SB Poziv SRB

[Drugi produzeni rok] JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za učešće u nabavci kreiranja i implementacije programa obrazovanja odraslih u Srbiji

Skopje, 18.12.2023.

Referenca poziva: 289/2023, No 001

Predmet nabavke Akreditacija, kreiranje i implementacija programa obrazovanje odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja organizacijom)
Ugovarač Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP)
Naziv projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Cico Popović, 6-2/9, 1000 Skopje, Republika S. Makedonija
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 18.12.2023.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 5 dana
Rok za dostavu ponuda 22.12.2023. do 17:00 sati

 

Ukratko o ugovaraču i projektu:

Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP), u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnim medijima. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, uz grant vredan preko 17 miliona evra.

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za iskazivanje interesa za kreiranje i implementaciju programa obrazovanja odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja OCD). Konzorcij projekta SMART Balkan poziva zainteresovane pravne subjekte koji u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih mogu biti organizatori obrazovanja odraslih u Srbiji da iskažu interes za kreiranje i implementiranje Akademije finansijskog upravljanja OCD.

Predmet nabavke: Predmet nabavke je kreiranje, akreditacija i implementacija programa obrazovanja odraslih u Srbiji pod nazivom Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva, što podrazumeva sledeće:

 1. Akreditacija i kreiranje Programa obrazovanja s ciljem sticanja i unapređenja ključnih veština i ključnih kompetencija – Akademija finansijskog upravljanja organizacijom u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Srbije i drugih zakonskim i podzakonskim aktima, kao i evropskim standardima obrazovanja odraslih, te okvirnim nastavnim planom i programom kojeg dostavlja Centar za istraživanje i kreiranje politika. Akreditacija podrazumeva komunikaciju sa Centrom za obrazovanje odraslih, relevantnim ministarstvima, individuama i imenovanom radnom grupom.
 2. Izrada i štampanje udžbenika za obrazovni program, kao i drugih potrebnih radnih i obrazovnih materijala za izvođenje dve generacije, po 20 polaznika. Štampanje podrazumeva 60 Udžbenika.
 3. Implementacija dve uzastopne Akademije finansijkog upravljanja organizacijom u skladu sa zakonskim odredbama i dobrim praksama u obrazovanju odraslih, i bliskoj saradnji sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika u procesu selekcije polaznika do evaluacije i promocije uspešnih kandidata. Implementacija uključuje angažman stručnih osoba sa relevantnim kompetencijama u oblasti andragogije za implementaciju nastavnih jedinica, testiranje znanja i veština, i svečanu ceremoniju dodele diploma.

Sadržaj prijave za iskazivanje interesa i ostala potrebna dokumentacija:

Ponuđač treba da dostavi sledeće dokumente:

 1. APLIKACIONA FORMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA (Annex 1) overena i potpisana od strane ovlaštenog lica
 2. OKVIRNA FINANSIJSKA PONUDA  (Annex 2)
 3. OSTALA PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Napomena: dozvoljeno je dostaviti dodatne dokumente koji potvrđuju relevatnost, kompetencije ili pouzdanost ponuđača.

Ostali opšti uslovi nabavke:

 • Poziv za iskazivanje interesa se objavljuje na službenoj web stranici SMART Balkan projekta, CRPM i putem društvenih mreža.
 • Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja interesa za učešće u nabavci. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

U roku za podnošenje prijava, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče prijavu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje prijave pisanim putem u formi izjave sa potpisom i pečatom pravnog lica i dostavlja je na email adresu: adresu:  [email protected] (CC – [email protected]), sa naznakom u naslovu e-maila: Prijava – izmjena, ili dopuna, ili povlačenje prijave, BR. NO 001 01/2023 (ime podnosioca zahtjeva)

 • Prijava i prateći dokumenti treba da važe najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu.
 • Ponuđači su obavezni da pripreme prijavu u skladu sa uslovima nabavke.
 • U finansijskom dijelu ponude cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u EUR. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om. Na ponudi je potrebno navesti i ponuđeni popust (i procentualno i u apsolutnom iznosu u EUR). U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Povjerljivost

 • Sva dostavljena dokumentacija i same ponude, smatrat će se povjerljivim i s njima će se postupati u skladu sa standardima o zaštiti povjerljivih informacija. Sve informacije koje se mogu privatno identificirati smatrat će se povjerljivim informacijama i neće se koristiti, prikupljati ili distribuirati u bilo koju drugu svrhu osim navedene u ovom pozivu.

