Senka WEB (7)

PAR Monitor izvještaji: Pokrenute reforme u javnoj upravi i promovisani pristupi orijentisani na građane

Važnost praćenja civilnog društva kroz PAR, koji provodi WeBER inicijativa, prepoznala je široku mrežu zainteresovanih za projekat kao značajan element koji upotpunjava napore u uticaju na politike i radu u oblasti dobrog upravljanja. Već su očigledni dokazi koji podžavaju ideju da monitoring civilnog društva potiče povećan angažman odozdo prema gore za poboljšanom administracijom u regiji Zapadnog Balkana.

Na čelu ovog transformativnog poduhvata je Western Balkan PAR Monitor 2021/2022 koji povezuje odgovornost, transparentnost i promjene koje vode građani u okviru WeBER Plus projekta.

Kao inicijativa za sistematski PAR monitoring koju vodi civilno društvo, pomenuti izvještaj služi kao snažan alat za usporedbu administracija u zemljama Zapadnog Balkana, pružajući uvjerljivo poređenje s osnovnim podacima iz prethodnih ciklusa praćenja. Misija izvještaja je: stvoriti jači  pritisak odozdo prema gore za PAR od strane civilnog društva, osiguravajući da zahtjev za reformom opstane čak i uprkos potencijalnom popuštanju uslova Evropske unije.

Najznačajniji rezultati WEBER Plus projekta su detaljna izrada regionalnog i pojedinačnih, nacionalnih izvještaja o monitoringu. Oni su uspostavili temelj za aktivnosti zagovaranja i konsultacije, potaknuvši saradnju između civilnog društva i predstavnika vlada kroz National PAR Working Group sastanke. Cilj projekta nije samo ispitivanje administrativne prakse, već i poticanje snažnih partnerstava između OCD-a i vlada.

Vrhunac puta zagovaranja projekta dogodio se u Briselu 25. maja 2023. Projektni partneri okupili su se na diskusiji koju je organizovao Evropski politički centar (EPC) u Briselu, u cilju predstavljanja i  zastupanja zaključaka PAR Monitora 2021/2022.  Događaj je predstavljao ključni moment, a učesnici/ce, uključujući DG NEAR predstavnike, bili su aktivni u raspravama sa ciljem uticaja na podršku EU-a, oblikovanje uslova, jačanje regionalne saradnje i poticanja promjene politike.

Dijalog o politikama (Brisel, 25. maj 2023)

U nizu sastanaka projektni tim komunicirao je s ključnim osobama, uključujući predstavnike kabineta gospođe Dubravke Šuice, potpredsjednice Evropske komisije, predstavnike Evropskog privrednog i socijalnog odbora i nekoliko zastupnika u Evropskom parlamentu. Interakcije nisu bile puke formalnosti već strateški potezi za jačanje glasova civilnog društva, podizanje svijesti i zagovaranje reformi u skladu sa zahtjevima pristupanja EU.

Uticaj sastanaka zagovaranja odjeknuo je daleko izvan Brisela. Vođa tima je prezentovao dobre prakse identifikovane u sklopu Western Balkan PAR Monitora na sastanku regionalne tematske grupe na temu „Evropske integracije i pristupanje“ u maju 2023. u Tirani, Albanija. Ovaj strateški potez imao je za cilj ubrzanje pristupanja EU naglašavanjem važnosti provođenja preporučenih reformi.

U regionu Zapadnog Balkana, projektni tim je održao okrugle stolove u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ovi skupovi su poslužili kao prostori za dijalog o politikama gdje su OCD i predstavnici vlasti udružili snage kako bi analizirali nalaze, predložili rješenja i utrli put vidljivijim i efikasnijim reformama na nacionalnom nivou. Nalazi zasnovani na dokazima iz National PAR Monitor izvještaja potaknuli su reforme i promovisali pristupe orijentisane na građane u javnoj upravi. Osim okruglog stola, sastanci zagovaranja na nacionalnom nivou predstavljali su instrumentalne platforme za poticanje saradnje, šireći korisne uvide u svakoj zemlji. U Srbiji je održan niz sastanaka zagovaranja na nacionalnom nivou, koji su strateški uključili ključne institucije kao što su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Državna revizorska institucija, Sekreterijat za javnu politiku, Služba za upravljanje ljudskim resursima i Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu osobnih podataka.

Prepoznajući potrebu da ključne poruke PAR Monitor-a dosegnu široku publiku, tim je kontinuirano sarađivao s medijskim partnerima i novinarima.

U digitalnom prostoru, uticaj Western Balkan PAR Monitor-a 2021/2022 nije se ograničio samo na duge izvještaje i političke dijaloge. Objavljena su dva videa o rezultatima PAR Monitor-a 2021/2022 koji prikazuju suštinu zaključaka, čineći složeni svijet PAR-a široko razumljivim i dostupnim.

Video uratke možete pogledati OVDJE i OVDJE.