aplikanti će primiti formu za Predlog intervencije i budžet.

Ko može aplicirati?

Ad Hoc grantovi su namenjeni organizacijama civilnog društva[1], neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sedištem u Kosovu.

Pravna lica i pojedinci koji se nalaze na Konsolidovanom spisku osoba, grupa i subjekata EU koji podliježu finansijskim sankcijama EU (www.sanctionmaps.eu), Ureda za kontrolu strane imovine (“OFAC”) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, Ministarstva finansija SAD-a i na Spisku sankcija Ujedinjenog Kraljevstva https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html nisu kvalifikovani da se prijave na ovaj poziv.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Aplikacije moraju biti dostavljene na albanskom ili srpskom jeziku.

Pitanja vezana za Ad hoc grantove mogu biti poslana putem e-maila  [email protected]

 

[1] Organizacije civilnog društva moraju biti registrovane na  Grants Management platformi Grant management platform (smartbalkansproject.org)

adhocgrants web box

Ad Hoc podrška Srbija

Referenca poziva: SB SRB AD 01/22

SMART Balkan projekat, kojeg finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtevaju pravovremenu intervenciju.

Ad hoc grantovi su dostupni tokom cele godine, fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu.

Ukupna sredstva predviđena za ovaj tip granta su 254.592 NOK (60.000 EUR). Maksimalan iznos pojedinačnog granta je  5.000 EUR. Veličina granta će biti određena na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda za ovu grant liniju.

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Svrha ovog granta NIJE da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unapred.

Ad hoc grant treba biti u skladu sa ciljevima SMART Balkan.

Opšti cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža Organizacija civilnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi projekta SMART Balkan su:

 • Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u šest zemalja regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana sa njihovim kolegama u EU
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana
 • Povećana svest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana
 • Vrsta aktivnosti za podršku implementacije oblasti (Sigurnost i stabilnost, i dobro upravljanje) predlažu aplikanti, u skladu sa neiscrpnom listom pod oblasti:

   

  Sigurnost i stabilnost

   

  • Borba protiv radikalizacije
  • Dezinformacije kao sigurnosne pretnje
  • Borba protiv trgovine oružjem
  • Borba protiv trgovine ljudima
  • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
  • Borba protiv organiziranog kriminala
  • Prevencija pranja novca
  • Borba protiv terorizma
  • Sigurnost hrane usred oružanog sukoba i klimatskih promena
  • Uticaj klimatskih promena na sigurnost i stabilnost u regionu
  • Energetska sigurnost
  • Spremnost na vanredne situacije
  • Interkulturalni dijalog
  • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
  • Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost
  • Cyber sigurnost
  • Zaštita podataka
  • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

   

  Upravljanje

  • Promocija digitalne pismenosti
  • Sloboda izražavanja
  • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
  • Borba protiv lažnih vijesti
  • Evroatlanske integracije
  • Digitalizacija
  • Reforma javne uprave
  • Borba protiv sive ekonomije
  • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Kako aplicirati?

Ovaj grant je dostupan tokom godine i aplikacije se primaju svakog radnog dana putem e-maila [email protected]

Glavni kriterij za ovaj tip granta je hitnost i nepredviđena situacija koja zahteva brzo i hitno djelovanje, zbog čega je proces apliciranja podeljen u dve faze:

 1. Koncept intervencije
 2. Predlog intervencije i budžet

Koncept intervencije treba biti kratak i pružiti odgovor na sledeća pitanja:

 1. Cilj intervencije
 2. Geografsko područje implementacije
 3. Trajanje intervencije (broj meseci)
 4. U slučaju su-finansiranja, molimo objasnite
 5. Opis problema (maksimalno ½ stranice)
 6. Očekivani rezultati (maksimalno ½ stranice)
 7. Lista aktivnosti (maksimalno ½ stranice)

Napomena: Nije predviđen obrazac za prijavu za koncept intervencije. Međutim, sve iznad navedene informacije trebaju biti uključene u formu predloga u e-mailu, u jednom dokumentu ne dužem od tri stranice.

Koncept intervencije će evaluairati SMART Balkan u roku od 48 sati.

U slučaju pozitivnog odgovora, aplikant ponosi Predlog intervencije i budžet, što će biti evaluirano u okviru 72 radna sata.

Nakon odobrenja koncepta intervencije, aplikanti će primiti formu za Predlog intervencije i budžet.

Ko može aplicirati?

Ad Hoc grantovi su namenjeni organizacijama civilnog društva[1], neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sedištem u Srbiji.

Pravna lica i pojedinci koji se nalaze na Konsolidovanom spisku osoba, grupa i subjekata EU koji podliježu finansijskim sankcijama EU (www.sanctionmaps.eu), Ureda za kontrolu strane imovine (“OFAC”) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, Ministarstva finansija SAD-a i na Spisku sankcija Ujedinjenog Kraljevstva https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html nisu kvalifikovani da se prijave na ovaj poziv.

DODATNE INFORMACIJE

Aplikacije moraju biti dostavljene na lokalnom jeziku.

