Cesid

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID

Sažetak strateške orijentacije organizacije

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je osnovan 1997. godine u formi udruženja građana, kao prva srpska watchdog organizacija sa primarnim zadatkom da organizuje praćenje izbora u zemlji. Odlučan da doprinese planiranju politika zasnovanih na dokazima, CeSID se razvija kao think tank od 2002. godine, okupljajući oko svojih projekata, istraživanja i zagovaračkih akcija neke od najistaknutijih stručnjaka sa Zapadnog Balkana u oblastima sociologije, statistike, političkih nauka, javnih politika, privrede, prava i medija, javnog zdravlja, preduzetništva, psihologije, energetske efikasnosti i životne sredine. CeSID ima 25 godina iskustva i preko 70 uspešno realizovanih projekata u saradnji sa brojnim stejkholderima počev od političkih partija, lokalnih zajednica, međunarodnih organizacija, obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva, sindikata, istraživačkih centra, medija, preduzeća i državnih institucija u Srbiji, ali i širom Zapadnog Balkana.

Opis projekta

Novija globalna dešavanja – sukob u Ukrajini, zahlađenje odnosa Zapada i Rusije i ekonomske posledice po Evropu i svet,  ponovo su podstakla debatu u srpskom društvu o spoljnopolitičkom pravcu zemlje, kao i sveprisutnost oprečnih informacija (i dezinformacija) o Ukrajini, Rusiji, EU, SAD i odnosu Srbije i prema Srbiji. Posledice po društvenu percepciju su vidljive: jačanje desničarskog narativa; proruske stranke desnice su ostvarile uspeh na izborima 2022. godine upravo na ovim temama; mediji su dodatno oslikavali polarizaciju po ovim pitanjima, uz veliki broj neproverenih informacija. Dodatni podsticaj i opasnost, naročito za međuetničke odnose, predstavljaju narušeni odnosi Beograda i Prištine iz druge polovine 2022. i tokom 2023. godine, a koji su uključivali incidente na Kosovu i potencijalno povećanje društvene distance između Srba i Albanaca. Kako je Evropska unija najpre mirovni projekat, zabrinjavajući je i podatak da je podrška evrointegracijama Srbije pala u poslednjim godinama i da iznosi manje od 50%. Prethodna istraživanja su pokazala da rizici u pogledu nasilnog ekstremizma svakako postoje – u pitanju su manjak perspektive za mlade, zapostavljenost mentalnog zdravlja i podrške, podeljenost po etničkim linijama, kao i regionalna i globalna politika i različita tumačenja trenutnih i bivših sukoba. Takođe, primećeno je da su upravo mladi (naročito oni od 15 do 19 godina) izražavali stavove koji bi mogli u nekom trenutku da se preliju i na nasilno delovanje. Poslednje tragedije, kada su početkom maja 2023. dva dana zaredom dva mlada lica odvojeno počinila masovna ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u okolini Mladenovca, govore upravo u prilog tome koliko nasilni ekstremizam može biti opasan, kao metoda prisutan kod mladih, te kako se nasilje može javiti kao spirala – da jedan događaj podstakne drugi.

Imajući u vidu navedeno, projekat “Nasilni ekstremizam i mladi: od dezinformacije do radikalizacije” ima za cilj da doprinese umanjenju sklonosti mladih prema nasilnom ekstremizmu kroz istraživanje, zagovaranje i edukaciju. Projekat ima za cilj da dobije uvid u činjenice relevantne za razumevanje, pojavu i prevenciju nasilnog ekstremizma, kao i da informiše donosioce odluka o značaju pitanja u vezi sa temom i predlozima politike. Projekat će povezivati i edukovati mlade iz različitih regiona u Srbiji i imaće opsežnu onlajn kampanju.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese umanjenju sklonosti mladih prema nasilnom ekstremizmu kroz istraživanje, zagovaranje i edukaciju.

Specifični cilj 1 – komponenta istraživanja: Dobiti uvid u percepciju (nasilnog) ekstremizma i spremnosti da se on prihvati među mladima, kroz istraživanje o razumevanju i percepciji međunarodnih okolnosti, odnosu prema evrointegracijama, dezinformacijama, bezbednosnim rizicima, medijskoj i informacionoj pismenosti i medijskim navikama mladih u tri regiona;

Specifični cilj 2 – komponenta zagovaranja: Zagovaranje usvajanja, izmene i usaglašavanja nacionalnog strateškog okvira u oblastima bezbednosti, sprečavanja terorizma i huliganizma, mladih i javnog informisanja (medijske i informacione pismenosti);

Specifični cilj 3 – komponenta umrežavanja i izgradnja kapaciteta: Umrežavanje i izgradnja kapaciteta mladih i omladinskih/lokalnih organizacija iz tri različita regiona Srbije;

Specifični cilj 4 – komponenta kampanje: Sprovođenje kampanje za širenje svesti o (nasilnom) ekstremizmu, kao i o dezinformacijama i važnosti medijske i informacione pismenosti u kontekstu ekstremizma.

Korisnici

 • Primarna – mladi
 • Donosioci odluka
 • Lokalne i omladinske organizacije civilnog društva
 • Istraživači i tink tenkovi

Glavne aktivnosti

 • Izrada metodologije istraživanja javnog mnjenja
 • Sprovođenje istraživanja
 • Analiza i pisanje istraživačkog izveštaja
 • Desk analiza strateških dokumenata i analiza
 • Kreiranje predloga politika
 • Sastanak sa donosiocima odluka (zagovaranje)
 • Trodnevni seminar na Zlatiboru
 • Sprovođenje malih inicijativa polaznika u lokalnim sredinama
 • Seminar u Novom Pazaru
 • Seminar u Bujanovcu
 • Priprema materijala za kampanju
 • Sprovođenje kampanje na društvenim mrežama