Zajecarska inicijativa

Zaječarska inicijativa

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Zaječarska inicijativa podržava građanke i građane da koriste snagu i resurse u svojim zajednicama kako bi ih oblikovali prema sopstvenim potrebama. Fokusirajući se na razvoj zajednice, angažovanje mladih i građansko obrazovanje, Zaječarska inicijativa je dala značajan doprinos ne samo u istočnoj Srbiji, već i na nacionalnom nivou. Demonstrirajući razvijene kapacitete za pružanje finansijske podrške, Zaječarska inicijativa je podržala više od 300 projekata lokalnih organizacija. Kroz prepoznatljive programe poput “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”, Zaječarska inicijativa se istakla kao lider u građanskom obrazovanju mladih, koristeći inovativne pristupe.

Opis projekta

Različita istraživanja, sprovedena u Srbiji, tokom prethodnih godina, pokazuju zabrinjavajuće trendove u stavovima mladih ljudi. Oni nemaju poverenja u institucije, osećaju se zapostavljeno, nisu zainteresovani za društvena dešavanja i ne veruju da mogu da utiču na političke procese i odluke. Takođe se primećuje i rastuća radikalizacija njihovih stavova, kao i sve izraženije autoritarne tendencije. Uzroci se velikim delom mogu naći u neadekvatnom građanskom obrazovanju. Mladi ljudi u Srbiji, završavaju srednju škole bez osnovnih informacija o važnim temama vezanim za demokratsko društvo i potpuno nespremni da preuzmu aktivnu ulogu u demokratskim procesima, koja se od njih očekuje. Brojni su primeri  evropskih država koje su ulagale značajne resurse u unapređenje građanskog obrazovanja u školama, kao odgovor na porast nepoverenja u demokratske institucije, uspon rasizma, netrpeljivosti prema manjinama i agresivnog nacionalizma među mladim ljudima. Ovaj projekat nastoji da kroz seriju aktivnosti poveže najvažnije aktere na polju građanskog obrazovanja, unapredi njihove kapacitete i saradnju među njima, informiše javnost i promisli i definiše konkretne preporuke za kvalitetnije i efikasnije građansko obrazovanje mladih u Republici Srbiji.

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Doprineti kvalitetnijem i efikasnijem građanskom obrazovanju mladih u Srbiji kroz unapređenje nastavnih predmeta i sadržaja u okviru formalnog obrazovanja, kao i kroz kreiranje podsticajnog okvira za razvoj i realizaciju različitih programa neformalnog obrazovanja.

Specifični ciljevi:

  1. Unaprediti među-sektorsku saradnju u oblasti građanskog obrazovanja u Republici Srbiji.
  2. Stvoriti uslove za efikasnije zagovaranje neophodnih reformi u oblasti građanskog obrazovanja u Republici Srbiji.

Korisnici

Glavni korisnici ovog projekta su učenici od 12 do 19 godina, koji će imati koristi od kvalitetnijeg građanskog obrazovanja. Ovaj projekat ima za cilj da se bori protiv rastuće građanske apatije i radikalizma među mladima kroz okupljanje ključnih zainteresovanih strana i vođenje konsultativnog procesa za poboljšanje građanskog obrazovanja. Projekat takođe jača veze između različitih organizacija civilnog društva i predstavnika javnog sektora, uključujući Ministarstvo prosvete, školske uprave i same škole. Ova saradnja između različitih sektora povećava efikasnost formalnih i neformalnih obrazovnih programa, podstičući angažovaniju, građanski odgovornu i tolerantniju mladu generaciju.

Glavne aktivnosti

  • Konsultativni proces: ZI će organizovati jednodnevne konsultativne sastanke u 5 gradova: Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac i Valjevo, koji će pružiti prostor za dijalog i umrežavanje ključnih aktera u ovoj oblasti, kao i prikupljanje inputa i informacija potrebnih za kreiranje konkretnih preporuka za unapređenje građanskog obrazovanja u Srbiji.
  • Jednodnevnu završnu konferenciju, koja će okupiti sve zainteresovane strane koje su učestvovale u konsultativnom procesu, sa ciljem da se predstavi i finalizuje Policy Brief dokument, sa preporukama za unapređenje građanskog obrazovanja
  • Medijska kampanja će se odvijati kroz digitalne kanale, kao i tradicionalne medije, sa ciljem da se građani informišu o primerima dobre prakse, kao i svim izazovima sa kojima se društvo suočava u oblasti građanskog vaspitanja.
  • Snimanje i emitovanje dokumentarnog filma, koji će se baviti trenutnim stanjem u vezi sa građanskim vaspitanjem u školama u Srbiji, posledicama na generacije mladih ljudi i primerima dobre prakse iz evropskih zemalja i sveta.
  • Dva zagovaračka treninga, namenjena organizacijama građanskog društva iz zemlje koje su aktivne na polju građanskog obrazovanja, koji će im pružiti prostor za umrežavanje i povezivanje, ali i za razvoj svojih kapaciteta za planiranje i sprovođenje zagovaračkih akcija.
  • Kreiranje i objavljivanje brošure pod nazivom „Zagovaranje za bolje građansko obrazovanje“, namenjene pre svega OGD koje na lokalnom ili nacionalnom nivou sprovode aktivnosti usmerene ka unapređenju formalnog i/ili neformalnog obrazovanja mladih.