web-grantees

UG Institut za istraživanje korupcije Kareja

Opis

Jedan od najvećih problema u Srbiji je korupcija a posebno politička korupcija (na visokom nivou); to je opšte poznato. Vlast pokušava da prikaže da se bori protiv korupcije. Jedan od načina na koji to čini je i putem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji. Prethodna Nacionalna strategija doneta je za period od 2013 – 2018. Od 2018. Srbija nema Nacionalnu strategiju. Država je u aprilu ove godine počela sa izradom Nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Srbiji za period od 2023 – 2028. godine. U radnu grupu za izradu Nacrta uključeno je i pet organizacija civilnog društva (OCD), meĎu kojima je i Institut za istraživanje korupcije Kareja. Aktivne su samo dve (Kareja i TS), ostale tri ne dolaze na sastanke. Osim problema odsustva OCD, mnogo je veći problem što je postupak izrade Nacrta metodološki manjkav, čak i pogrešan, nedostaje analiza prethodne Nacionalne strategije i njenog uticaja na (ne)sprečavanje korupcije; nedostaje analiza stanja korupcije u Srbiji; uporno se izbegava uočavanje najopasnijeg oblika političke korupcije.

Cilj intervencije:

– Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u Srbiji.

– Povećana efikasnost uticaja graĎana i graĎanki na promene kroz OCD koje promovišu borbu protiv korupcije, posebno protiv političke korupcije, u vezi sa izradom teksta Nacrta Nacionalne strategije.

– Povećana svest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije kao značajnim razvojnim inicijativama u Srbiji kao delu Zapadnog Balkana

Ciljne grupe

– Šira javnost u Srbiji svesna značaja adekavatne Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije,

– NVO sector i mediji.

– Naučna i antikorupcijska zajednica,

– Radna grupa za izradu Nacrta Nacionalne strategije,

– Donosioci odluka (Ministarstvo pravde i vlada).

Glavni aktivnosti

1 Okupljanje OCD (predlog: BIRODI i TS iz Beograda, BUM Bečej, CEMA Čačak, PAKT Loznica, Užički centar za demokratiju Užice, Centar za integritet Niš) i nekoliko nezavisnih antikorupcijskih eksperata; i uspostavljanje neformalnog tela za alternativni pristup izradi Nacrta Nacionalne strategije (sa namerom da telo i nakon isteka ove intervencije nastavi praćenje izrade, usvajanja i primene Nacionalne strategije).

2 Upoznavanje neformalne grupe sa uočenim nedostacima i svim do sada preduzetim aktivnostima u vezi sa ovom ad-hoc intervencijom (neke OCD smo već upoznali).

3 Prvi radni (video) sastanak neformalnog tela.

4 Radni sastanci (video i u živo).

5 Uključivanje navedenih OCD u podgrupe za izradu Nacrta. Planirano je tri prisustva sastancima (u budžetu tri putovanja iz unutrašnjosti u Beograd)

6 Pribavljanje mišljenja naučne zajednice.

7 Kontaktiranje i animiranje medija sa kojima imamo saradnju i objava dva novinarska teksta.

8 Prikupljanje relevantne dokumentacije

9 Izrada alternativnog izveštaja u kratkoj formi. Sadržaj izveštaja: analiza primene prethodne Nacionalne strategije, njenog uticaja na korupciju, analiza stanja korupcije, sa primedbama ipredlozima. Olakšanje je da smo sa izradom alternativnog izveštaja počeli.

10 Priprema za štampu i minimalni dizajn

11 Štampa izveštaja i objava u “e” verziji

12 Dostavljanje alternativnog izveštaja donosiocima odluka, medijima, zainteresovanoj javnosti.

13 Objave na FB-u

14 Press konferencija

15 Monitoring Nacionalne strategije do usvajanja.