T 2

Prve konsultacije sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica

U opštini Teslić 16.08.2023. godine održane su Prve konsultacije sa predstavnicima Savjeta MZ.
Cilj sastanka bio je da se prisutni upoznaju sa rezultatima istraživanja ali i da kroz komentare i svoja zapažanja predlože preporuke koje bi trebalo da dovedu do poboljšanja zakonodoavnog okvira ali i okruženja za rad i djelovanje mjesnih zajednica.
Većina prisutnih se složila da je finansiranje mjesnih zajednica neophodno kontinuirano i u skladu sa potrebama.
Predloženo je da se u okviru opštinske uprave formira pododjeljenje koje bi obavljalo poslove iz nadležnosti mjesnih zajednica i na taj način stvori mogućnost da mjesne zajednice imaju direktan uticaj na procese odlučivanja.
Većina prisutnih pozitivno je ocijenila prijedlog da se formira Savjet mjesnih zajednica u opštini Teslić, uz stvaranje direktnog mosta sa Skupštinom.
Konsultacije sau održane u sklopu projekta Udruženja građana tolerancijom protiv različitosti (Topeer) “Savjet mjesnih zajednica Grada Doboja” koji je podržan SMART Balkan grantom Lokalne inicijative.