Untitled design (16)

Pripadajmo zajedno

Saćetak projekta koji provodi Udruženje za psihosocijalnu podršku “Psihoart”

Osnovno polazište projekta „Pripadajmo zajedno“, koji bi trebalo da okupi i poveže učenike/ce, nastavnike/ce i roditelje iz 3 zajednice različitih kantona u FBiH, je razvijanje kritičke svijesti o problemima nejednakog tretmana Ijudi zbog razlika koje među njima postoje, i osnaživanje djece i mladih da se lično angažuju u iniciranju promjena u društvu. Projekat predstavlja dio procesa odgoja i obrazovanja demokratskog građanina/ke koji cijeni slobodu, prava i autonomiju kao vrhunske vrijednosti, ali i preuzima odgovornosti, obaveze (pravne i moralne) koje proističu iz života u zajednici kroz uvažavanje prava i potreba drugih.

Projektni ciljevi

Osnovni cilj projekta jeste uticati na razvoj socijalne kohezije i uvažavanje različitosti među nastavnicima/cama, učenicima/cama i roditeljima iz 3 osnovne škoIe u FBiH, kroz jačanje kapaciteta škola da osiguraju potrebna znanja i druge komeptencije koje bi pomogle djeci da iniciraju, planiraju i realizuju kampanje i druge aktivnosti koje doprinose izgradnji društva utemeljenog na društvenoj pravdi.

Specificni ciljevi projekta odnose se na uspostavljanje saradnje i prijateljskih veza škola iz 3 zajednice u  FBiH i unapređenje kompetencija učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja kako bi zajednički planirali i realizovali kampanje i druge akcije za promovisanje uvažavanja različitosti i socijalne kohezije u školi i zajednici.

Korisnici

Ovaj program obuhvatiće, u prvoj fazi 18 učenika/ca, predstavnika/ca Vijeća/Savjeta učenika iz 3 škole, kao i 6 predstavnika/ca Vijeća/Savjeta roditelja i 6 stručnih saradnika/ca, po jedan predstavnik/predstavnica iz svake od škola. Indirektni učesnici/ce projekta biće najmanje 300 učenika/ca, ravnopravno zastupljenjih, 30 nastavnika i nastavnica zastupljenih u skladu sa spolnom strukturom u škoIi, 150 roditelja i drugih članova i članica zajednice.

Glavne aktivnosti

  • Stvoriti kooperativne i prijateljske odnose između 3 škole iz monoetničkih zajednica u Bosni i Hercegovini.
  • Formirati i educirati školske timove (predstavnike Vijeća učenika, Vijeća roditelja i stručnih saradnika ili nastavnika) za realizaciju zajedničke kampanje pod nazivom „Pripadnimo zajedno“.
  • Realizacija trodnevne obuke u dvije grupe: odrasli i djeca. Obje grupe će dobiti obuku o ključnim konceptima koji se odnose na poštovanje različitosti, predrasuda i diskriminacije, kao i osnovne vještine vezane za osmišljavanje i provedbu kampanja i drugih promotivnih aktivnosti.
  • Razviti planove akcija/kampanje na nivou škole i lokalne zajednice — djeca zajednički definiraju ciljeve i načine promocije svoje kampanje u zajednici (umjetničke kampanje, medijske kampanje, vizualni sadržaji, itd.).
  • Napraviti anekse na Godišnje planove rada škola, koji će uključiti znanja iz obuke i planiranja kampanja u zajednici, mobilizacije drugih zaposlenih, roditelja i drugih članova zajednice.
  • Sprovođenje kampanje i promocija rezultata putem medija, društvenih mreža i web stranica.
  • Evaluacija projekta kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri se povećalo znanje o konceptima socijalne pravde i kompetencije za djelovanje u zajednici među djecom i nastavnicima, nakon implementacije projekta.
  • Završni sastanak sa predstavnicima škola radi planiranja nastavka aktivnosti tokom naredne školske godine.

Povezane vijesti: 

Trening za mlade i odrasle (najava događaja)

Pripadajmo zajedno: Osnaživanje djece i mladih Bihaća i Glamoča za aktivni angažman u društvenim promjenama (pregled projekta)