Untitled design (37)

Podizanje svijesti javnosti za umanjenje i eliminaciju rodnih stereotipa u Crnoj Gori – “Ravnopravno = Ispravno”

Sažetak projekta koji realizuje Udruženje Roditelji

U crnogorskom društvu već postoji veliki broj uvriježenih obrazaca ponašanja u porodičnom okruženju koje ni žene, zbog neinformisanosti, ne prepoznaju kao neki vid kršenja rodne ravnopravnosti. Društvo obiluje mnoštvom predrasuda i stereotipa o ženama kao domaćicama i majkama koje rođenjem dobijaju već predodređen put i ulogu kojoj streme cijelog života. Bilo kakvo odstupanje od uvriježenih stereotipa znači opiranje nepisanim društvenim normama. Ovaj projekat želi da na satiričan način, putem seta video materijala (kratki filmovi koji slikovito predstavljaju situacije iz porodičnog života kojima se krši rodna ravnopravnost) i vizuala na društvnim mrežama dopre do svijesti javnosti o tome koji su stereotipi i prakse u ponašanju najviše zastupljeni i da napravi pozitivnu promjenu ka osvešćivanju ali i umanjenju stepena predrasuda i stereotipa.

Očekivani rezultati Ovim projektom očekujemo postizanje sljedećih rezultata:

  • Distribuirana kreativna kratka videa kojima se direktno utiče na svijest građana o duboko ukorijenjenim stereotipima o tradicionalnoj podjeli uloga između muškaraca i žena u vidu humorističnih videa koji predstavljaju različite scene iz porodičnog života, a kojima se prikazuje koliko se često krše principi rodne ravnopravnosti, a da supružnici i okruženje toga obično nisu ni svjesni;
  • Finalni kreativni video koji će predstaviti glavne poruke i primjer srećne porodice neopterećene podjelom rodnih uloga. Nasuprot prva tri videa koja na satiričan način predstavljaju kršenje principa rodne ravnopravnosti i slikovito predstavljaju uvriježenost rodnih stereotipa
  • Posljednji, treći video, prikazaće primjer srećne porodice koja nije opterećena rodnim stereotipima.
  • Realizovana jedna promotivna kampanja na društvenim mrežama sa pripadajućim narativima i vizualima koja će osim vizuelnog sadržaja u vidu šaljivog content-a pružiti javnosti i uvid u neke statistike i informacije koje se tiču rodne ravnopravnosti a, u velikoj mjeri utiču na sigurnost i stabilnost žena u porodičnom, političkom, poslovnom i ostalim aspektima života, a konkretno se tiču uvriježenih stereotipa o ženama i podjeli uloga između njih i muškaraca. Na ovaj način kreativni sadržaj biće pokrijepljen i konkretnim brojčanim dokazima, istraživanjima i neosporivim činjenicama a pored toga omogućiće ženama da shvate da nijesu same i da prepoznaju kršenje rodne ravnopravnosti kako bi se zajedničkim snagama borili za društvo jednakosti, umjesto za društvo podjela;
  • Reach od najmanje 100.000 ljudi na mrežama očekuje se kao rezultat kampanje koja će biti pažljivo isplanirana i usmjerena na naše ciljne grupe;
  • Najmanje 40.000 ljudi vidjelo je snimke na YouTube kanalima Udruženja u toku trajanja projekta. Do izvedenih brojki došlo se na osnovu statistike pregleda dosadašnjih video sadržaja koje je Udruženje proizvodilo na prethodnim projektima.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Umanjenje stepena stereotipa o tradicionalnoj podjeli rodnih uloga između muškaraca i žena u Crnoj Gori je opšti cilj ovog projekta kojim se putem implementacije seta planiranih aktivnosti nastoji uticati na umanjenje nivoa rodnih stereotipa koji su zastupljeni u Crnoj Gori i doprinese povećanju stepena rodne ravnopravnosti.

Specifični cilj

Osviješteni pripadnici oba pola o duboko ukorijenjenoj tradicionalnoj podjeli uloga muškaraca i žena kreiranjem 3 kreativna video materijala u periodu od 8 mjeseci kao i promotivnom kampanjom koja će društvo informisati o uvriježenim stereotipima o rodnoj podjeli uloga. Ovaj cilj biće ostvaren kreiranjem kreativne kampanje koja će imati za cilj da kroz kreiranje kreativnog video sadržaja probudi svijest građana i javnosti o tome koliko su duboko usađene navike koje predstavljaju neke od uobičajenih obrazaca ponašanja koji se ponavljaju u mnogim porodicama, a koji predstavljaju kršenje principa rodne ravnopravnosti.

