web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се а ...

web-grantees (1)

Организација за домување и станари ОДС

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организацијата за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани основано во 2022 година, како организација за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна М ...

Неформална група СКОРО

Членови на неформалната група: Виктор Бужаров, Наталија Славковска, Никола Ристески, Матеа Јанковска, Ивана Атанасова, Филип Куновски, Александар Бошков. Тоа што ја соединува оваа група на артисти е креирање на проактивна содржина инспирирана од социјалн ...

web-grantees (9)

Центар за едукација и развој – ЦЕД

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Центарот за едукација и развој (ЦЕД) е основан во 2006 година во Тетово, Македонија, со цел да инспирира критичко размислување и развој на младите преку неформално образование и волонтирање. Како органи ...

web-grantees (8)

Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Ц.С.И. НАДЕЖ работи активно на полето на поддршка на ранливите групи преку проекти за: поддршка во образованието на деца и млади, со акцент на Роми поддршка во интеграција на девојки преку ово ...

web-grantees (7)

Здружение за рурален развој ЛАГ Агро Лидер

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување. Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР ово ...

web-grantees

Организација на жени од Струмица

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организација на жени од Струмица (ОЖС) е основана во 1991 година и повеќе од триесет години работи на промовирање и застапување на политики базирани на еднакви можности и родова еднаквост, на недискрими ...

web-grantees (6)

Здружение на граѓани РУБИКОН Скопје

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението РУБИКОН делува на Промоција на неформалното образование меѓу граѓаните, со акцент на деца и млади и професионалци кои работат со деца и млади Развој на граѓанското општество, демок ...

web-grantees (5)

Женска акција – Радовиш

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Женска акција е основана во 2005 година со цел создавање на поволни услови за организиран пристап и постојана општествена активност на жените во општина Радовиш и пошироко, обезбедување на соодветна зас ...

web-grantees (4)

Здружение на граѓани Медиа Плус Штип

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Наша цел е зајакнување на граѓанското општество и преку медиумската заедница да се влијае на општествените текови и општествена одговорност. Ние ги насочуваме  медиумите да ја извршуваат својата јавна ф ...