adhocgrants web box

Ad Hoc podrška

Referenca poziva: SB BiH AD 01/22

SMART Balkan projekat, kojeg finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtjevaju pravovremenu intervenciju.

Ad hoc grantovi su dostupni tokom cijele godine, fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu.

Ukupna sredstva predviđena za ovaj tip granta su 254.592 NOK (60.000 EUR). Maksimalan iznos pojedinačnog granta je 51.000 NOK (5.000 EUR). Veličina granta će biti određena na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda za ovu grant liniju.

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Svrha ovog granta NIJE da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unaprijed.

Ad hoc grant treba biti u skladu sa ciljevima SMART Balkan.

Opšti cilj projekta SMART Balkan je da doprinese jačanju participativnih demokratija i evroatlanstkim integracijama na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža Organizacija civilnog društva (OCD) za snažniju i i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnog Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi projekta SMART Balkan su:
• Snažnije, održivije i dinamičnije OCD u šest zemalja regije Zapadnog Balkana
• Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana sa njihovim kolegama u EU
• Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana
• Povećana svijest javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana

Vrsta aktivnosti za podršku implementacije oblasti (Sigurnost i stabilnost, i dobro upravljanje) predlažu aplikanti, u skladu sa neiscrpnom listom pod oblasti:

Sigurnost i stabilnost

– Borba protiv radikalizacije
– Dezinformacije kao sigurnosne prijetnje
– Borba protiv trgovine oružjem
– Borba protiv trgovine ljudima
– Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
– Borba protiv organiziranog kriminala
– Prevencija pranja novca
– Borba protiv terorizma
– Sigurnost hrane usred oružanog sukoba i klimatskih promjena
– Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost u regionu
– Energetska sigurnost
– Spremnost na vanredne situacije
– Interkulturalni dijalog
– Socijalna kohezija, pomirenje i mir
– Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost
– Cyber sigurnost
– Zaštita podataka
– Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

– Promocija digitalne pismenosti
– Sloboda izražavanja
– Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
– Borba protiv lažnih vijesti
– Euroatlanske integracije
– Digitalizacija
– Reforma javne uprave
– Borba protiv sive ekonomije
– Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Kako aplicirati?
Ovaj grant je dostupan tokom godine i aplikacije se primaju svakog radnog dana putem e-maila [email protected]

Glavni kriterij za ovaj tip granta je hitnost i nepredviđena situacija koja zahtjeva brzo i hitno djelovanje, zbog čega je proces apliciranja podijeljen u dvije faze:

1. Koncept intervencije
2. Prijedlog intervencije i budžet

Koncept intervencije treba biti kratak i pružiti odgovor na sljedeća pitanja:

1. Cilj internvencije
2. Geografsko područje implementacije
3. Trajanje intervencije (broj mjeseci)
4. U slučaju su-finansiranja, molimo objasnite
5. Opis problema (maksimalno ½ stranice)
6. Očekivani rezultati (maksimalno ½ stranice)
7. Lista aktivnosti (maksimalno ½ stranice)

Napomena: Nije predviđen obrazac za prijavu za koncept intervencije. Međutim, sve iznad navedene informacije trebaju biti uključene u formu prijedloga u e-mailu, u jednom dokumentu ne dužem od tri stranice.

Koncept intervencije će evaluairati SMART Balkan u roku od 48 sati.

U slučaju pozitivnog odgovora, aplikant ponosi Prijedlog intervencije i budžet, što će biti evaluirano u okviru 72 radna sata.

Nakon odobrenja koncepta intervencije, aplikanti će primiti formu za Prijedlog intervencije i budžet.

Ko može aplicirati?

Ad Hoc grantovi su namijenjeni organizacijama civilnog društva1, neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Pravna lica i pojedinci koji se nalaze na Konsolidovanom spisku osoba, grupa i subjekata EU koji podliježu finansijskim sankcijama EU (www.sanctionmaps.eu), Ureda za kontrolu strane imovine (“OFAC”) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, Ministarstva finansija SAD-a i na Spisku sankcija Ujedinjenog Kraljevstva https://docs.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.html nisu kvalifikovani da se prijave na ovaj poziv.

DODATNE INFORMACIJE
Aplikacije moraju biti dostavljene na lokalnim jezicima.
Pitanja vezana za Ad hoc grantove mogu biti poslana putem e-maila [email protected]

*Organizacije civilnog društva moraju biti registrovane na Grants Management platformi Grant management platform (smartbalkansproject.org)

Tags: No tags