Uzice Centar za ljudska prava

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Užički centar za ljudska prava i demokratiju je posvećeno demoktratizaciji društva putem punog poštovanja ljudskih prava i vladavine prava.

Osnovne vrednosti koje promovišemo su: tolerancija,  poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost,  solidarnost, partnerstvo, doživotno obrazovanje.

Strateški ciljevi

 1. Doprinos uspostavljanju održivog razvoja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
 2. Poboljšanje kvaliteta života višestruiko marginalizovanih grupa kroz uključivanje u kreiranje, primenu i nadgledanje lokalnih i nacionalnih politika.
 3. Doprinos vladavini prava i smanjenju korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou putem edukacije, watchdog aktivnostima i kreiranjem inovativnih pristupa u borbi protiv korupcije.
 4. Kontinuirani rad na jačanju udruženja putem edukacije, umrežavanjem, uspostavljanja partnerstava, povećanja vidljivosti.

Ciljne grupe

 1. Marginalizovane grupe – višestruko marginalizovani, mladi, žene, osobe sa invaliditetom, nezaposleni, stari, raseljerni.
 2. Zaposleni u lokalnim samoupravama i državnim institucijama
 3. Biznis sektor
 4. Mediji

Opis projekta

Projekat se bavi funkcionisanjem institucionalnih mehanizama  za rodnu ravnopravnost i primenu rodno odgovornog budžetiranja u 70 lokalnih sredina. Uspostavljanje pravnog okvira za postizanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji ne znači da se rodna ravnopravnost primenjuje u praksi. Ovaj projekat će na participativan način definsati izazove koje društvo u Srbiji ima na putu ka rodnoj ravnopravnosti. Definisani iazazovi  i preporuke za njihovo prevazilaženje će biti tema javnog zagovaranja za doslednu primenu postojećih  ili  izmene propisa i politika na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Doprinos sigurnom i bezbednom životu građana i građanki stvaranjem održive politike rodne jednakosti u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi

 1. Izgraditi kapacitete OCD i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji za efikasniji uticaj na kreiranje održive politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, edukacijom i saradnjom.
 2. Upoznati republičke institucionalne mehanizme sa izazovima (zasnovani na argumentima) primene Rodno odgovornog budžeta u jedinicama lokalnih samouprava, mapiranjem trenutne situacije i definisanjem preporuka.
 3. Podići nivo informisanosti javnosti o održivom konceptu rodne jednakosti promotivinim i zagovarčkim aktivnostima u 5 regiona Republike Srbije.

Korisnici

 1. Predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva iz 5 regiona Republike Srbije
 2. Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou
 3. Zaposleni u lokalnim medijima

Tokom realizacije projekta ćemo:

 1. Izgraditi kapaciteti 10 lokalnih zajednica (30 članova OCD i zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava) za efikasniji uticaj na kreiranje održive politike rodne ravnopravnosti. 2. Realizovati  mapiranje primene rodno odgovornog budžeta trenutne situacije u 70 (sve četiri grupe razvijenosti) lokalnih zajednica, izraditi izveštaji sa preporukama za lokalne i republičke institucionalne mehanizme.
 2. Unaprediti nivo informisanosti javnosti o održivom konceptu rodne jednakosti u 10 gradova i opština u 5 regiona Republike Srbije.

Glavne aktivnosti

Realizovaće se pet grupa aktivnosti

 1. Pripremne aktivnosti
 2. Istraživanje kojim će biti obuhvaćeno 70 gradova i opština u Republici Srbiji
 3. Edukativne aktivnosti za predstavnike OCD i zaposlene u lokalnim samoupravama koje će se realizovati na jednom nacionalnom seminaru i 5 regionalnih radionica
 4. Kampanja javnog zagovaranja na lokalnom i na nacionalnom nivou za promenu praksi u procesu rodnoodgovornog bužetiranja i primene rodne jednakosti
 5. Promotivno informativne aktivnosti