Untitled design (39)

Za transparentnost, protiv korupcije

Sažetak projekta koji realizuje NVO MANS

Ovom inicijativom podržat će se kapaciteti OCD-a te građana i njihovih skupina da slobodnije i neovisnije traže informacije od javnog interesa koje bi im mogle omogućiti bolje praćenje rada države u sprovedbi socijalnih politika i bolje uvažavanje svojih prava. To će se postići jačanjem kapaciteta zainteresovanih strana projekta za korištenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u dobijanju navedenih informacija, pružanjem mentorstva organizacijama civilnog društva u praćenju rada Vlade, te pružanjem usluga zainteresovanim građanima. Usluge FOI-ja (aplikacija za pametne telefone i strateški sporovi) bit će poboljšane, što će ih učiniti jednostavnijima za korištenje i djelotvornijima.

Projektni ciljevi

Opšti cilj ovog projekta jeste povećati transparentnost i smanjiti korupciju u implementaciji socijalnih politika u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi

 • Razviti kapactitet nevladinih organizacija za praćenje implementacije socijalih politika;
 • Osnažiti građane za samostalnije ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama;
 • Unaprijediti zakonski okvir za slobodan pristup informacijama (SPI zakon).

Korisnici

Ciljne grupe ovog projekta uključuju NVO koje se bave marginalizovanim grupama, grupe građana koje su zainteresovane da preko slobodnog pristupa informacijama ostvare svoja prava, državne institucije od kojih će se potraživati informacije, Upravi sud, Agencija za slobodan pristup informacijama i druge institucije pred kojima će MANS voditi pravne postupke ukoliko pravo na informacijama bude uskraćeno.

Glavne aktivnosti

 • Organizacija obuka za izgradnju kapaciteta NVO;
 • Razvijanje akcionih planova za praćenje monitoring socijalnih politika;
 • Pružanje servisa podrške u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama;
 • Kampanja na podizanju javne svijesti (mediji i društvene mreže);
 • Organizacija info kornera;
 • Unaprijeđenje SPI aplikacije za pamtne telefone;
 • Prikupljanje i analiza podataka o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama i razvijanje preporuka;
 • Organizacija konferencije o slobodnom pristupu informacijama.

Povezane vijesti: 

MANS održao pet treninga u oblasti slobodnog pristupa informacijama

PITAJTE INSTITUCIJE: MANS servis za slobodan pristup informacijama

Publikacije: 

Analiza prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama