Astra

ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima

Sažetak strateške orijentacije organizacije

ASTRA je organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom.

Opis projekta

Projekat ima za cilj da osigura pristup pravdi ugroženoj kategoriji stanovništva i da  doprinese efikasnosti, odgovornosti i inkluzivnosti institucija na svim nivoima. Organizovanje kampanje na osnovu prethodno sprovedenog istraživanja imaće za cilj unapređivanje percepcije o prinudi na prosjačenje kao obliku trgovine ljudima, uticaće na povećanje svesti i imaće uticaj na građane i građanke za uspostavljanje sigurnih i inkluzivnih zajednica, naročito za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima u svrhu prinude na prosjačenje.

Ciljevi projekta

Unapređenje prava i psiho-socijalnog položaja dece i odraslih, žrtava prinude na prosjačenje, kao prikrivene eksplotacije koja za cilj ima izrabljivanje u svrhu pribavljanja materijalne koristi kroz generisanje znanja i veština organizacija civilnog društva za unapređenje postupanja u slučajevima prinudnog prosjačenja dece i odraslih kao i jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv prinude na prosjačenje kroz regionalnu razmenu sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine, u cilju osnaživanja sistema podrške.

Korisnici

Krajnji korisnici projekta su deca i odrasli u riziku od eksploatacije kao i žrtve prinude na prosjačenje. Oni će zahvaljujući uključivanju ciljnih grupa projekta kao što su rukovodioci, postavljenici i stručni radnici iz ključnih institucija nadležnih za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, naročito ženama i decom u Srbiji; osetiti benefite očekivanih rezultata kao što su unapređeno razumevanje i informisanost o problemu prinude na prosjačenje kao forme trgovine ljudima, uticaj na unapređenje javnih politika i zakonodavnog okvira kao i uticaj na unapređenje percepcije, bolju informisanost i stepen senzibilizacije opšte javnosti; o  trgovini ljudima u svrhu prinudnog prosjačenja i eksploatacije dece i odraslih u Srbiji.

Glavne aktivnosti

  • Desk Istraživanje
  • Analiza prakse
  • Intervjui
  • Diskusioni forum
  • Policy brief – konkretan predlog za unapređenje javnih politika
  • Konkretna aktivnost zastupanja – stavljanje u praksu prikupljenog znanja
  • Kampanja i sirenje znanja i deljenje saznanja i informacija sa stručnom i opštom javnošću