Prije potpisivanja ugovora o realizaciji predmeta nabavke ponuđač će biti dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji ponuđača, ne starija od 3 mjeseca
 2. Vlasnička struktura (za privredne subjekte), Lista članova upravnog odbora ili drugog organa upravljanja (za organizacije civilnog društva)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za vlasnike i/ili ovlaštena lica ponuđača

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđača, u skladu sa dinamikom isporuke tražene usluge.

Komunikacija sa ugovaračem:

Prijava i sva korespondencija vezana za prijavu između ponuđača i ugovarača komunicira se na srpskim jezikom, na email adresu [email protected] (CC – [email protected])

Koraci u proceduri nabavke:

Rb. Opis koraka u procesu nabavke Datum
1 Objava poziva na web stranici SMART Balkans i CRPM 18.12.2023.
2 Rok za predaju prijava  22.12.2023. do 17:00
3 Obavijest odabranim ponuđačima (1)  25.12.2023.
4 Zajednički sastanak odabranih ponuđača i ugovarača  26.12.2023.
5 Rok za dostavljanje metodologije rada, vremenskog okvira, CV ključnog osoblja i potpune finansijske ponude  28.12.2023.
6 Potpisivanje ugovora Do kraja 2023.

(1) Svi ponuđači koji zadovolje tehničke kriterije će biti pozvani na zajednički sastanak. 

 

Način dostave prijave za iskazivanje interesa:

Prijave se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu  [email protected] (CC – [email protected]), sa naznakom u naslovu e-maila: “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)”

U tekstu emaila navedeni su nazivi svih dostavljenih dokumenata, na način kako je to navedeno u delu Sadržaj ponude i ostala potrebna dokumentacija.

Sva dokumenta koja sadrže potpise i pečate treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, složite dokumente u nekoliko odvojenih email poruka, sa naslovom kako slijedi: u prvom e-mailu upišite “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)” x / #, umjesto oznake “x” upisujete redni broj e-maila, a umjesto oznake “#” upisujete ukupan broj e-mailova koje ćete poslati. U tekstu e-maila navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata.

Prijem elektronski dostavljene prijave bit će potvrđen od strane Ugovarača e-mailom, u roku od 24 sata (radnim danima).

Kriterij za odabir najbolje najpovoljnije ponude u drugom krugu prijave:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi vodeći računa o najboljem omjeru cijene i kvaliteta (na način koji garantuje najbolju vrijednost za ponuđenu cijenu), a na osnovu analize tehničke i finansijske ponude u odnosu 60:40.

Kriteriji Bodovi
1 Metodologija implementacije 20
2 Vremenski okvir 5
3 CV predloženih eskperata i ekspertica 20
4 Kapaciteti ponuđača 10
5 Prethodno iskustvo u akreditaciji izvođenju programa obrazovanja odraslih 5
6 Troškovi implementacije (administrativno osoblje i promocija) 20
7 Troškovi za angažovano osoblje 20
62

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) je strukovno udruženje posvećeno unapređenju novinarske profesije i zaštiti novinara koje u svom radu preduzima različite aktivnosti sa ciljem da utiče na poštovanje prava na slobodu izražavanja mišljenja i informisanja, kao i na zakonsku regulativu u oblasti informisanja. NDNV je najstarije je nezavisno udruženje novinara na prostoru nekadašnje Jugoslavije i danas broji više od 600 članova. Osnovano 1990. godine u Novom Sadu, na kratko je pasiviziralo svoj rad nakon političkih promena 2000. godine da bi ga vrlo brzo obnovilo (2004).

Udruženje igra vitalnu ulogu u promovisanju slobode medija i saradnje civilnog društva u Srbiji i postjugoslovenskom regionu. Član je Koalicije za slobodu medija i jedan od osnivača Asocijacije onlajn medija Srbije, kao i koalicije Građanska Vojvodina. NDNV je prisutan u većini stručnih timova (kako u Srbiji tako i u EU) koji imaju zadatak da formiraju medijske politike. Takođe, aktivno smo uključeni u procese pomirenja u postjugoslovenskom regionu, a negujemo i dugogodišnju saradnju sa velikim brojem medijskih organizacija i organizacija civilnog društva u Srbiji i regionu. Članovi smo Stalne radne grupe za bezbednost novinara u Srbiji.

NDNV aktivno oblikuje medijsku politiku u Srbiji. Doprineli smo izradi Strategije razvoja sistema javnog informisanja (2011–2016 i 2020–2025) i njenih akcionih planova. Primer posvećenog rada NDNV-a na uređenju medijske scene su i poduhvati koji su podstakli donošenje akcionih planova za sprovođenje medijskih zakona na lokalnom nivou, ali i izradu drugih akata i vođenje procesa usmerenih na poboljšanje položaja novinarske profesije. U okviru javnog zagovaranja, NDNV se posebno fokusira na medije civilnog društva i položaj novinara i medija u multietničkim sredinama, pre svega u pokrajini Vojvodini. S tim u vezi, NDNV je pripremio brojna istraživanja i analize na osnovu kojih su date preporuke i pokrenute inicijative za izmenu propisa. Neke od tih inicijativa uvrštene su u Medijsku strategiju (deo strategije o informisanju manjina je u velikoj meri zasnovan na ekspertizi NDNV-a), dok je na inicijativu NDNV-a status medija civilnog društva prvi put regulisan u aktuelnom nacrtu medijskih zakona.

U, za medije sve nepovoljnijem kontekstu, NDNV je u prethodnim godinama preuzimao ulogu snažnog kritičara sistemskih propusta koji se odnose na medijsku sferu ukazujući na loše sprovođenja zakona i ističući propuste u procesima privatizacije medija, oblasti bezbednosti novinara, cenzure i ekonomskog iscrpljivanja medija.

Upravo zbog ovakve situacije NDNV je ponovo glavni fokus stavio na zaštitu novinara od političkog pritiska, pogotovo na lokalnom nivou, na kom su pritisci i problemi višestruko jači i vidljiviji, ali i na ukupno podizanje kapaciteta medija civilnog društva.

Paralelno sa pomenutim, intenzivirali smo i rad na polju informisanja i edukacije građana i građanki, prepoznajući da je za suštinske demokratske promene neophodno informisano i medijski pismeno građanstvo, koje na osnovu toga može doneti odluke u korist cele zajednice, u javnom interesu.

Pored redovnog delovanja, Udruženje radi i sa članstvom i nudi niz usluga, poput besplatne pravne pomoći, ekspertize u osnivanju medija civilnog društva i slično, kako bi konstantno uticalo na okruženje u kojem novinari rade i na njihovo osnaživanje.

Kroz sve ove procese, NDNV je postao i resursni centar i mesto okupljanja medijske zajednice, ali i organizacija koja se bavi i širom platformom zaštite ljudskih prava, opstajući kao profesionalna novinarska organizacija koja istrajava u borbi za slobodno novinarstvo.

Korisnici

Građani i građanke Vojvodine/Srbije, novinari i medijski radnici, mediji civilnog društva različita medijska udruženja, organizacije civilnog društva, kao i organizacije u javnom sektoru.

61

Centar za podršku ženama

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Centar za podršku ženama (CPŽ) je organizacija civilnog društva čiji je cilj unapređenje položaja žena i doprinos postizanju politike rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, u lokalnim zajednicama, u zemlji i regionu, kroz pružanje specijalizovanih usluga podrške za žene u situaciji nasilja i organizovanje različitih edukativnih, promotivnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih aktivnosti.

Centar za podršku ženama je posvećen kreiranju i realizaciji programa koji doprinose eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama i utemeljenju principa rodne ravnopravnosti kao jednog od ključnih u izgradnji modernog, demokratskog i pravednog društva.

Korisnici

Direktne korisnice su žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog nasilja, a posebno žene iz osetljivih društvenih grupa (žene sa invaliditetom, Romkinje i pripadnice nacionalnih manjina, starije žene, žene iz ruralnih oblasti i sa niskim primanjima).

Sekundarni korisnici obuhvataju profesionalce u okviru institucija u sistemu zaštite (zdravstvo, socijalna zaštita, policija, tužilaštvo)

Indirektni korinici su šira javnost, mediji, druge organizacije.

web-grantees

Akademska inkluzivna asocijacija

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Akademska inkluzivna asocijacija zagovara razvoj inkluzivnih politika, edukuje različite aktere, podstiče učešće osoba sa hendikepom u procesima donošenja odluka, pruža im podršku i podiže svest o potrebi unapređenja njihovog položaja i prava (Misija AIA). Glavni strateški ciljevi organizacije su:

 • Doprineti socijalnoj uključenosti osoba sa hendikepom koja počiva na inkluzivnim politikama i osnaženim pojedincima, institucijama i organizacijama;
 • Obezbediti podršku za ostvarenje ravnopravnosti i sprečavanje diskriminacije osoba sa hendikepom u oblasti obazovanja i zapošljavanja.

Korisnici

Osobe sa hendikepom, poslodavci, politički subjekti i zaposleni u timu Akademske inkluzivne asocijacije.

63

Organizacija za političku ekologiju Polekol

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Zaštita životne sredine, politička ekologija, zajednička dobra, učešće javnosti u donošenju odluka i unapređenje rodne ravnopravnosti, omladinske politike i položaja mladih.

Korisnici

Ekološke inicijative i građani i građanke u ekološki ugroženim područjima.

IMG_5000

Četvrti konsultativni sastanak u Užicu će se održati 21. decembra.

Zaječarska inicijativa, organizacija korisnica grant-a Nacionalna intervencija, će 21. decembra u Užicu organizovati četvrti po redu konsultativni sastanak u okviru svog projekta pod nazivom „Za demokratiju su potrebne demokrate“. Sastanak će se održati u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa početkom u 12 časova.

Projekat „Za demokratiju su potrebne demokrate“ ima za cilj da doprinese kvalitetnijem i efikasnijem građanskom obrazovanju mladih u Srbiji, kako kroz formalne nastavne programe tako i kroz neformalno obrazovanje.

Rezultati različitih istraživanja, sprovedenih tokom proteklih godina, pokazuju zabrinjavajuće tendencije – većina mladih smatra da im politički sistem u Srbiji uopšte ne omogućava da utiču na političke procese i odluke, nemaju poverenje u izborni sistem i institucije, posebno medije, političke partije i političke institucije, dok je poverenje u demokratiju na rekordno niskom nivou. Dobrim delom se uzrok za ovakve stavove mladih može naći u neadekvatnom okviru za građansko obrazovanje ih Srbiju.

Građansko obrazovanje je deo zvaničnih kurikuluma u svim zemljama EU, bilo kao samostalan predmet, kao deo drugog predmeta i/ili kao cross-cutting dimenzija kurikuluma. Međutim, nivo zastupljenosti u kurikulumu se u velikoj meri razlikuje od zemlje do zemlje. Utisak je da se u Srbiji građanskom vaspitanju, kao nastavnom predmetu, ne pridaje veliki značaj – Građansko vaspitanje je uvedeno školske 2001/2002. godine, najpre u prve razrede osnovnih i srednjih škola, kao fakultativan predmet, da bi se školske 2006/2007 godine, donela nova odluka kojom su ovi predmeti uvedeni u sve razrede osnovnih i srednjih škola, kao obavezni izborni predmeti. Tako učenici treba da se opredele za jedan od ova dva predmeta. Podaci pokazuju da danas tek 30 procenata učenika bira građansko vaspitanje kao izborni predmet. Tako dolazimo do veoma važnog pitanja – Na koji način mladi ljudi u Srbiji stiču znanja i veštine i oblikuju stavove koji su im neophodni kako bi se razvili u „odgovorne i aktivne građane“ spremne da preuzmu prava i obaveze koje sa sobom nosi demokratsko društvo?

Konsultativni sastanci imaju ključnu ulogu u ovom projektu. Njihova svrha je da okupe relevantne aktere na polju građanskog obrazovanja – profesore, nastavnike, predstavnike školskih uprava, organizacija civilnog društva, učeničkih parlamenata, međunarodnih organizacija, eksperte i druge koji svojim učešćem mogu da daju doprinos razvoju konkretnih mera za unapređenje građanskog obrazovanja u Republici Srbiji.

Tokom prethodno održanih konsultativnih sastanaka u Nišu, Kragujevcu i Beogradu, koji su već okupili preko 100 učesnika i učesnica, prikupljeni su brojni predlozi mera za unapređenje građanskog obrazovanja. Jedan od komentara koji se tokom ovih sastanaka često mogao čuti, tiče se nastavnog kadra koji predaje ovaj nastavni predmet. Naime, neretko  građansko vaspitanje služi kao sredstvo za dopunjavanje časova, tako da ovaj predmet predaju i nastavnici sa diplomom prirodnih i tehničkih fakelteta.

