Novi sad school of journalism

Analiza medijskih sadržaja tokom političke kampanje za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 2023

Opis

Projekat se bavi utvrđivanjem stepena medijskog profesionalizma u pristupu temama koje se odnose na vanredne parlamentarne izbore u Republici Srbiji. Monitoring će pružiti analizu u kojoj meri su birači objektivno informisani putem televizija sa nacionalnom frekvencijom i kojim trendovima na društvenim mrežama i onlajn portalima su bili najizloženiji.

Projektni ciljevi

Zadaci monitoringa biće da utvrdi:

 1. Da li je podjednaka zastupljenost svih političkih aktera (ličnosti i partija) u „hedlajnerima“ i međunajavama centralno informativnih emisija (CIPE) 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću (RTS, TV Pink, N1 i RTV)
 2. Koje su teme mediji odabrali kao najvažnije tokom predizborne kampanje
 3. Koje diskursne strategije i koje ključne reči su bile najdominantnije u medijskom izveštavanju
 4. Da li su mediji pribegavali prikrivenoj političkoj kampanji

Indikatori uspeha:

 • Ispunjeni zadaci istraživanja
 • Objavljena 4 periodična (nedeljna) i 1 finalni izveštaj na sajtu Novosadske novinarske škole, društvenim mrežama i u formi saopštenja za medije
 • Promovisani rezultati na događaju (tribini i izložbi) u Novom Sadu u nedelji nakon izbora

Ciljne grupe

 • Novinari/ke
 • medijski eksperti/kinje
 • aktivisti/kinje
 • političari/ke
 • edukatori/ke
 • šira javnost

Glavni aktivnosti

 1. Istraživanje – monitoring televizija sa nacionalnom pokrivenošću i analiza meta podataka o viralnosti sadržaja o izborima i trendovima na onlajn medijima i društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.
 2. Periodični izveštaji monitoringa – Objavljivanje dobijenih rezultata radiće se jednom nedeljno (svakog četvrtka) do dana izbora. Četiri periodična izveštaja će sadržati sumirane podatke kao i kratak komentar istraživača sa grafikonima.
 3. Finalni izveštaj monitoringa biće predstavljen na završnom događaju, u nedelji nakon izbora u Novom Sadu. U okviru ovog događaja održaće se tribina na kojoj će istraživač predstaviti rezultate monitoringa i dati osvrt na kontekst predizborne kampanje. Takođe, podaci istraživanja biće predstavljeni i vizuelnim putem na panoima koji će činiti izložbu dobijenih rezultata.
 4. Promocija na društvenim mrežama
SB Poziv SRB

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za učešće u nabavci kreiranja i implementacije programa obrazovanja odraslih u Srbiji

Skopje, 16.11.2023.

Referenca poziva: 289/2023, No 001

Predmet nabavke Akreditacija, kreiranje i implementacija programa obrazovanje odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja organizacijom)
Ugovarač Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP)
Naziv projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Cico Popović, 6-2/9, 1000 Skopje, Republika S. Makedonija
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 16.11.2023.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 18 dana
Rok za dostavu ponuda 03.12.2023. do 17:00 sati

 

Ukratko o ugovaraču i projektu:

Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP), u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnim medijima. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, uz grant vredan preko 17 miliona evra.

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za iskazivanje interesa za kreiranje i implementaciju programa obrazovanja odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja OCD). Konzorcij projekta SMART Balkan poziva zainteresovane pravne subjekte koji u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih mogu biti organizatori obrazovanja odraslih u Srbiji da iskažu interes za kreiranje i implementiranje Akademije finansijskog upravljanja OCD.

