62

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) je strukovno udruženje posvećeno unapređenju novinarske profesije i zaštiti novinara koje u svom radu preduzima različite aktivnosti sa ciljem da utiče na poštovanje prava na slobodu izražavanja mišljenja i informisanja, kao i na zakonsku regulativu u oblasti informisanja. NDNV je najstarije je nezavisno udruženje novinara na prostoru nekadašnje Jugoslavije i danas broji više od 600 članova. Osnovano 1990. godine u Novom Sadu, na kratko je pasiviziralo svoj rad nakon političkih promena 2000. godine da bi ga vrlo brzo obnovilo (2004).

Udruženje igra vitalnu ulogu u promovisanju slobode medija i saradnje civilnog društva u Srbiji i postjugoslovenskom regionu. Član je Koalicije za slobodu medija i jedan od osnivača Asocijacije onlajn medija Srbije, kao i koalicije Građanska Vojvodina. NDNV je prisutan u većini stručnih timova (kako u Srbiji tako i u EU) koji imaju zadatak da formiraju medijske politike. Takođe, aktivno smo uključeni u procese pomirenja u postjugoslovenskom regionu, a negujemo i dugogodišnju saradnju sa velikim brojem medijskih organizacija i organizacija civilnog društva u Srbiji i regionu. Članovi smo Stalne radne grupe za bezbednost novinara u Srbiji.

NDNV aktivno oblikuje medijsku politiku u Srbiji. Doprineli smo izradi Strategije razvoja sistema javnog informisanja (2011–2016 i 2020–2025) i njenih akcionih planova. Primer posvećenog rada NDNV-a na uređenju medijske scene su i poduhvati koji su podstakli donošenje akcionih planova za sprovođenje medijskih zakona na lokalnom nivou, ali i izradu drugih akata i vođenje procesa usmerenih na poboljšanje položaja novinarske profesije. U okviru javnog zagovaranja, NDNV se posebno fokusira na medije civilnog društva i položaj novinara i medija u multietničkim sredinama, pre svega u pokrajini Vojvodini. S tim u vezi, NDNV je pripremio brojna istraživanja i analize na osnovu kojih su date preporuke i pokrenute inicijative za izmenu propisa. Neke od tih inicijativa uvrštene su u Medijsku strategiju (deo strategije o informisanju manjina je u velikoj meri zasnovan na ekspertizi NDNV-a), dok je na inicijativu NDNV-a status medija civilnog društva prvi put regulisan u aktuelnom nacrtu medijskih zakona.

U, za medije sve nepovoljnijem kontekstu, NDNV je u prethodnim godinama preuzimao ulogu snažnog kritičara sistemskih propusta koji se odnose na medijsku sferu ukazujući na loše sprovođenja zakona i ističući propuste u procesima privatizacije medija, oblasti bezbednosti novinara, cenzure i ekonomskog iscrpljivanja medija.

Upravo zbog ovakve situacije NDNV je ponovo glavni fokus stavio na zaštitu novinara od političkog pritiska, pogotovo na lokalnom nivou, na kom su pritisci i problemi višestruko jači i vidljiviji, ali i na ukupno podizanje kapaciteta medija civilnog društva.

Paralelno sa pomenutim, intenzivirali smo i rad na polju informisanja i edukacije građana i građanki, prepoznajući da je za suštinske demokratske promene neophodno informisano i medijski pismeno građanstvo, koje na osnovu toga može doneti odluke u korist cele zajednice, u javnom interesu.

Pored redovnog delovanja, Udruženje radi i sa članstvom i nudi niz usluga, poput besplatne pravne pomoći, ekspertize u osnivanju medija civilnog društva i slično, kako bi konstantno uticalo na okruženje u kojem novinari rade i na njihovo osnaživanje.

Kroz sve ove procese, NDNV je postao i resursni centar i mesto okupljanja medijske zajednice, ali i organizacija koja se bavi i širom platformom zaštite ljudskih prava, opstajući kao profesionalna novinarska organizacija koja istrajava u borbi za slobodno novinarstvo.

Korisnici

Građani i građanke Vojvodine/Srbije, novinari i medijski radnici, mediji civilnog društva različita medijska udruženja, organizacije civilnog društva, kao i organizacije u javnom sektoru.