web-grantees (1)

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN)

Opis

PIN u period od septembra do novembra 2023. sprovoditi projekat koji se fokusira na pružanje psihološke podrške zaposlenima u obrazovnim ustanovama kroz Program psihološke podrške osobama u krizi. Ovaj program uključuje psihoedukativne sesije, grupe podrške i individualne konsultacije sa psihologom.  Globalni cilj ovog programa jeste vraćanje osećaja sigurnosti kroz pružanje psihološke podrške zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama, uključujući učitelje, nastavnike, psihološko pedagošku službu, i druge zaposlene, sa posebnim osvrtom na aktuelnu krizu i nepredvidive situacije.

Specifični ciljevi ovog programa su:

  • Kreiranje sigurnog prostora za zaposlene i edukacija o načinima kreiranja sigurnog prostora za sebe i svoje učenike u budućnosti;
  • Edukacija zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama o fenomenu psihološke krize, bolje razumevanje ličnih iskustava i pružanja podrške sebi i drugima;
  • Podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju;
  • Osnaživanje zaposlenih i unapređenje njihovih unutrašnjih resursa za suočavanje sa akuelnom krizom;
  • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa stresom kao čestim pratiocem krize;
  • Razvoj novih veština koje zaposlenima dodatno pomažu u suočavanju sa različitim simptomima koji su posledica izloženosti stresu tokom aktuelne krize (poput depresivnih i anksioznih reakcija)

Ciljne grupe

Pored dece, mladih i roditelja, zaposleni u obrazovno-vaspitnim institucijama se ističu kao jedna od grupa koja je direktno ugrožena usled gorenavedenih događaja, ali i naglih promena u organizaciji rada, koje sa sobom nose značajan set stresora o kojima svedoče i brojni podaci u vezi sa situacijama masovnih pucnjava u školama u inostranstvu. Iz tog razloga, zaposleni u obrazovnim institucijama će imati najveći benefit od projektnih aktivnosti.

Glavni aktivnosti

  • Psihoedukativna sesija koja obuhvata jedan susret na kojem bi se zaposleni upoznali sa fenomenonom psihološke krize, vrstama različitih kriza, fazama u kriznim stanjima, kao i posledicama izloženosti određenoj krizi, kao i sa načinima na koje mogu da budu sebi i drugima podrška u krizi.
  • Grupe podrške za zaposlene u obrazovnim ustanovama bi podrazumevale kontinuirane sastanke, kroz kombinaciju psihoedukativnog i iskustvenog rada prema prethodno razvijenom i empirijski proverenom programu. Zaposleni bi u sigurnom okruženju razvijali mrežu socijalne podrške, koja bi zajedno sa stručnim licem psihologom, koji vodi grupe, bila dodatan izvor podrške u krizi.
  • Psihološka konsultacija 1 na 1 sa stručnim licem- psihologom bi podrazumevala mogućnost održavanja susreta sa zaposlenima koji izraze potrebu da se konsultuju sa stručnim licem psihologom van konteksta grupa podrške.