web-grantees (4)

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Sažetak projekta

Osnovni problemi koje će ovaj projekt obuhvatiti su nedostatak inicijative i znanja kod lokalnih OCD-a na temu borbe protiv radikalizacije, prevencije i suzbijanje nasilnog ekstremizma, nepostojanje zvanične lokalne politike na ovu temu, nezainteresovanost i neznanje građana iz koga često proizilaze predrasude i ekstremno ponašanje. Sve ovo dovodi do toga da je Niš pogodno tle za rad desničarskih organizacija i promociju ekstremnih stavova i ponašanja prema svim vrstama manjina, političkim, verskim, nacionalnim, religijskim.
Projekat bi se realizovao na teritoriji Grada Niša. Jug Srbije i Niš kao njegov regionalni centar su najsiromašniji deo Srbije. Usled socijalnog i ekonomskog siromaštva i bezperspektivnosti koju svakodnevno osećaju građani Niša, a posebno mladi, Niš je pogodno tle za razvoj raznih oblika ekstremizma. Tome doprinosi i velika korupcija na lokalnom nivou i urušene lokalne institucije koje su paravan za partokratiju koja vlada i u okviru koje glavnu reč imaju političke stranke. Sobzirom da su na vlasti stranke koje se pro forme zalažu za evro integracije, a svoju pravu snagu vuku iz desnog ekstremizma, u gradu u zvaničnoj komunikaciji u institucijama (skupština grada, gradsko veće…) i u lokalnim medijima preovladava govor mržnje, i otvorena netrpeljivost prema svakome ko je drugačiji (politički, nacionalno, verski, seksualno).

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je podizanje kapaciteta civilnog društva u gradu za borbu protiv radikalizacije, prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, i kreiranje uslova za saradnju i zajedničku agendu OCD-a, institucija i drugih zainteresovanih strana u Gradu na ovu temu.

Specifični ciljevi:

  • širenje svesti i edukacija građana o opasnostima koje donosi radikalizacija društva, posebno kod mladih.
  • međusektorsko umrežavanje na temu borbe protiv radikalizacije.

Korisnici

Ciljne grupe prema kojima su uglavnom usmerene naše aktivnosti su: mladi, socijalno ugroženo stanovništvo (izbeglice, migranti, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom…), lokalne OCD, biznis sektor, lokalne institucije.

Glavni aktivnosti

  • Trening o borbi protiv radikalizacije i nasilnom ekstremizmu
  • Zajednička akcija civilnog društva prema građanima Niša
  • Online kampanja na temu nasilnog ekstremizma i P/SNE
  • Izrada komentara i preporuka za lokalnu agendu vezanu za P/SNE
  • Medijska promocija projekta