Serija konsultativnih sastanaka će se nastaviti početkom 2024. godine u Novom Sadu, nakon čega će se na osnovu iskustava i prikupljenih predloga kreirati prvi nacrt policy dokumenta sa merama za unapređenje građanskog obrazovanja u Republici Srbiji. Ovaj dokument će biti predstavljen javnosti tokom završne konferencije koja će održati u Beogradu u martu iduće godine.

Zaječarska inicijativa je udruženje građana koje preko 15 godina radi sa srednjim školama i učeničkim parlamentima na različitim programima građanskog obrazovanja mladih poput programa “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”. Više informacija o ovim programima i Zaječarskoj inicijativi se može naći na internet sajtovima www.ziman.rs i www.zainicijativa.org.

Novi sad school of journalism

Analiza medijskih sadržaja tokom političke kampanje za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 2023

Opis

Projekat se bavi utvrđivanjem stepena medijskog profesionalizma u pristupu temama koje se odnose na vanredne parlamentarne izbore u Republici Srbiji. Monitoring će pružiti analizu u kojoj meri su birači objektivno informisani putem televizija sa nacionalnom frekvencijom i kojim trendovima na društvenim mrežama i onlajn portalima su bili najizloženiji.

Projektni ciljevi

Zadaci monitoringa biće da utvrdi:

 1. Da li je podjednaka zastupljenost svih političkih aktera (ličnosti i partija) u „hedlajnerima“ i međunajavama centralno informativnih emisija (CIPE) 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću (RTS, TV Pink, N1 i RTV)
 2. Koje su teme mediji odabrali kao najvažnije tokom predizborne kampanje
 3. Koje diskursne strategije i koje ključne reči su bile najdominantnije u medijskom izveštavanju
 4. Da li su mediji pribegavali prikrivenoj političkoj kampanji

Indikatori uspeha:

 • Ispunjeni zadaci istraživanja
 • Objavljena 4 periodična (nedeljna) i 1 finalni izveštaj na sajtu Novosadske novinarske škole, društvenim mrežama i u formi saopštenja za medije
 • Promovisani rezultati na događaju (tribini i izložbi) u Novom Sadu u nedelji nakon izbora

Ciljne grupe

 • Novinari/ke
 • medijski eksperti/kinje
 • aktivisti/kinje
 • političari/ke
 • edukatori/ke
 • šira javnost

Glavni aktivnosti

 1. Istraživanje – monitoring televizija sa nacionalnom pokrivenošću i analiza meta podataka o viralnosti sadržaja o izborima i trendovima na onlajn medijima i društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.
 2. Periodični izveštaji monitoringa – Objavljivanje dobijenih rezultata radiće se jednom nedeljno (svakog četvrtka) do dana izbora. Četiri periodična izveštaja će sadržati sumirane podatke kao i kratak komentar istraživača sa grafikonima.
 3. Finalni izveštaj monitoringa biće predstavljen na završnom događaju, u nedelji nakon izbora u Novom Sadu. U okviru ovog događaja održaće se tribina na kojoj će istraživač predstaviti rezultate monitoringa i dati osvrt na kontekst predizborne kampanje. Takođe, podaci istraživanja biće predstavljeni i vizuelnim putem na panoima koji će činiti izložbu dobijenih rezultata.
 4. Promocija na društvenim mrežama
SB Poziv SRB

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za učešće u nabavci kreiranja i implementacije programa obrazovanja odraslih u Srbiji

Skopje, 16.11.2023.

Referenca poziva: 289/2023, No 001

Predmet nabavke Akreditacija, kreiranje i implementacija programa obrazovanje odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja organizacijom)
Ugovarač Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP)
Naziv projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan
Lokacija Cico Popović, 6-2/9, 1000 Skopje, Republika S. Makedonija
Kontakt e-mail [email protected]
Datum objave poziva 16.11.2023.
Trajanje poziva za dostavu ponuda 18 dana
Rok za dostavu ponuda 03.12.2023. do 17:00 sati

 

Ukratko o ugovaraču i projektu:

Centar za istraživanje i kreiranje politika (CIKP), u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, sprovodi projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnim medijima. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, uz grant vredan preko 17 miliona evra.