Predmet nabavke: Predmet nabavke je kreiranje, akreditacija i implementacija programa obrazovanja odraslih u Srbiji pod nazivom Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva, što podrazumeva sledeće:

 1. Akreditacija i kreiranje Programa obrazovanja s ciljem sticanja i unapređenja ključnih veština i ključnih kompetencija – Akademija finansijskog upravljanja organizacijom u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Srbije i drugih zakonskim i podzakonskim aktima, kao i evropskim standardima obrazovanja odraslih, te okvirnim nastavnim planom i programom kojeg dostavlja Centar za istraživanje i kreiranje politika. Akreditacija podrazumeva komunikaciju sa Centrom za obrazovanje odraslih, relevantnim ministarstvima, individuama i imenovanom radnom grupom.
 2. Izrada i štampanje udžbenika za obrazovni program, kao i drugih potrebnih radnih i obrazovnih materijala za izvođenje dve generacije, po 20 polaznika. Štampanje podrazumeva 60 Udžbenika.
 3. Implementacija dve uzastopne Akademije finansijkog upravljanja organizacijom u skladu sa zakonskim odredbama i dobrim praksama u obrazovanju odraslih, i bliskoj saradnji sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika u procesu selekcije polaznika do evaluacije i promocije uspešnih kandidata. Implementacija uključuje angažman stručnih osoba sa relevantnim kompetencijama u oblasti andragogije za implementaciju nastavnih jedinica, testiranje znanja i veština, i svečanu ceremoniju dodele diploma.

Sadržaj prijave za iskazivanje interesa i ostala potrebna dokumentacija:

Ponuđač treba da dostavi sledeće dokumente:

 1. APLIKACIONA FORMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA (Annex 1) overena i potpisana od strane ovlaštenog lica
 2. OKVIRNA FINANSIJSKA PONUDA  (Annex 2)
 3. OSTALA PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Napomena: dozvoljeno je dostaviti dodatne dokumente koji potvrđuju relevatnost, kompetencije ili pouzdanost ponuđača.

Ostali opšti uslovi nabavke:

 • Poziv za iskazivanje interesa se objavljuje na službenoj web stranici SMART Balkan projekta, CRPM i putem društvenih mreža.
 • Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja interesa za učešće u nabavci. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

U roku za podnošenje prijava, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče prijavu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje prijave pisanim putem u formi izjave sa potpisom i pečatom pravnog lica i dostavlja je na email adresu: adresu:  [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: Prijava – izmjena, ili dopuna, ili povlačenje prijave, BR. NO 001 01/2023 (ime podnosioca zahtjeva)

 • Prijava i prateći dokumenti treba da važe najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu.
 • Ponuđači su obavezni da pripreme prijavu u skladu sa uslovima nabavke.
 • U finansijskom dijelu ponude cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u EUR. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om. Na ponudi je potrebno navesti i ponuđeni popust (i procentualno i u apsolutnom iznosu u EUR). U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Povjerljivost

 • Sva dostavljena dokumentacija i same ponude, smatrat će se povjerljivim i s njima će se postupati u skladu sa standardima o zaštiti povjerljivih informacija. Sve informacije koje se mogu privatno identificirati smatrat će se povjerljivim informacijama i neće se koristiti, prikupljati ili distribuirati u bilo koju drugu svrhu osim navedene u ovom pozivu.

Prije potpisivanja ugovora o realizaciji predmeta nabavke ponuđač će biti dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji ponuđača, ne starija od 3 mjeseca
 2. Vlasnička struktura (za privredne subjekte), Lista članova upravnog odbora ili drugog organa upravljanja (za organizacije civilnog društva)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za vlasnike i/ili ovlaštena lica ponuđača

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđača, u skladu sa dinamikom isporuke tražene usluge.

Komunikacija sa ugovaračem:

Prijava i sva korespondencija vezana za prijavu između ponuđača i ugovarača komunicira se na srpskim jezikom.

