SB Poziv SRB

[Drugi produzeni rok] JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za učešće u nabavci kreiranja i implementacije programa obrazovanja odraslih u Srbiji

Skopje, 18.12.2023.

Referenca poziva: 289/2023, No 001

Predmet nabavke Akreditacija, kreiranje i implementacija programa obrazovanje odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja organizacijom)
Ugovarač Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP)
Naziv projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Cico Popović, 6-2/9, 1000 Skopje, Republika S. Makedonija
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 18.12.2023.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 5 dana
Rok za dostavu ponuda 22.12.2023. do 17:00 sati

 

Ukratko o ugovaraču i projektu:

Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP), u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnim medijima. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, uz grant vredan preko 17 miliona evra.

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za iskazivanje interesa za kreiranje i implementaciju programa obrazovanja odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja OCD). Konzorcij projekta SMART Balkan poziva zainteresovane pravne subjekte koji u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih mogu biti organizatori obrazovanja odraslih u Srbiji da iskažu interes za kreiranje i implementiranje Akademije finansijskog upravljanja OCD.

Predmet nabavke: Predmet nabavke je kreiranje, akreditacija i implementacija programa obrazovanja odraslih u Srbiji pod nazivom Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva, što podrazumeva sledeće:

 1. Akreditacija i kreiranje Programa obrazovanja s ciljem sticanja i unapređenja ključnih veština i ključnih kompetencija – Akademija finansijskog upravljanja organizacijom u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Srbije i drugih zakonskim i podzakonskim aktima, kao i evropskim standardima obrazovanja odraslih, te okvirnim nastavnim planom i programom kojeg dostavlja Centar za istraživanje i kreiranje politika. Akreditacija podrazumeva komunikaciju sa Centrom za obrazovanje odraslih, relevantnim ministarstvima, individuama i imenovanom radnom grupom.
 2. Izrada i štampanje udžbenika za obrazovni program, kao i drugih potrebnih radnih i obrazovnih materijala za izvođenje dve generacije, po 20 polaznika. Štampanje podrazumeva 60 Udžbenika.
 3. Implementacija dve uzastopne Akademije finansijkog upravljanja organizacijom u skladu sa zakonskim odredbama i dobrim praksama u obrazovanju odraslih, i bliskoj saradnji sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika u procesu selekcije polaznika do evaluacije i promocije uspešnih kandidata. Implementacija uključuje angažman stručnih osoba sa relevantnim kompetencijama u oblasti andragogije za implementaciju nastavnih jedinica, testiranje znanja i veština, i svečanu ceremoniju dodele diploma.

Sadržaj prijave za iskazivanje interesa i ostala potrebna dokumentacija:

Ponuđač treba da dostavi sledeće dokumente:

 1. APLIKACIONA FORMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA (Annex 1) overena i potpisana od strane ovlaštenog lica
 2. OKVIRNA FINANSIJSKA PONUDA  (Annex 2)
 3. OSTALA PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Napomena: dozvoljeno je dostaviti dodatne dokumente koji potvrđuju relevatnost, kompetencije ili pouzdanost ponuđača.

Ostali opšti uslovi nabavke:

 • Poziv za iskazivanje interesa se objavljuje na službenoj web stranici SMART Balkan projekta, CRPM i putem društvenih mreža.
 • Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja interesa za učešće u nabavci. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

U roku za podnošenje prijava, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče prijavu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje prijave pisanim putem u formi izjave sa potpisom i pečatom pravnog lica i dostavlja je na email adresu: adresu:  [email protected] (CC – [email protected]), sa naznakom u naslovu e-maila: Prijava – izmjena, ili dopuna, ili povlačenje prijave, BR. NO 001 01/2023 (ime podnosioca zahtjeva)

 • Prijava i prateći dokumenti treba da važe najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu.
 • Ponuđači su obavezni da pripreme prijavu u skladu sa uslovima nabavke.
 • U finansijskom dijelu ponude cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u EUR. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om. Na ponudi je potrebno navesti i ponuđeni popust (i procentualno i u apsolutnom iznosu u EUR). U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Povjerljivost

 • Sva dostavljena dokumentacija i same ponude, smatrat će se povjerljivim i s njima će se postupati u skladu sa standardima o zaštiti povjerljivih informacija. Sve informacije koje se mogu privatno identificirati smatrat će se povjerljivim informacijama i neće se koristiti, prikupljati ili distribuirati u bilo koju drugu svrhu osim navedene u ovom pozivu.

Prije potpisivanja ugovora o realizaciji predmeta nabavke ponuđač će biti dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji ponuđača, ne starija od 3 mjeseca
 2. Vlasnička struktura (za privredne subjekte), Lista članova upravnog odbora ili drugog organa upravljanja (za organizacije civilnog društva)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za vlasnike i/ili ovlaštena lica ponuđača

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđača, u skladu sa dinamikom isporuke tražene usluge.

Komunikacija sa ugovaračem:

Prijava i sva korespondencija vezana za prijavu između ponuđača i ugovarača komunicira se na srpskim jezikom, na email adresu [email protected] (CC – [email protected])

Koraci u proceduri nabavke:

Rb. Opis koraka u procesu nabavke Datum
1 Objava poziva na web stranici SMART Balkans i CRPM 18.12.2023.
2 Rok za predaju prijava  22.12.2023. do 17:00
3 Obavijest odabranim ponuđačima (1)  25.12.2023.
4 Zajednički sastanak odabranih ponuđača i ugovarača  26.12.2023.
5 Rok za dostavljanje metodologije rada, vremenskog okvira, CV ključnog osoblja i potpune finansijske ponude  28.12.2023.
6 Potpisivanje ugovora Do kraja 2023.

(1) Svi ponuđači koji zadovolje tehničke kriterije će biti pozvani na zajednički sastanak. 

 

Način dostave prijave za iskazivanje interesa:

Prijave se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu  [email protected] (CC – [email protected]), sa naznakom u naslovu e-maila: “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)”

U tekstu emaila navedeni su nazivi svih dostavljenih dokumenata, na način kako je to navedeno u delu Sadržaj ponude i ostala potrebna dokumentacija.

Sva dokumenta koja sadrže potpise i pečate treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, složite dokumente u nekoliko odvojenih email poruka, sa naslovom kako slijedi: u prvom e-mailu upišite “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)” x / #, umjesto oznake “x” upisujete redni broj e-maila, a umjesto oznake “#” upisujete ukupan broj e-mailova koje ćete poslati. U tekstu e-maila navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata.

Prijem elektronski dostavljene prijave bit će potvrđen od strane Ugovarača e-mailom, u roku od 24 sata (radnim danima).

Kriterij za odabir najbolje najpovoljnije ponude u drugom krugu prijave:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi vodeći računa o najboljem omjeru cijene i kvaliteta (na način koji garantuje najbolju vrijednost za ponuđenu cijenu), a na osnovu analize tehničke i finansijske ponude u odnosu 60:40.

Kriteriji Bodovi
1 Metodologija implementacije 20
2 Vremenski okvir 5
3 CV predloženih eskperata i ekspertica 20
4 Kapaciteti ponuđača 10
5 Prethodno iskustvo u akreditaciji izvođenju programa obrazovanja odraslih 5
6 Troškovi implementacije (administrativno osoblje i promocija) 20
7 Troškovi za angažovano osoblje 20
Tags: No tags