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za iskazivanje interesa za kreiranje i implementaciju programa obrazovanja odraslih Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva (Akademija finansijskog upravljanja OCD). Konzorcij projekta SMART Balkan poziva zainteresovane pravne subjekte koji u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih mogu biti organizatori obrazovanja odraslih u Srbiji da iskažu interes za kreiranje i implementiranje Akademije finansijskog upravljanja OCD.

Predmet nabavke: Predmet nabavke je kreiranje, akreditacija i implementacija programa obrazovanja odraslih u Srbiji pod nazivom Akademija finansijskog upravljanja organizacijom civilnog društva, što podrazumeva sledeće:

 1. Akreditacija i kreiranje Programa obrazovanja s ciljem sticanja i unapređenja ključnih veština i ključnih kompetencija – Akademija finansijskog upravljanja organizacijom u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Srbije i drugih zakonskim i podzakonskim aktima, kao i evropskim standardima obrazovanja odraslih, te okvirnim nastavnim planom i programom kojeg dostavlja Centar za istraživanje i kreiranje politika. Akreditacija podrazumeva komunikaciju sa Centrom za obrazovanje odraslih, relevantnim ministarstvima, individuama i imenovanom radnom grupom.
 2. Izrada i štampanje udžbenika za obrazovni program, kao i drugih potrebnih radnih i obrazovnih materijala za izvođenje dve generacije, po 20 polaznika. Štampanje podrazumeva 60 Udžbenika.
 3. Implementacija dve uzastopne Akademije finansijkog upravljanja organizacijom u skladu sa zakonskim odredbama i dobrim praksama u obrazovanju odraslih, i bliskoj saradnji sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika u procesu selekcije polaznika do evaluacije i promocije uspešnih kandidata. Implementacija uključuje angažman stručnih osoba sa relevantnim kompetencijama u oblasti andragogije za implementaciju nastavnih jedinica, testiranje znanja i veština, i svečanu ceremoniju dodele diploma.

Sadržaj prijave za iskazivanje interesa i ostala potrebna dokumentacija:

Ponuđač treba da dostavi sledeće dokumente:

 1. APLIKACIONA FORMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA (Annex 1) overena i potpisana od strane ovlaštenog lica
 2. OKVIRNA FINANSIJSKA PONUDA  (Annex 2)
 3. OSTALA PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Napomena: dozvoljeno je dostaviti dodatne dokumente koji potvrđuju relevatnost, kompetencije ili pouzdanost ponuđača.

Ostali opšti uslovi nabavke:

 • Poziv za iskazivanje interesa se objavljuje na službenoj web stranici SMART Balkan projekta, CRPM i putem društvenih mreža.
 • Ponuđači snose sve troškove nastale u toku pripreme i dostavljanja interesa za učešće u nabavci. Ugovarač ne snosi nikakve troškove u postupku nabavke.

U roku za podnošenje prijava, ponuđač može da izmijeni, dopuni ili povuče prijavu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje prijave pisanim putem u formi izjave sa potpisom i pečatom pravnog lica i dostavlja je na email adresu: adresu:  [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: Prijava – izmjena, ili dopuna, ili povlačenje prijave, BR. NO 001 01/2023 (ime podnosioca zahtjeva)

 • Prijava i prateći dokumenti treba da važe najmanje 30 dana od dana isteka roka za dostavu.
 • Ponuđači su obavezni da pripreme prijavu u skladu sa uslovima nabavke.
 • U finansijskom dijelu ponude cijena ponude se piše brojevima i slovima, a izražava u EUR. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi predmeta ponude. Cijene se iskazuju sa PDV-om. Na ponudi je potrebno navesti i ponuđeni popust (i procentualno i u apsolutnom iznosu u EUR). U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Povjerljivost

 • Sva dostavljena dokumentacija i same ponude, smatrat će se povjerljivim i s njima će se postupati u skladu sa standardima o zaštiti povjerljivih informacija. Sve informacije koje se mogu privatno identificirati smatrat će se povjerljivim informacijama i neće se koristiti, prikupljati ili distribuirati u bilo koju drugu svrhu osim navedene u ovom pozivu.

