web-grantees (5)

Udruženje RODITELJ

Sažetak projekta

Participacija dece je jedan od četiri osnovna principa iz kojih proističu svi članovi Konvencije UN o pravima deteta. Deca i mladi uglavnom nisu u uključeni u donošenje odluka na lokalnom nivou i većina njih nema iskustvo prisustvovanja sastancima na kojima se donose odluke na nivou javnog i društvenog života lokalne zajednice. Na teritoriji opštine Zemun postoji ukupno 28 škola od čega 20 osnovnih i 8 srednjih. Tokom poslednjih godina kroz rad sa učeničkim parlamentima iz Zemuna su sproveli nekoliko istraživanja koja su pokazala da učenički parlamenti u nekim školama nisu ni formirani, a u mnogim su potpuno dekorativni. Deca i mladi su naglasili da imaju inicijative ali da se njihov glas ne čuje te da im je potreban mehanizam koji bi im omogućio jači glas, veću zastupljenost u školskim i lokalnim telima kao i mogućnost umrežavanja sa drugim učeničkim parlamentima i prenos dobrih praksi. Kroz ovaj projekat želimo da pokrenemo inicijativu za formiranje Opštinskog učeničkog parlamenta na teritoriji GO Zemun. Smatramo da postoje dobri preduslovi za to a po ugledu na formiranje Gradskog učeničkog parlamenta u Novom Sadu koji je u martu 2022. godine formiran pri Кoordinacionom telu za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada. Cilj nam je takođe da se uspostavljeni mehanizam promoviše kao primer dobre prakse i replicira na druge optštine kasnije.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je doprinos jačanju participacije i većoj vidljivosti dece i mladih, posebno učenika osnovnih i srednjih škola, čime se utiče na njihov lični razvoj, samopouzdanje, razvoj saznajnih sposobnosti i društvenih veština čime se generalno unapređuje njihov položaj u zajednici.

Specifični cilj je formiranje Opštinskog učeničkog parlamenta pri Kancelariji za mlade ili drugom relevantnom telu Gradske opštine Zemun.

Korisnici

Primarna ciljna grupa projekta su svi učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola i učenici svih razreda srednjih škola u Zemunu. Oni su takođe i krajnji korisnici jer će rezultat projekta direktno uticati na njih. Direktno će biti uključeni predstavnici učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije GO Zemun. Takođe šira ciljna grupa su i osnovne i srednje škole u Zemunu i njihove PP službe kao koordinirajuća tela školskih učeničkih parlamenata, predstavnici LSU GO Zemun: društvenih delatnosti i Kancelarije za mlade (KZM) kao i drugi relevantni donosioci odluka na lokalnom nivou koji učestvuju u procesu kreiranja i implementacije politika koje se tiču paricipacije mladih i učeničkih parlamenata.

Glavni aktivnosti

  • Inicijalno parlamenata i projektnog tima kontaktiranje formiranje učeničkih proširenog
  • Radionice parlamenata i sastanci učeničkih
  • Iniciranje i pripreme za kampanju na društvenim mrežama za promociju opštinskog učeničkog parlamenta
  • Implementacija strategije kampanje na društvenim mrežama
  • Medijska promocija inicijative: snimanje, montaža i objava video klipova
  • Proces Strateškog planiranja za budući Opštinski učenički parlament
  • Prezentacioni sastanak sa KZM i LSU
  • Javna debata sa predstavnicima učenika i KZM
  • Zvanično formiranje Opštinskog učeničkog parlameta