terorizam

USVOJENA STRATEGIJA BiH ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA DO 2026.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 – 2026. godine, koju je pripremila ranije formirana radna grupa. 

Riječ je o važnom strateškom dokumentu kojim se potvrđuje posvećenost institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv terorizma te nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u skladu s međunarodnim obavezama države kao članice Ujedinjenih naroda (UN), Vijeća Evrope (SE), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Antiterorističke koalicije te potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Strategija definira ciljeve, principe i mjere koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti, kao i vremenski okvir za njihovu realizaciju u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma.

Cilj Strategije je da se na svim nivoima vlasti u BiH uspostavi efikasan, koherentan i održiv mehanizam za prevenciju terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koji će doprinijeti razvoju otpornosti društva na ove izazove.

Radna grupa koja je sačinila Strategiju pripremit će Akcioni plan za njeno provođenje i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Istovremeno će vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u roku od 90 dana od usvajanja Strategije izraditi vlastite akcione planove za njeno provođenje.

Implementacija Strategije će se odvijati na svim nivoima vlasti u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a putem akcionih planova koji će pratiti ciljeve i mjere Strategije, te uspostavljanjem modela nadzora i evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti BiH će provesti aktivnosti na formiranju Koordinacionog tijela za praćenje implementiranja Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

 

Tags: No tags