Pitanja vezana za Ad hoc grantove mogu biti poslana putem e-maila g[email protected]

Movies & TV 10_26_2022 9_36_38 AM

Dajana Cvjetković gošća na RTCG u emisiji “Dnevna soba”

Dana 25. oktobra 2022. godine, naša projektna menadžerka – Dajana Cvjetković bila je gost na RTCG tokom emisije uživo “Dnevna soba” gde je sa crnogorskom javnošću podelila sve novosti o aktuelnim aktivnostima u okviru projekta i najavila prvu regionalnu konferenciju koja će se održati u Podgorici u decembru 2022. godine.

Pogledajte celi video:

 

 

2

Najava za akreditaciju finansijske akademije (obrazovnog programa) namenjene organizacijama civilnog društva u okviru SMART Balkan projekta

U cilju jačanja civilnog sektora i stvaranja snažnijih, održivijih i dinamičnijih organizacija civilnog društva, projekat SMART Balkan je u okviru svojih aktivnosti predvideo i akreditaciju programa edukacije iz oblasti finansijskog poslovanja organizacija civilnog društva. Ovaj program imaće za cilj da unapredi kapacitete finansijskog upravljanja organizacija civilnog društva kroz program koji će biti kreiran posebno za potrebe organizacija civilnog društva. Ovo će značajno poboljšati efikasnost i otpornost organizacija civilnog društva, kao i njihov kapacitet da upravljaju i apsorbuju veća sredstva.

U cilju akreditacije programa, danas se koordinator tima projekta  SMART Balkan Aleksadar Čekov sastao sa predstavnikom JU Centar za obrazovanje odraslih, gde su predstavljeni ciljevi programa i razmenjene informacije o postupku akreditacije za sam program.

Nakon procesa verifikacije programa biće raspisan poziv za organizacije civilnog društva koje su zainteresovane da prate obuku.

Newsletter September 2022 (1)

Newsletter Septembar 2022

Septembarsko izdanje našeg Newslettera možete pronaći na ovom linku:

https://bit.ly/3f7rmoe

Svakog meseca predstavljamo sve važne aktivnosti i dostignuća vezana za projekat Smart Balkans pa preporučujemo da redovno pratite naše biltene.

304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Sastanak u Vladi Severne Makedonije

U okviru projekta SMART Balkans, jačamo saradnju između organizacija civilnog društva i vlade u stvaranju participativnih i efektivnih antikorupcijskih politika.

U tom smislu tim SMART Balkana imao je radni sastanak  sa Slavicom Grkovskom, zamenicom premijera za dobro upravljanje u Severnoj Makedoniji gde smo razgovarali o mogućnostima za stvaranje sinergija za stvaranje politika za dobro upravljanje i sigurnost i stabilnost.

Picture3

Intervju SMART Balkans projektne koordinatorke na Klan Kosova TV

Koordinatorka projekta Smart Balkans za Albaniju i Kosovo Gospođa Kledia Lika pozvana je u emisiju “Ora shtatë” na televiziji Klan Kosova, gde je svim zainteresiranim građanima na Kosovu predstavila projekat i mogućnosti za grantove koje ovaj projekat nudi. Tokom intervjua, ona je naglasila da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Gospođa Lika je objasnila da je ovo projekat od velikog značaja za region zapadnog Balkana, jer je kroz njega namenjeno da se doprinese stvaranju mirnih, inkluzivnih društava i da se u donošenju odluka poštuje glas građana.

Gđa Lika je napravila detaljnu prezentaciju svih vrsta grantova i finansijske, tehničke, i podrške za izgradnju kapaciteta koji će projekat pružiti sektoru civilnog društva. Pozvala je sve zainteresirane organizacije i pojedince da ostanu u stalnom kontaktu sa projektom putem njegovih društvenih mreža, te ih ohrabrila da se prijave na javne pozive za grantove koji će se kontinuirano otvarati u 4-godišnjem periodu provedbe projekta.

Da poslušate intervju kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qBmXhdCe-yc&feature=youtu.be

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gde je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprineti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8

20220820_123209

SMART Balkans na MRTV

Ciljevi projekta SMART Balkan predstavljeni su na makedonskoj nacionalnoj televiziji MRTV u četvrtak u jutarnjem programu uz gostovanje naše grant menadžerice iz S. Makedonije, gđe Bojane Krstevske, koja je istakla očekivane suštinske rezultate od implementacije projekta, koji će doprineti jačanju organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Projekat SMART Balkan će se fokusirati na građenje moćnije, održivije i aktivnije organizacije civilnog društva i na razvoj čvrstih regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva iz regiona i sa zainteresovanim stranama iz EU i lokalne samouprave.

