Partners Serbia

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija)

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Partneri Srbija je specijalizovana u oblastima vladavine prava, demokratije, borbe protiv korupcije, ljudskih prava (sa posebnim fokusom na zaštitu privatnosti i zaštite podataka o ličnosti), kao i alternativnog rešavanja sporova, promena i upravljanja konfliktima.

Partneri Srbija nastoje da doprinesu jačanju demokratije i vladavine prava, ostvarivanju ljudskih prava i promociji mirnog rešavanja sukoba, oslanjajući se na najviše profesionalne standarde, lokalnu ekspertizu i participativne mehanizme. Svojim radom želimo:

 • stvoriti partnerstva koja donose promene zasnovane na znanju;
 • inicirati odgovoran rad institucija;
 • promovisati i štititi prava građana uz očuvanje njihovog dostojanstva i slobode izbora;
 • osnažiti građane i lokalne organizacije da budu nosioci pozitivnih promena u svom okruženju.

Opis projekta

Partneri Srbija će kroz projekat “Zaštita privatnosti u svetu sajber izazova” obraditi problem nedovoljne informisanosti o značaju zaštite podataka o ličnosti u svim sferama života, pre svega putem informativnih kampanja, promovisanja odgovarajuće digitalne higijene i upoznavanja sa mehanizmima zaštite prava. Kroz program “Škola privatnosti”, poseban naglasak biće stavljen na edukaciju studenata i mladih stručnjaka o pitanjima privatnosti, stvarajući tako mrežu budućih donosilaca odluka koji su osposobljeni da prepoznaju značaj ovih tema u svojim angažmanima.

Takođe, imajući u vidu nedostatke u praksi institucija u praćenju i sankcionisanju slučajeva kršenja podataka, Partneri Srbija će identifikovati izazove i probleme sa kojima se suočavaju nadležne institucije, a koji na kraju dovode do češćih sajber napada, curenja i zloupotrebe podataka. Zalagaće se za unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti i povećanje kapaciteta budućih donosilaca odluka u vezi sa značajem zaštite privatnosti na internetu i sajber bezbednosti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je unapređenje zaštite ličnih podataka i promovisanje prava na privatnost kao ključnog aspekta slobodnog i demokratskog društva, zasnovanog na sigurnosti i bezbednosti.

Specifični ciljevi Projekta su:

 • Unapređenje implementacije pravnog okvira koji se odnosi na sajber bezbednost putem monitoringa i zagovaranja;
 • Povećanje kapaciteta budućih donosilaca odluka u javnom, privatnom i civilnom sektoru u vezi sa digitalnom higijenom i sajber bezbednošću;
 • Povećanje svesti šire populacije o zaštiti podataka o ličnosti i sajber bezbednosti.

Korisnici

1. Civilno društvo u Srbiji;

2. Mediji, posebno istraživački portali i novinari;

3. Pripadnici osetljivih društvenih grupa (žene, LGBTI + osobe, deca, druge osetljive grupe…);

4. Državljani Srbije.

Glavne aktivnosti

Aktivnost 1:

 • Prikupljanje podataka o praksi nadležnih institucija u vezi sa prevencijom i suzbijanjem sajber kriminala;
 • Pisanje dve analize o praksi nadležnih institucija u vezi sa prevencijom i suzbijanjem sajber kriminala, kao i dva izveštaja o politici (za 2023. i 2024. godinu);
 • Izrada dva sažetka politika zasnovanih na nalazima analiza (za 2023. i 2024. godinu).

Aktivnost 2:

 • Organizovanje tribine tokom Nedelje privatnosti 2024. na temu Sajber kriminal kao pretnja privatnosti.

Aktivnost 3:

 • Organizovanje online Škole privatnosti 2023. i 2024. godine.

Aktivnost 4:

 • Vođenje medijske i online kampanje za promociju projektnih aktivnosti;
 • Kreiranje 5 edukativnih ilustracija sa istaknutim savetima i ključnim pitanjima o sajber bezbednosti, koje će se deliti putem društvenih mreža.