Sve zahtjeve za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu tražiti isključivo u pisanoj formi, slanjem upita na email adresu [email protected], do 21.11.2023. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, bit će objavljena na istoj stranici gdje je objavljen i Poziv za iskazivanje interesa, najkasnije 3 dana prije isteka roka za slanje ponude (03.12.2023. do 17:00 sati)

Koraci u proceduri nabavke:

Rb. Opis koraka u procesu nabavke Datum
1 Objava poziva na web stranici SMART Balkans i CRPM 16.11.2023.
2 Rok za postavljanje pitanja 21.11.2023.
3 Rok za predaju prijava 03.12.2023. do 17:00
4 Obavijest odabranim ponuđačima (1) 07.12.2023.
5 Zajednički sastanak odabranih ponuđača i ugovarača 08.12.2023.
6 Rok za dostavljanje metodologije rada, vremenskog okvira, CV ključnog osoblja i potpune finansijske ponude 15.12.2023.
7 Odabir ponuđača 20.12.2023.
8 Potpisivanje ugovora Do kraja 2023.

(1) Svi ponuđači koji zadovolje tehničke kriterije će biti pozvani na zajednički sastanak. 

 

Način dostave prijave za iskazivanje interesa:

Prijave se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu  [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)”

U tekstu emaila navedeni su nazivi svih dostavljenih dokumenata, na način kako je to navedeno u delu Sadržaj ponude i ostala potrebna dokumentacija.

Sva dokumenta koja sadrže potpise i pečate treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, složite dokumente u nekoliko odvojenih email poruka, sa naslovom kako slijedi: u prvom e-mailu upišite “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)” x / #, umjesto oznake “x” upisujete redni broj e-maila, a umjesto oznake “#” upisujete ukupan broj e-mailova koje ćete poslati. U tekstu e-maila navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata.

Prijem elektronski dostavljene prijave bit će potvrđen od strane Ugovarača e-mailom, u roku od 24 sata (radnim danima).

Kriterij za odabir najbolje najpovoljnije ponude u drugom krugu prijave:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi vodeći računa o najboljem omjeru cijene i kvaliteta (na način koji garantuje najbolju vrijednost za ponuđenu cijenu), a na osnovu analize tehničke i finansijske ponude u odnosu 60:40.

Kriteriji Bodovi
1 Metodologija implementacije 20
2 Vremenski okvir 5
3 CV predloženih eskperata i ekspertica 20
4 Kapaciteti ponuđača 10
5 Prethodno iskustvo u akreditaciji izvođenju programa obrazovanja odraslih 5
6 Troškovi implementacije (administrativno osoblje i promocija) 20
7 Troškovi za angažovano osoblje 20
web-grantees

Humanitarno Udruženje Đina

Opis

Potrebno je kreirati nove pristupe i usavršiti postojeće lokalne multisektorske mehanizme zahvaljući kojima će pripadnicima romske zajednice u ekonomskom riziku u četiri opštine u Vojvodini biti omogućen efikasniji pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, kao i pružena podrška za blagovremeno sprečavanje obolevanja od zaraznih i nezaraznih bolesti.

Obučeni članovi tima na terenu davaće sprovodiće informativnu kampanju namenju ciljnoj grupi, organizovati preventivne preglede i pružati asistenciju za dosezanje zdravstvenih ustanova. Kroz rad na terenu ćemo prikupiti realne informacije o zdravstvenim navikama, potrebama i poteškoćama sa kojima se susreću ugroženi građani što će poslužiti kao osnova za dalje zagovaračke akcije u cilju unapređenje položaja romske zajednice, uz prateću edukativnu i medijsku kampanju.

Projektni cilj: Doprinos sprečavanju daljeg pogoršavanja zdravstvenog i socio – ekonomskog položaja Roma u četiri opštine u Srbiji putem hitne realizacije raznovrsnih terenskih aktivnosti i pružanja direktne podrške.

