impactassessors (3)

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Javni poziv za PROCENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Referentni broj: NO 001 05/2022

Pozadina:

Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procenitelje/ice uticaja, odgovorne za stručnu podršku detaljnoj proceni uticaja aplikanata za grantove i promatranje značaja i uloge aplikanata u društvu, efektima i rezultatima njihovih aktivnosti.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, (u nastavku Konzorcij) implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija u regiji Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlanskim integracijama, ljudska prava i jednakost spolova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrednim preko 17 miliona Evra.

Fokus SMART Balkan projekta je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi, lokalne inicijative, Creative Box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, Ad Hoc grantovi) i izgradnja kapaciteta OCD-a, medijskih i grupa građana i kampanja, sve povezano sa dve tematske oblasti: sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

 

Core grantovi zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućit će organizacijama civilnog društva (OCD) unapređenje kapaciteta organizacije i potaknuti da ponovo postave svoj strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namijenjen OCD koje ostvaruju značajan uticaj u području sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.

Baza procenitelja/ica uticaja će biti kreirana za svaku državu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) sa najmanje tri procenitelja/ice po zemlji.

Procenitelji/ce će raditi procenu uticaja  koristeći različite metode za prikupljanje podataka i analizu, bazirano na razvijenoj metodologiji, uz terenske posete organizacijama koje se procenjuju i njihovim stakeholderima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procenitelja/ica uticaja radi podrške procesu donošenja odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Srbije i Albanije.

Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procenitelji/ce uticaja će koristiti Alat za procenu kapaciteta organizacija civilnog društva (Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa, mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.

Bazirano na inicijalnoj proceni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procenitelj/ica uticaja će koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju merenja progresa ili uticaja izgradnje kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za društvo kao i njihov potencijal za razvoj.

Izveštaj o proceni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati pozitivnu i dugotrajnu promenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom upravljanja projektima.

Obim posla

Procenitelji/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog shvatanja i upotrebe alata CSO CAT.

Osoblje projekta će dodeliti jednom/oj ili više procenitelja/ica uticaja zadatak da urade procenu uticaja na osnovu CSO CAT alata. Procenitelji/ce će sprovesti procenu uticaja koristeći različite metode prikupljanja podataka i analize, ali terenska poseta organizacijama i njihovim stakeholderima je krucijalna.

Procena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodijeljen Core grant.

Kodeks ponašanja

Procenitelj/ica uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o nepristrasnosti, poverljivosti i sprečavanju sukoba interesa. Procenitelji/ce uticaja su vezani/e Izjavom o nepristrasnosti i poverljivosti i ona će biti potpisana prije početka procene. Ako procenitelj/ica  smatra da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnosioca/ica zahteva, mora odmah obavestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga poverljivost od procenitelja/ice  koji/a je uključen/a u implementaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocenjivanja pojedinačnih prijava.

Potrebna podrška

Naručilac će osigurati da procenitelji/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo proceniteljima/cama uticaja da obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izveštaji o proceni sastavljaju na engleskom ili drugim službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (računar, printer, internet) potrebna za angažman u proceni odgovornost je angažovanog/e procenitelja/ice uticaja.

Profil procenitelja/ice :

Uspešni kandidat/kinja za procenitelja/icu uticaja treba:

 1. Delovati u njegovom/njenom ličnom kapacitetu
 2. Imati najmanje BA/BSc diplomu
 3. Pokazati stručnost relevantnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
 4. Pokazati relevantno radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD
 5. Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i dobro upravljanje i upravljanje politikama
 6. Poželjno je prethodno iskustvo kao procenitelj/ica, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E. Relevantno iskustvo, veštine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom prijavnom obrascu (Aneks 2)
 7. Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procenitelja/ice, kao što su dobre analitičke veštine, veštine pisanja i izveštavanja
 8. Iskustvo i dobro razumevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat će se dodatnom prednošću
 9. Profesionalni nivo stručnosti i korištenja (govor, pisanje, razumevanje) lokalnih službenih jezika

Odabir procenitelja/ice:

Prijave za procenitelje/ice uticaja će biti razmatrane po primitku i zaključno sa rokom za podnošenje prijava to jeste 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizovana u periodu od 29/08/2022 do 09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana procenitelja/ica uticaja je planiran za već sredinom meseca septembra 2022 u skladu sa procenama primljenih prijava za Core grantove.

Procenitelji/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se evaluiraju i u samom procesu procene.

Nakon potpisivanja Ugovora o delu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procenitelju/ici uticaja će biti dodeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izveštaj o proceni.

Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkans projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Prijave za bazu procenitelja/ica uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail [email protected]  i trebaju sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac (Aneks 1)
 • CV
 • Izjavu časti (Aneks 2)
 • Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Albanije:

Thirrja publike për vlerësues impakti Albania

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Bosne i Hercegovine:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BiH

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Crne Gore:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Severne Makedonije:

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice sa Kosova:

Thirrja publike për vlerësues impakti – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Impakti – Prilog 1 – Prijavni formular

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Srbije:

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

Poziv je otvoren do 22/08/2022.

 

Tags: No tags