Iskra web SB - NE DIRATI

Centar ženskih prava

Sažetak organizacijske strateške orijentacije

Core grant će doprinijeti ostvarivanju općeg cilja u radu Centra: Unaprijediti položaj žrtava rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima u pristupu reparacijskoj pravdi.

Odgovor pravnog sistema na slučajeve rodno zasnovanog nasilja više usmjeren ka pravima žrtve, znači da se sistem fokusira na potrebe i zaštitu žrtava, a ne samo na kažnjavanje počinitelja. Ovakav pristup uključuje osiguravanje pristupa pristupa pravima i uslugama, sigurnosne mjere i podrške, te žrtvama omogućava adekvatna zaštita i podrška tokom i nakon krivičnog postupka. Centar ženskih prava radi na razvijanju sistema koji prepoznaje i shvata učinke rodno zasnovanog nasilja na žrtve i njihove potrebe, te omogućava njihovu zaštitu i osnaživanje.

Core podrška također će doprinijeti realizaciji aktivnosti spcifičnih strateških ciljeva:

(1) Osigurati pristup pravdi i uslugama za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, uz podršku pred pravosudnim i servisnim institucijama

(2) Pružanje pravne i psihološke pomoći žrtvama trgovine ljudima s ciljem sprječavanja retraumatizacije i olakšavanja pristupa pravdi, uključujući i ostvarivanje prava na obeštećenje u krivičnom postupku.

(3) Iskorijeniti predrasude i stereotipe u primjeni zakona, javnih politika i postupanju institucija u lancu sistema zaštite prema žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

(4) Jačanje vaninstitucionalnog modela pružanja zaštite žrtvama rodno zasnovanog nasilja i žena u riziku koju pružaju pomagačice iz zajednice.

Opšti cilj

Doprinijeti postizanju strateških ciljeva Centra ženskih prava i njegovom doprinosu unapređenju položaja, prava i pristupa pravdi za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Korisnici/ce

Žene svih oblika rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, marginalizirane i ranjive grupe.

Glavne aktivnosti

  • Pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja
  • Uspostavljanje i jačanje saradnje između različitih sektora, odnosno izgradnja multisektorske saradnje između subjekata u lancu zaštite (policija, pravosudni organi, socijalne službe, zdravstvene ustanove i drugi relevantni učesnici u procesu)
  • Zalaganje za promjene zakona, javnih politika i postupanja institucija u lancu sistema zaštite i insistiranje na unapređenju prakse
  • Praćenje rada servisnih i pravosudnih institucija u pogledu položaja i pristupa pravdi za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja.