Civic Initiatives

Građanske inicijative

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Vizija Građanskih inicijativa je pravedno društvo građana svesnih svoje odgovornosti i uloge, društveno aktivnih i glasnih u stalnom dijalogu sa otvorenom i odgovornom državom.

Misija Građanskih inicijativa: Mi smo udruženje građana koje podstiče aktivizam i podržava građane i građanke u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva. Pratimo, kritički promišljamo i predlažemo sistemske promene radi izgradnje otvorene i odgovorne države u kojoj građani i građanke imaju reč na svim nivoima.

Opis projekta

Projekat “Od margine ka centru” doprinosi većoj participaciji građana i građanki u donošenja odluka na nacioanalnom nivou, što utiče na veći stepen demokratičnosti društva, a ujedno osnažuje i sve postojeće mehanizme kreirane u cilju obezbeđivanja učešća građana i građanki u donošenju odluka i njihovoj transparentnosti.

Ciljevi projekta

Opšti cilj: Veće učešće građana i građanki posebno mladih u procesima donošenja odluka kao i unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji kroz osnaživanje i pružanje podrške grupama udruženih građana i građanki (neformalnih, grassroots i single issue aktivističkih grupa)

Specifični cilj(evi):

 1. Grupe udruženih građana i građanki na lokalu osnažene su da mobilišu podršku građana i građanki i zastupaju njihove interese u procesima donošenja odluka.
 2. Povećano je učešće udruženih građana i građanki u mrežama i koalicijama kako bi uvećali uticaj na donosioce odluka za dobrobit njihovih zajednica.
 3. Povećano učešće mladih kroz kreiranje komunikacijskih strategija grupa udruženih građana i građanki za uključivanje mladih u svoje zagovaračke inicijative.

Korisnici

 1. Grupe udruženih građana i građanki (grassroots, single issue i neformalne inicijative);
 2. Zaposleni i zaposlene u JLS i drugim nadležnim institucijama;
 3. Mladi u lokalnim zajednicama.

Glavne aktivnosti

 1. Mentorska podrška u kreiranju zagovaračkih mapa;
 2. Logističko-administrativna podrška u realizaciji zagovaračkih inicijativa;
 3. Formiranje neformalnih koalicija;
 4. Ekspertska podrška u izradi komunikacijskih strategija za uključivanje mladih;
 5. Ekspertska podrška u formalizovanju grupa udruženih građana i građanki;
 6. Facilitiranje medijskim kampanjama koje prate zagovaračke inicijative.