Ciljne grupe

 1. Romi u ruralnim sredinama opština Bečej, Vrbas, Ada, Srbobran, lošeg materijalnog i socijalnog statusa
 2. Zaposleni u školama i učenici u seoskim sredinama opština Bečej, Vrbas, Ada, Srbobran
 3. donosioci odluka na lokalnom nivou

Glavni aktivnosti

 • Organizovanje osnovne obuke po uzoru na zdravstvenu medijaciju u cilju realizacije terenskih poseta i informisanja građana iz romske populacije u četiri opštine u Vojvodini. Pružanje asistencije u ostvarivanju zdravstvenih i socijalnih prava i podizanje nivoa informisanosti Roma u četiri opštine u Vojvodini.
 • Obilazak potencijalno ugroženih pojedinaca porodica na terenu u četiri opštine – 10 naseljenih mesta, obuhvata oko 1.000 ljudi.
 • Edukativne aktivnosti u 10 škola sa ciljem informisanja o zdravstvenim i socijalnim pitanjima.
 • Anketiranje navika, stavova građana iz ugroženih grupa i o poteškoćama u socijalno – zdravstvenom sistemu u četiri opštine u Vojvodini.
web-grantees (1)

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN)

Opis

PIN u period od septembra do novembra 2023. sprovoditi projekat koji se fokusira na pružanje psihološke podrške zaposlenima u obrazovnim ustanovama kroz Program psihološke podrške osobama u krizi. Ovaj program uključuje psihoedukativne sesije, grupe podrške i individualne konsultacije sa psihologom.  Globalni cilj ovog programa jeste vraćanje osećaja sigurnosti kroz pružanje psihološke podrške zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama, uključujući učitelje, nastavnike, psihološko pedagošku službu, i druge zaposlene, sa posebnim osvrtom na aktuelnu krizu i nepredvidive situacije.

Specifični ciljevi ovog programa su:

 • Kreiranje sigurnog prostora za zaposlene i edukacija o načinima kreiranja sigurnog prostora za sebe i svoje učenike u budućnosti;
 • Edukacija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama o fenomenu psihološke krize, bolje razumevanje ličnih iskustava i pružanja podrške sebi i drugima;
 • Podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju;
 • Osnaživanje zaposlenih i unapređenje njihovih unutrašnjih resursa za suočavanje sa akuelnom krizom;
 • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa stresom kao čestim pratiocem krize;
 • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa različitim simptomima koji su posledica izloženosti stresu tokom aktuelne krize (poput depresivnih i anksioznih reakcija)

Ciljne grupe

Pored dece, mladih i roditelja, zaposleni u obrazovno-vaspitnim institucijama se ističu kao jedna od grupa koja je direktno ugrožena usled gorenavedenih događaja, ali i naglih promena u organizaciji rada, koje sa sobom nose značajan set stresora o kojima svedoče i brojni podaci u vezi sa situacijama masovnih pucnjava u školama u inostranstvu. Iz tog razloga, zaposleni u obrazovnim institucijama će imati najveći benefit od projektnih aktivnosti.

Glavni aktivnosti

 • Psihoedukativna sesija koja obuhvata jedan susret na kojem bi se zaposleni upoznali sa fenomenonom psihološke krize, vrstama različitih kriza, fazama u kriznim stanjima, kao i posledicama izloženosti određenoj krizi, kao i sa načinima na koje mogu da budu sebi i drugima podrška u krizi.
 • Grupe podrške za zaposlene u obrazovnim ustanovama bi podrazumevale kontinuirane sastanke, kroz kombinaciju psihoedukativnog i iskustvenog rada prema prethodno razvijenom i empirijski proverenom programu. Zaposleni bi u sigurnom okruženju razvijali mrežu socijalne podrške, koja bi zajedno sa stručnim licem psihologom, koji vodi grupe, bila dodatan izvor podrške u krizi.
 • Psihološka konsultacija 1 na 1 sa stručnim licem- psihologom bi podrazumevala mogućnost održavanja susreta sa zaposlenima koji izraze potrebu da se konsultuju sa stručnim licem psihologom van konteksta grupa podrške.
web-grantees