Takođe, gospođa Krstevska je pozdravila izuzetno interesovanje organizacija civilnog društva za učešće u projektu SMART Balkan. Ona je naglasila da se do sada, u periodu od dva meseca, na Platformi za upravljanje grantovima registrovalo više od 600 civilnih organizacija.

impactassessors (3)

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Referentni broj: NO 001 05/2022

Pozadina:

Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procenitelje/ice uticaja, odgovorne za stručnu podršku detaljnoj proceni uticaja aplikanata za grantove i promatranje značaja i uloge aplikanata u društvu, efektima i rezultatima njihovih aktivnosti.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, (u nastavku Konzorcij) implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija u regiji Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlanskim integracijama, ljudska prava i jednakost spolova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrednim preko 17 miliona Evra.

Fokus SMART Balkan projekta je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi, lokalne inicijative, Creative Box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, Ad Hoc grantovi) i izgradnja kapaciteta OCD-a, medijskih i grupa građana i kampanja, sve povezano sa dve tematske oblasti: sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

 

Core grantovi zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućit će organizacijama civilnog društva (OCD) unapređenje kapaciteta organizacije i potaknuti da ponovo postave svoj strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namijenjen OCD koje ostvaruju značajan uticaj u području sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.

Baza procenitelja/ica uticaja će biti kreirana za svaku državu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) sa najmanje tri procenitelja/ice po zemlji.

Procenitelji/ce će raditi procenu uticaja  koristeći različite metode za prikupljanje podataka i analizu, bazirano na razvijenoj metodologiji, uz terenske posete organizacijama koje se procenjuju i njihovim stakeholderima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procenitelja/ica uticaja radi podrške procesu donošenja odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Srbije i Albanije.

Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procenitelji/ce uticaja će koristiti Alat za procenu kapaciteta organizacija civilnog društva (Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa, mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.

Bazirano na inicijalnoj proceni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procenitelj/ica uticaja će koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju merenja progresa ili uticaja izgradnje kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za društvo kao i njihov potencijal za razvoj.

Izveštaj o proceni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati pozitivnu i dugotrajnu promenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom upravljanja projektima.

Obim posla

Procenitelji/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog shvatanja i upotrebe alata CSO CAT.

Osoblje projekta će dodeliti jednom/oj ili više procenitelja/ica uticaja zadatak da urade procenu uticaja na osnovu CSO CAT alata. Procenitelji/ce će sprovesti procenu uticaja koristeći različite metode prikupljanja podataka i analize, ali terenska poseta organizacijama i njihovim stakeholderima je krucijalna.

Procena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodijeljen Core grant.

Kodeks ponašanja

Procenitelj/ica uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o nepristrasnosti, poverljivosti i sprečavanju sukoba interesa. Procenitelji/ce uticaja su vezani/e Izjavom o nepristrasnosti i poverljivosti i ona će biti potpisana prije početka procene. Ako procenitelj/ica  smatra da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnosioca/ica zahteva, mora odmah obavestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga poverljivost od procenitelja/ice  koji/a je uključen/a u implementaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocenjivanja pojedinačnih prijava.

Potrebna podrška

Naručilac će osigurati da procenitelji/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo proceniteljima/cama uticaja da obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izveštaji o proceni sastavljaju na engleskom ili drugim službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (računar, printer, internet) potrebna za angažman u proceni odgovornost je angažovanog/e procenitelja/ice uticaja.

Profil procenitelja/ice :

Uspešni kandidat/kinja za procenitelja/icu uticaja treba:

 1. Delovati u njegovom/njenom ličnom kapacitetu
 2. Imati najmanje BA/BSc diplomu
 3. Pokazati stručnost relevantnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
 4. Pokazati relevantno radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD
 5. Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i dobro upravljanje i upravljanje politikama
 6. Poželjno je prethodno iskustvo kao procenitelj/ica, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E. Relevantno iskustvo, veštine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom prijavnom obrascu (Aneks 2)
 7. Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procenitelja/ice, kao što su dobre analitičke veštine, veštine pisanja i izveštavanja
 8. Iskustvo i dobro razumevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat će se dodatnom prednošću
 9. Profesionalni nivo stručnosti i korištenja (govor, pisanje, razumevanje) lokalnih službenih jezika

Odabir procenitelja/ice:

Prijave za procenitelje/ice uticaja će biti razmatrane po primitku i zaključno sa rokom za podnošenje prijava to jeste 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizovana u periodu od 29/08/2022 do 09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana procenitelja/ica uticaja je planiran za već sredinom meseca septembra 2022 u skladu sa procenama primljenih prijava za Core grantove.

Procenitelji/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se evaluiraju i u samom procesu procene.

Nakon potpisivanja Ugovora o delu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procenitelju/ici uticaja će biti dodeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izveštaj o proceni.

Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkans projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Prijave za bazu procenitelja/ica uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail [email protected]  i trebaju sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac (Aneks 1)
 • CV
 • Izjavu časti (Aneks 2)
 • Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Albanije:

Thirrja publike për vlerësues impakti Albania

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Bosne i Hercegovine:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BiH

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Crne Gore:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Severne Makedonije:

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice sa Kosova:

Thirrja publike për vlerësues impakti – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Impakti – Prilog 1 – Prijavni formular

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Srbije:

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

Poziv je otvoren do 22/08/2022.