web-grantees

Art Aparat

Sažetak projekta

Iako je Ustav Republike Srbije usklađen sa osnovnim evropskim vrednostima i podrazumeva društvo ukorenjeno u socijalnoj pravdi, u kome nacionalne manjine uživaju posebnu pažnju u cilju postizanja pune ravnopravnosti i zabranjena je diskriminacija i izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje, realnosti najugroženijih grupa su u praksi vrlo često drugačije. Istraživanje o položaju Roma u Srbiji, koje je sprovela organizacija Civil Rights Defenders (2018.) govori da su Romi, uopšteno govoreći, suočeni sa diskriminacijom i isključenjem iz svih sfera javnog života. Isto istraživanje govori da u Srbiji preovladava anticiganizam, kumulativna diskriminacija i predrasude i pogrešna percepcija Roma kao i u drugim zemljama u Evropi.

Problem socijalne isključenosti Roma i Romkinja i nedostatak interkulturalnog dijaloga vrlo negativno utiče i na pripadnike opšte populacije i širu javnost, koja nema dovoljno prilike da upoznaje romsku zajednicu i njihove probleme, zbog čega se stereotipizacija i diskriminacija Roma i Romkinja ne prekida već perpetuira iz generacije u generaciju. Na ovaj način, čitavo društvo gubi jer se boljim razumevanjem veoma interesantne i raznovrsne romske kulture otvara prostor za bolje međusobno razumevanje, saradnju i korišćenje svih potencijala kulturne raznolikosti za dobrobit svih članova društva u Srbiji.

Art Aparat u kontinuitetu od 2016. godine koristi muziku i umetničku produkciju, kako bi približio pripadnike opšte populacije i romske zajednice, podstakao interkulturalni dijalog i doprineo smanjenju diskriminacije i promociji romske kulture u Srbiji. Razvijajući jedinstven pristup koji koristi muziku i kreativnost kao alat za povezivanje ljudi u direktan zajednički rad i razmenu, uspeli smo da uključimo više od 350 najmarginovaromske dece i mladih iz romske zajednice i više od 250 ljudi iz opšte populacije u zajedničku umetničku produkciju, stvarajući tako mogućnosti za učenje i razmenu, i negovanje prijateljstva, solidarnosti i zajedništva. Kroz rad u interkulturalnom horu Svi UGLAS, organizaciju koncerata, produkciju audio-vizuelnih sadržaja i drugih javnih događaja, kontinuirano smo radili na podizanju znanja i veština kod dece i mladih iz romske zajednice, promociji romske kulture, ali i podizanju svesti kod obe zajednice o značaju jačanja društvene kohezije.

Ciljevi projekta

Generalni cilj projekta je promocija interkulturalnog dijaloga kroz audio-vizuelnu umetničku produkciju.

Specifični ciljevi projekta:

  • Sticanje interkulturalnih kompetencija i upoznavanje romske kulture kod pripadnika romske i opšte populacije
  • Smanjenje diskriminacije opšte populacije prema romskoj zajednici i jačanje empatije i solidarnosti u društvu
  • Senzibilizacija i upoznavanje optšte populacije sa temu romskih prava i položaja Roma i Romkinja
  • Promocija romske kulture
  • Socijalno uključivanje dece i mladih iz romske zajednice
  • Promocija muzike kao alata za društvenu promenu

Korisnici

Naš rad se podjednako fokusira na pripadnike romske i neromske zajednice.

Deca i omladina iz romske zajednice sa kojom radimo, jedna su od socijalno najisključenijih grupa u Srbiji. Često žive u ekstremnom siromaštvu i nemaju mogunosti da redovno pohađaju školu. Zbog teškog načina života, ova deca nemaju mogućnosti da razvijaju svoje veštine i talente. Interkulturalni hor Svi UGLAS, kao i druge aktivnosti koje organizujemo, pomaže im da steknu nova znanja, radne navike, steknu nova prijateljstva van svoje primarne zajednice i izgrade osećaj zajedništva, rade na završavanju zadataka, jačaju samopouzdanje i uči ih da vole i cene sopstvenu kulturu.

Pored romske dece i omladine, naši korisnici su pripadnici opšte populacije koji aktivno učestvuju u projektu. Kroz neposredan zajednički rad i umetničko stvaralaštvo sa romskom decom i omladinom, ljudi iz ove ciljne grupe upoznaju romsku kulturu, stiču nova prijateljstva i upoznaju se sa položajem Roma u Srbiji.

Korisnici našeg projekta su i posetioci javne manifestacije i potrošači audio-vizuelnog sadržaja koji će biti kreirani kroz projekat, koji će upoznati romsku kulturu i umetnost i upoznati se sa vrednostima koje naš hor promoviše – empatiju, solidarnost i zajedništvo.

Glavni aktivnosti

  • Priprema koncerta-Rad sa decom i širom zajednicom u okviru muzičkih radionica
  • Produkcija i održavanje koncerta
  • Umetnička produkcija i promocija dva video spota
  • Promocija materijala preko Jutjuba, društvenih mreža i medija