web-grantees

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji – NKEU

Opis

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) objavilo je 8. decembra novu verziju Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima (uz nacrte izmena i dopuna još pet drugih zakona) i otvorilo javnu raspravu koja je, nakon oštrih reakcija stručne javnosti (pre svega OCD okupljenih u okviru NKEU), prekinuta a Nacrt povučen iz procedure po drugi put. Sporni Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima uređuje oblast koja je od suštinske važnosti za vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava i preduslov je za brojne druge reforme planirane u okviru EU integracija Srbije. Uprkos jasnim preporukama Evropske komisije i prelaznim merilima u Poglavlju 24 u vezi sa reformom policije, pre svega u oblasti unapređenja operativne autonomije i saradnje policije i tužilaštva, ova merila nisu prepoznata u Nacrtu niti se obrazloženje uopšte ne referiše na obaveze Srbije iz Akcionog plana za Poglavlje 24. Poseban razlog za zabrinutost jeste činjenica da je većina problematičnih novina u ovom Nacrtu, uz minimalne jezičke korekcije, preuzeta iz prošlogodišnjeg Nacrta koji je, nakon oštre reakcije javnosti, takođe povučen iz procedure. Dodatno brine i način na koji se vodi rasprava o ovako važnom zakonu, sada već po drugi put u minimalnom zakonskom roku, paralelno uz brojne druge rasprave o nacrtima zakonskih akata, u vreme praznika i inače povećanog obima. Evropska komisija je u poslednjem Izveštaju za Srbiju ukazala upravo na problem kratkih i neadekvatnih javnih rasprava o zakonima od velikog javnog interesa, kao i na potrebu da se osigura sistematska saradnja organizacija civilnog društva i Vlade.

Cilj intervencije: Doprineti unapređenju Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima kroz zajedničku akciju OCD okupljenih oko RG za poglavlje 24 NKEU usmerenu ka učestvovanju u javnoj raspravi, informisanje šire javnosti i kreiranje javnog pritiska ka donosiocima odluka.

Ciljne grupe

Članovi Radne grupe za poglavlje 24 NKEU; predstavnici MUP uključeni u izradu Nacrta ZoUP; narodni poslanici NSRS.

Glavni aktivnosti

  • Izrada analiza i predloga izmena Nacrta zakona, koji će biti predstavljeni na konsultativnim sastancima sa MUP
  • Organizovanje konsultativnih sastanaka
  • Proizvodnja medijskog sadržaja/medijska kampanja