Prije potpisivanja ugovora o realizaciji predmeta nabavke ponuđač će biti dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji ponuđača, ne starija od 3 mjeseca
 2. Vlasnička struktura (za privredne subjekte), Lista članova upravnog odbora ili drugog organa upravljanja (za organizacije civilnog društva)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za vlasnike i/ili ovlaštena lica ponuđača

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđača, u skladu sa dinamikom isporuke tražene usluge.

Komunikacija sa ugovaračem:

Prijava i sva korespondencija vezana za prijavu između ponuđača i ugovarača komunicira se na srpskim jezikom.

Sve zahtjeve za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu tražiti isključivo u pisanoj formi, slanjem upita na email adresu [email protected], do 21.11.2023. Odgovori na sva pitanja pristigla do roka za upite, bit će objavljena na istoj stranici gdje je objavljen i Poziv za iskazivanje interesa, najkasnije 3 dana prije isteka roka za slanje ponude (03.12.2023. do 17:00 sati)

Koraci u proceduri nabavke:

Rb. Opis koraka u procesu nabavke Datum
1 Objava poziva na web stranici SMART Balkans i CRPM 16.11.2023.
2 Rok za postavljanje pitanja 21.11.2023.
3 Rok za predaju prijava 03.12.2023. do 17:00
4 Obavijest odabranim ponuđačima (1) 07.12.2023.
5 Zajednički sastanak odabranih ponuđača i ugovarača 08.12.2023.
6 Rok za dostavljanje metodologije rada, vremenskog okvira, CV ključnog osoblja i potpune finansijske ponude 15.12.2023.
7 Odabir ponuđača 20.12.2023.
8 Potpisivanje ugovora Do kraja 2023.

(1) Svi ponuđači koji zadovolje tehničke kriterije će biti pozvani na zajednički sastanak. 

 

Način dostave prijave za iskazivanje interesa:

Prijave se dostavljaju elektronski (e-mail) na adresu  [email protected], sa naznakom u naslovu e-maila: “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)”

U tekstu emaila navedeni su nazivi svih dostavljenih dokumenata, na način kako je to navedeno u delu Sadržaj ponude i ostala potrebna dokumentacija.

Sva dokumenta koja sadrže potpise i pečate treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, složite dokumente u nekoliko odvojenih email poruka, sa naslovom kako slijedi: u prvom e-mailu upišite “Prijava za finansiska akademija ref.br. 289/2023 (ime podnosioca zahteva)” x / #, umjesto oznake “x” upisujete redni broj e-maila, a umjesto oznake “#” upisujete ukupan broj e-mailova koje ćete poslati. U tekstu e-maila navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata.

Prijem elektronski dostavljene prijave bit će potvrđen od strane Ugovarača e-mailom, u roku od 24 sata (radnim danima).

Kriterij za odabir najbolje najpovoljnije ponude u drugom krugu prijave:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi vodeći računa o najboljem omjeru cijene i kvaliteta (na način koji garantuje najbolju vrijednost za ponuđenu cijenu), a na osnovu analize tehničke i finansijske ponude u odnosu 60:40.

Kriteriji Bodovi
1 Metodologija implementacije 20
2 Vremenski okvir 5
3 CV predloženih eskperata i ekspertica 20
4 Kapaciteti ponuđača 10
5 Prethodno iskustvo u akreditaciji izvođenju programa obrazovanja odraslih 5
6 Troškovi implementacije (administrativno osoblje i promocija) 20
7 Troškovi za angažovano osoblje 20
web-grantees

Humanitarno Udruženje Đina

Opis

Potrebno je kreirati nove pristupe i usavršiti postojeće lokalne multisektorske mehanizme zahvaljući kojima će pripadnicima romske zajednice u ekonomskom riziku u četiri opštine u Vojvodini biti omogućen efikasniji pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, kao i pružena podrška za blagovremeno sprečavanje obolevanja od zaraznih i nezaraznih bolesti.

Obučeni članovi tima na terenu davaće sprovodiće informativnu kampanju namenju ciljnoj grupi, organizovati preventivne preglede i pružati asistenciju za dosezanje zdravstvenih ustanova. Kroz rad na terenu ćemo prikupiti realne informacije o zdravstvenim navikama, potrebama i poteškoćama sa kojima se susreću ugroženi građani što će poslužiti kao osnova za dalje zagovaračke akcije u cilju unapređenje položaja romske zajednice, uz prateću edukativnu i medijsku kampanju.

Projektni cilj: Doprinos sprečavanju daljeg pogoršavanja zdravstvenog i socio – ekonomskog položaja Roma u četiri opštine u Srbiji putem hitne realizacije raznovrsnih terenskih aktivnosti i pružanja direktne podrške.

Ciljne grupe

 1. Romi u ruralnim sredinama opština Bečej, Vrbas, Ada, Srbobran, lošeg materijalnog i socijalnog statusa
 2. Zaposleni u školama i učenici u seoskim sredinama opština Bečej, Vrbas, Ada, Srbobran
 3. donosioci odluka na lokalnom nivou

Glavni aktivnosti

 • Organizovanje osnovne obuke po uzoru na zdravstvenu medijaciju u cilju realizacije terenskih poseta i informisanja građana iz romske populacije u četiri opštine u Vojvodini. Pružanje asistencije u ostvarivanju zdravstvenih i socijalnih prava i podizanje nivoa informisanosti Roma u četiri opštine u Vojvodini.
 • Obilazak potencijalno ugroženih pojedinaca porodica na terenu u četiri opštine – 10 naseljenih mesta, obuhvata oko 1.000 ljudi.
 • Edukativne aktivnosti u 10 škola sa ciljem informisanja o zdravstvenim i socijalnim pitanjima.
 • Anketiranje navika, stavova građana iz ugroženih grupa i o poteškoćama u socijalno – zdravstvenom sistemu u četiri opštine u Vojvodini.
web-grantees (1)

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN)

Opis

PIN u period od septembra do novembra 2023. sprovoditi projekat koji se fokusira na pružanje psihološke podrške zaposlenima u obrazovnim ustanovama kroz Program psihološke podrške osobama u krizi. Ovaj program uključuje psihoedukativne sesije, grupe podrške i individualne konsultacije sa psihologom.  Globalni cilj ovog programa jeste vraćanje osećaja sigurnosti kroz pružanje psihološke podrške zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama, uključujući učitelje, nastavnike, psihološko pedagošku službu, i druge zaposlene, sa posebnim osvrtom na aktuelnu krizu i nepredvidive situacije.

Specifični ciljevi ovog programa su:

 • Kreiranje sigurnog prostora za zaposlene i edukacija o načinima kreiranja sigurnog prostora za sebe i svoje učenike u budućnosti;
 • Edukacija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama o fenomenu psihološke krize, bolje razumevanje ličnih iskustava i pružanja podrške sebi i drugima;
 • Podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju;
 • Osnaživanje zaposlenih i unapređenje njihovih unutrašnjih resursa za suočavanje sa akuelnom krizom;
 • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa stresom kao čestim pratiocem krize;
 • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa različitim simptomima koji su posledica izloženosti stresu tokom aktuelne krize (poput depresivnih i anksioznih reakcija)

Ciljne grupe

Pored dece, mladih i roditelja, zaposleni u obrazovno-vaspitnim institucijama se ističu kao jedna od grupa koja je direktno ugrožena usled gorenavedenih događaja, ali i naglih promena u organizaciji rada, koje sa sobom nose značajan set stresora o kojima svedoče i brojni podaci u vezi sa situacijama masovnih pucnjava u školama u inostranstvu. Iz tog razloga, zaposleni u obrazovnim institucijama će imati najveći benefit od projektnih aktivnosti.

Glavni aktivnosti

 • Psihoedukativna sesija koja obuhvata jedan susret na kojem bi se zaposleni upoznali sa fenomenonom psihološke krize, vrstama različitih kriza, fazama u kriznim stanjima, kao i posledicama izloženosti određenoj krizi, kao i sa načinima na koje mogu da budu sebi i drugima podrška u krizi.
 • Grupe podrške za zaposlene u obrazovnim ustanovama bi podrazumevale kontinuirane sastanke, kroz kombinaciju psihoedukativnog i iskustvenog rada prema prethodno razvijenom i empirijski proverenom programu. Zaposleni bi u sigurnom okruženju razvijali mrežu socijalne podrške, koja bi zajedno sa stručnim licem psihologom, koji vodi grupe, bila dodatan izvor podrške u krizi.
 • Psihološka konsultacija 1 na 1 sa stručnim licem- psihologom bi podrazumevala mogućnost održavanja susreta sa zaposlenima koji izraze potrebu da se konsultuju sa stručnim licem psihologom van konteksta grupa podrške.