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Opis
Evaluacija preduzetih mera Vlade RS u oblasti kontrole oružja i povećanja bezbednosti u školama nakon višestrukih ubistava 3. i 4. maja 2023. godine U Srbiji su se početkom maja meseca desila dva višestruka ubistva koja su izazvala ogromnu uznemirenost javnosti. Prvo je učinjeno u osnovnoj školi, oružjem u legalnom posedu oca učenika koji je izvršio ubistva, a drugo ilegalnim oružjem, automatskom puškom u okolini Beograda, od strane dvadesetjednogodišnjaka koji je nasumično pucao na sugrađane tokom noći, navodno nakon rasprave sa meštanima. Vlada Srbije je hitno najavila dva seta mera koja za cilj imaju pojačanu kontrolu i smanjivanje količine oružja u posedu građana, kao i hitne mere za povećanje bezbednosti u školama i sprečavanja vršnjačkog nasilja. Ove mere donete su bez adekvatne analize i sagledavanja svih posledica, a neke od njih mogu da imaju efekte suprotne od očekivanih (npr. raspoređivanje policajaca u školama). Postupanje državnih institucija nakon tragičnih događaja sadržalo je niz propusta i dodatno je doprinelo traumatizaciji žrtava i građana, a potencijalno je i doprinelo tzv. copy-cat efektu (pokušajima imitacije događaja), što inicijalni podaci o velikom broju prijava policiji u danima nakon ubistava pokazuju. Srbija je globalno u vrhu prema količini oružja u posedu građana dok nema dovoljno podataka i istraživanja o bezbednosti mladih i efektima primene najavljenih mera na ličnu bezbednost.

Ciljna grupa

Građani; MUP (Ministarstvo prosvete, Ministarstvo pravde)

Aktivnosti

 • Prikupljanje podataka o aktuelnoj i prethodnim kampanjama/pozivima MUP-a za predaju oružja bez pravnih posledica i dokazivanja porekla oružja putem prikupljanaj;
 • Ispitivanje stavova javnog mnjenja o odgovoru institucija na nasilje tj. preduzetim meramaradi kontrole oružja i povećanja bezbednosti u školama i ispitivanje percepcije bezbednosti kod građana;
 • Prikupljanje podataka o realizovanim merama od strane policije u školama kroz pregled literature, zvanične objave i intervjue sa pol. sl.;
 • Prikupljanje podataka o realizovanim merama od strane policije u kampanji prikupljanja oružja kroz pregled literature, zvanične objavei intervjue sa pol. sl.;
 • Prikupljanje podataka o realizovanim merama od strane policije povodom kontrole oružja (legalnog i nelegalnog) kroz pregled literature, zvanične objave i intervjue sa pol. sl.;
 • Analiza prikupljenih podataka (kvantitativnim i kvalitativnim metodima) i pisanje izveštaja;
 • Predstavljanje rezultata istraživanja – onlajn i kroz postojeće kanale komunikacije sa MUPom kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.
Web 1600x900-03

Drugi javni poziv za Core grantove

Javni poziv za Core grantove

Referentni broj poziva: SB SRB CG 02/23

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva spoljnih poslova realizuje konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana;
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti;
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana;
 • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana.

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje deluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebnu aplikacijsku formu:

Na sljedećem dokumentu pronađite pitanja i odgovore sa Info sesije održane na 12.07.2023, kao i zaprimljene putem emaila:

Pitanja i odgovori – Core grantovi 2023

da se zna

Da se zna!

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Da se ​​zna! nastoji da stvori efikasniji sistem zaštite od homofobičnog i transfobičnog protivpravnog ponašanja u skladu sa međunarodnim standardima. S tim ciljem u poslednjih sedam godina pratimo slučajeve zločina iz mržnje i diskriminacije kueer osoba. Pored toga, posvećeni smo i jačanju kueer zajednice kroz pravnu i psihološku podršku, kao i kroz kontinuiranu saradnju sa relevantnim institucijama.

