Untitled design (27)

SUMP-UP

Sažetak projekta koji realizuje NVO Biciko.me

Projekat SUMP-UP usmjeren je na unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti glavnog grada Podgorica (eng. SUMP). Ovim projektom Biciklo.me želi da podrži realizaciju mjera iz Plana u oblasti upotrebe bicikla, a dio aktivnosti predviđenih projektom proizilaze iz akcionog plana uz ovaj strateški dokument.

Projektom se doprinosi aktivnijem učešću civilnog društva u sprovođenju javnih politika i boljem upravljanju u oblasti urbane mobilnosti. Šire gledano, projekat predstavlja doprinos zaštiti životne sredine, poboljšanju javnog zdravlja i boljem kvalitetu života u Podgorici.

Projektni ciljevi

Opšti cilj projekta je unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti glavnog grada Podgorica kroz aktivno učešće civilnog društva.

Specifični ciljevi

  • Poboljšanje stepena realizacije mjera iz Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica u oblasti biciklizma;
  • Prikupljanje podataka u oblasti biciklizma na teritoriji glavnog grada Podgorica za potrebe kreiranja odgovarajućih politika održive urbane mobilnosti;
  • Jačanje kapaciteta organa lokalne uprave Glavnog grada Podgorica u oblasti održive urbane mobilnosti.

Korisnici

Ciljne grupe su rukovodioci/zaposleni u Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada i kabinetu Gradonačelnice, odbornici u Skupštini glavnog grada i svi korisnici bicikla u Podgorici.

Krajnji korisnici su građani/ke Podgorice sadašnji i budući korisnici bicikla u Podgorici.

Glavne aktivnosti

  • Analiza biciklističke infrastrukture u Podgorici sa preporukama za unapređenje;
  • Izrada mape parkirališta za bicikla na teritoriji Podgorice;
  • Izrada informativnog lista sa smjernicama o parkiralištima za bicikla;
  • Sažeti predlog praktične politike o superblokovima;
  • Radionica sa odbornicima i službenicima lokalne uprave;
  • Promotivna biciklistička vožnja ulicama Podgorice.

Povezane vijesti:

Neću city, hoću super kvart: kako do naselja po mjeri čovjeka

Analiza biciklističke mreže u Podgorici sa preporukama za unapređenje