Korisnici

Ovaj projekat okuplja glavnu ciljnu grupu – 90.000 žena 5 sa cijele teritorije Crne Gore koje prate i imaju interakciju sa sadržajima koje Udruženje objavljuje – žene koje su nedavno stupile u brak, udate žene, mlade žene do 30 godina starosti, žene koje su se ostvarile u ulozi majke, a koji obuhvata i žene sa sela, teže zapošljivu kategoriju žena, žene sa invaliditetom, pripadnice manjinskih naroda kao i sve druge žene koje su u svom svakodnevnom životu izložene diskriminaciji, predrasudama i stereotipima. Još jedna ciljna grupa jesu i 80.000 muškaraca 6 u Crnoj Gori koji takođe prate i imaju interakciju sa sadržajima koje Udruženje objavljuje, oni koji su stupili u bračni život, muškarci koji su se ostvarili u ulozi očeva, mladi muškarci do 30 godina starosti i sl., a čije aktivnosti utiču na dodatno produbljivanje rodne neravnopravnosti ili mogu uticati na smanjivanje nivoa iste. Muškarci su jednako važni za partnerski odnos ali i situaciju povezanu sa rodnom ravnopravnošću, i stoga su i dio ciljne grupe jer svojim aktivnostima i stavovima doprinose daljem produbljivanju ili smanjivanju stepena rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Na postizanju rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori se već dugo vremena aktivno radi, što na institucionalnom nivou, što van sistema, djelovanjem civilnog sektora. Međutim, duboko ukorijenjeni stereotipi i tradicionalni odnos prema ženi – domaćici, ženi koja treba da rađa – kao radno neefikasnoj, i ostale društvene konstelacije, čine da put ka rodno ravnopravnom društvu bude otežan. Na tom putu naročito trpe žene koje imaju namjeru i pravo da se ostvare u ulozi majke, ali i da budu ekonomski nezavisne. Nova rodna uloga žene koja posjeduje veću ekonomsku nezavisnost, odvela je i do promjene u distribuciji uloga žena i muškaraca u ekonomskom opskrbljivanju porodica. Datu promjenu nije pratila u jednakoj mjeri promjena i izjednačavanje pozicija žena i muškaraca kada je u pitanju briga o domaćinstvu, tako da je tas odgovornosti na strani žena u porodici opterećen dodatnim očekivanjima. Iako dobijanje djece često podrazumijeva i napuštanje tržišta rada za žene na duži period, i stoga se ponovo osnažuje tradicionalno viđenje uloge žene u porodici, i suprotna opcija podrazumijeva značajan stepen rodne ravnopravnosti koja zahtijeva uspješnu karijeru sa jedne strane, i domaćicu u tradicionalnom smislu. Ovo usložnavanje odnosa zahtijeva traženje odgovora koji će najprije dati potrebnu pažnju ovim pojavama, ali i težiti razvoju rješenja koja će voditi osvješćivanju novih “zamki” koje vode ka reprodukciji rodne neravnopravnosti.

Glavne aktivnosti

Promotivna kampanja o zdravim stilovima bračnog i porodičnog života i eliminaciji rodnih stereotipa

  • Priprema kampanje i vizuala za promociju
  • Priprema dva kratka videa za kampanju
  • Priprema završnog videa
  • Lansiranje i sprovedba kampanje

Objava završnog videa – U petom mjesecu projekta Udruženje će objaviti finalni spot kampanje kroz sve svoje kanale promocije;

Zatvaranje projekta

Povezane vijesti: 

Projekat posvećen poštovanju principa rodne ravnopravnosti

Javna kampanja „Podijelimo obaveze i poslove. Budimo jedni drugima podrška. Ravnopravno, i zadovoljni svi”

Video kampanja RAVNOPRAVNO JE KADA SMO SVI ZADOVOLJNI

Upitnik: Kakva je podjela rodnih uloga u vašim porodicama?

Istraživanje pokazalo: Očevi sve više preuzimaju brigu o djeci, ali i dalje rijetko koriste pravo na roditeljsko odsustvo