Opis projekta

Jačanje participativne demokratije u Srbiji kroz razvoj kapaciteta medijskih profesionalaca i šire javnosti za prepoznavanje i rešavanje lažnih vesti, dezinformacija i diskriminatornih narativa usmerenih prema LGBT+ zajednici.

Ciljevi projekta

Identifikovanje i rešavanje bezbednosnih pretnji koje su direktna posledica prevare
vesti, dezinformacije i diskriminatorski narativi prema LGBT+ zajednici od strane medijskih radnika i šire javnosti.
– Medijski radnici će izgraditi kapacitete za etičko i odgovorno izveštavanje o LGBT+ temama, sa posebnim akcentom na homo_transfobično nasilje i govor mržnje.
– Aktivno učešće građana u rešavanju lažnih vesti, dezinformacija i opasnih diskriminatornih narativa usmerenih na LGBT+ zajednicu, koji će sami biti članovi zajednice i saveznici, sa idejom uključivanja šire javnosti.
– Podignut nivo svesti javnosti o antidemokratskim i štetnim posledicama koje lažne vesti, dezinformacije i diskriminatorni narativi usmereni na LGBT+ zajednicu imaju, ne samo za LGBT+ osobe, već i za društvo u celini.

Korisnici

LGBT+ zajednica u Srbiji, medijski radnici, šira javnost

Glavne aktivnosti

A1: Mapiranje lažnih vesti objavljenih u elektronskim medijima tokom EvroPrajda održanog 2022. godine.

A2: Izrada digitalne arhive sa mapiranim vestima.

A3: Obuke namenjene medijskim radnicima. Cilj ovih treninga je dvostruk:
Senzibilizacija za izveštavanje o homofobičnom i transfobičnom nasilju i
Razvoj kapaciteta za prepoznavanje lažnih vesti i proveru činjenica.
Obuke će obuhvatiti sledeće tematske celine:
Diskriminacija i društvena distanca prema LGBT+ zajednici i homofobično/transfobično nasilje;
Etičko izveštavanje o LGBT+ zajednici;
Lažne vesti i provera činjenica.

A4: Izrada Smernica za odgovorno medijsko izveštavanje o LGBT+ osobama koje treba uraditi na način da sadrže jasna uputstva za izveštavanje o različitim problemima sa kojima se susreću članovi zajednice (diskriminacija, nasilje, prepreke pri zapošljavanju, dokumentacija neprikladna za trans osobe, problemi sa medicinskim procedurama tokom tranzicije i sl.), kao i način obraćanja lažnim i diskriminatorskim vestima uz jasno označene procedure i tehnike za proveru ili problematizaciju ovih vesti u okviru odgovornog izveštavanja.

A5: Javni događaj za promociju Smernica.

A6: Kampanja na društvenim medijima za promovisanje Smernica i važnosti odgovornog medijskog izveštavanja.

slavko curuvija

Fondacija Slavko Ćuruvija

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Fondacija Slavko Ćuruvija promoviše slobodu medija u javnom interesu kroz zaštitu bezbednosti novinara, izgradnju profesionalnih novinarskih kapaciteta i težnju ka odgovornosti u medijskom izveštavanju.

Opis projekta

Projekat se odnosi na našu stratešku orijentaciju u praćenju odgovornosti u medijima, kroz sistematsko praćenje rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM), uticanje na sprovođenje i/ili usvajanje medijskih zakona i angažovanje građana da vrše pritisak na relevantne institucije radi postizanja odgovornosti i transparentnosti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj je doprineti efikasnom i efektivnom regulisanju elektronskih medija, s ciljem podrške slobodi izražavanja i informisanju građana Srbije u javnom interesu.

Poseban zadaci: • Sistematski pratiti sprovođenje medijskih zakona i odgovarajućih pravilnika; • Podizanje svesti javnosti o slučajevima kršenja zakona i podzakonskih akata; • Inspirisanje građana da aktivno učestvuju u zahtevanju odgovornosti i transparentnosti u institucijama relevantnim za regulaciju elektronskih medija; • Pojačati pritisak građana, civilnog društva i medijske zajednice za potpunu implementaciju mehanizama za ostvarivanje javnog interesa i zaštitu ljudskih prava u medijima.

Korisnici

Očekuje se da će profesionalni i nezavisni mediji, kao i novinari, imati koristi od projekta. U krajnjem ishodu, korist će biti za građane Srbije.

Glavne aktivnosti

• Kontinuirano praćenje sprovođenja zakona, uključujući reagovanje na kršenja, informisanje relevantnih aktera i građana, te iznošenje političkih preporuka;

• Kampanja javnog zagovaranja.

web-grantees

Krovna organizacija mladih Srbije

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Krovna organizacija mladih Srbije je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji koji čine 111 udruženja mladih i za mlade iz čitave Srbije, sa misijom da zagovara unapređenje položaja mladih u državi. KOMS je platforma preko koje mladi i njihova udruženja, kroz savezništvo, utiču na donosioce odluka, da kreiraju, sprovode i prate politike koje utiču na položaj mladih, kroz uključivanje mladih u sve faze donošenja i implementacije odluka, posmatrajući ih kao ravnopravne partnere. KOMS od 2011. godine sprovodi svoje aktivnosti i zagovaračke inicijative i kroz više od 10 godina rada, dva su ključna cilja u radu saveza: 1. uspostavljanje delotvornih mehanizama međusektorske saradnje za omladinsku politiku i 2. učešće i uticaj mladih i njihovih predstavnika na procese donošenja odluka. KOMS je i punopravna članica Evropskog omladinskog foruma.

Opis projekta

Ovim projektom KOMS planira da doprinese unapređenju položaja mladih i razvoju omladinske politike zalaganjem za novi mehanizam međusektorske saradnje – Youth Test i uspostavljanjem sistema koji će omogućiti mladima da utiču na odluke koje se ne donose samo u sekorima za mlade ili politikama specifičnim za mlade, već i u drugim sektorima i politikama koje na njih mogu uticati.

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Jačanje participativne demokratske kulture i uticaja mladih na unapređenje politika koje na njih utiču. Specifični ciljevi: 1. Povećana efikasnost uticaja mladih i njihovih udruženja na promene ključnih javnih politika 2. Povećana svest javnosti i institucija o važnosti aktivnog učešća omladinskih organizacija u razvojnim inicijativama u svim sektorima.

Korisnici

Mladi pojedinci/ke (starosti od 15 do 30 godina); udruženja mladih i za mlade – organizacije članice KOMS-a, učenički parlamenti; jedinice lokalne samouprave, ustanove, javne institucije: Vlada RS i ministarstva.

Glavne aktivnosti

 1. Kreiranje vodiča za proveru politika – Youth Test

1.1. Konsultativni proces sa mladima, njihovim udruženjima i drugim akterima

1.2 Izrada vodiča

 1. Youth-testiranje politika i praktična primena Vodiča

2.1. Pilotiranje mehanizma na razvoju omladinskih politika

2.1.1. Lokalne konsultacije sa mladima

2.1.2. Nacionalne konsultacije za Youth Test pilot program

 1. Informisanje o Youth Test mehanizmu i zagovaranje za njegovu širu primenu

3.1. Zagovaračka kampanja ka mladima na društvenim mrežama

3.2. Zagovaračka kampanja ka institucijama/budućim korisnicima

Partners Serbia

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija)

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Partneri Srbija je specijalizovana u oblastima vladavine prava, demokratije, borbe protiv korupcije, ljudskih prava (sa posebnim fokusom na zaštitu privatnosti i zaštite podataka o ličnosti), kao i alternativnog rešavanja sporova, promena i upravljanja konfliktima.

