web-grantees (3)

FemPlatz

Sažetak strateške orijentacije organizacije

FemPlatz je feministički think tank koji ima za cilj da obezbedi jednakost, poštovanje ljudskih prava i osnaživanje svake žene i devojke, kroz jačanje društvenih i institucionalnih odgovora na ostvarivanje ženskih prava. Težimo stvaranju podsticajnog okruženja za rodnu ravnopravnost, inkluzivan rast i društvenu inkluziju žena i devojaka koje su izložene riziku od intersekcionalne diskriminacije, kroz osnaživanje žena, unapređenje politika i praksi zasnovanih na znanju i informacijama i jačanje kapaciteta različitih aktera.

FemPlatz deluje u tri glavne strateške oblasti: bezbednost žena i devojčica (prevencija femicida, najekstremnija manifestacija nasilja nad ženama, bezbednost žena i devojaka u javnim prostorima, stvaranje sigurnih gradova, praksa institucija krivično-pravnog sistema kao odgovor na nasilje u porodici počinjeno zloupotrebom ili pretnjom zloupotrebom vatrenog oružja), prava žena i ravnopravnost polova; i građansko i političko učešće i predstavljanje žena.

Korisnici

Žene, posebno žene i devojke koje su ugrožene intersekcionalnom diskriminacijom; ženske organizacije i feministički pokreti, putem saradnje sa državnim organima, donosiocima odluka, međunarodnim i nacionalnim institucijama za ljudska prava i ravnopravnost, kao i organizacijama civilnog društva.