Partneri Srbija nastoje da doprinesu jačanju demokratije i vladavine prava, ostvarivanju ljudskih prava i promociji mirnog rešavanja sukoba, oslanjajući se na najviše profesionalne standarde, lokalnu ekspertizu i participativne mehanizme. Svojim radom želimo:

 • stvoriti partnerstva koja donose promene zasnovane na znanju;
 • inicirati odgovoran rad institucija;
 • promovisati i štititi prava građana uz očuvanje njihovog dostojanstva i slobode izbora;
 • osnažiti građane i lokalne organizacije da budu nosioci pozitivnih promena u svom okruženju.

Opis projekta

Partneri Srbija će kroz projekat “Zaštita privatnosti u svetu sajber izazova” obraditi problem nedovoljne informisanosti o značaju zaštite podataka o ličnosti u svim sferama života, pre svega putem informativnih kampanja, promovisanja odgovarajuće digitalne higijene i upoznavanja sa mehanizmima zaštite prava. Kroz program “Škola privatnosti”, poseban naglasak biće stavljen na edukaciju studenata i mladih stručnjaka o pitanjima privatnosti, stvarajući tako mrežu budućih donosilaca odluka koji su osposobljeni da prepoznaju značaj ovih tema u svojim angažmanima.

Takođe, imajući u vidu nedostatke u praksi institucija u praćenju i sankcionisanju slučajeva kršenja podataka, Partneri Srbija će identifikovati izazove i probleme sa kojima se suočavaju nadležne institucije, a koji na kraju dovode do češćih sajber napada, curenja i zloupotrebe podataka. Zalagaće se za unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti i povećanje kapaciteta budućih donosilaca odluka u vezi sa značajem zaštite privatnosti na internetu i sajber bezbednosti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je unapređenje zaštite ličnih podataka i promovisanje prava na privatnost kao ključnog aspekta slobodnog i demokratskog društva, zasnovanog na sigurnosti i bezbednosti.

Specifični ciljevi Projekta su:

 • Unapređenje implementacije pravnog okvira koji se odnosi na sajber bezbednost putem monitoringa i zagovaranja;
 • Povećanje kapaciteta budućih donosilaca odluka u javnom, privatnom i civilnom sektoru u vezi sa digitalnom higijenom i sajber bezbednošću;
 • Povećanje svesti šire populacije o zaštiti podataka o ličnosti i sajber bezbednosti.

Korisnici

1. Civilno društvo u Srbiji;

2. Mediji, posebno istraživački portali i novinari;

3. Pripadnici osetljivih društvenih grupa (žene, LGBTI + osobe, deca, druge osetljive grupe…);

4. Državljani Srbije.

Glavne aktivnosti

Aktivnost 1:

 • Prikupljanje podataka o praksi nadležnih institucija u vezi sa prevencijom i suzbijanjem sajber kriminala;
 • Pisanje dve analize o praksi nadležnih institucija u vezi sa prevencijom i suzbijanjem sajber kriminala, kao i dva izveštaja o politici (za 2023. i 2024. godinu);
 • Izrada dva sažetka politika zasnovanih na nalazima analiza (za 2023. i 2024. godinu).

Aktivnost 2:

 • Organizovanje tribine tokom Nedelje privatnosti 2024. na temu Sajber kriminal kao pretnja privatnosti.

Aktivnost 3:

 • Organizovanje online Škole privatnosti 2023. i 2024. godine.

Aktivnost 4:

 • Vođenje medijske i online kampanje za promociju projektnih aktivnosti;
 • Kreiranje 5 edukativnih ilustracija sa istaknutim savetima i ključnim pitanjima o sajber bezbednosti, koje će se deliti putem društvenih mreža.