Untitled design (42)

Better together

Sažetak projekta koji realizuje Fondacija Institut za socijalne inovacije

Crna Gora je multukulturalna država u kojoj koegzistiraju različite nacionalne i etničke grupacije. Raznolikost u pogledu kulture, običaja i normi društvenih grupa može imati pozitivne implikacije na sveukupni društveni progres ili pak suprotno, dovesti do diskriminacije, isključenosti i marginalizovanosti pojedinih društvenih grupa. Na navedeno može uticati više faktora: konzervativni mentalitet društva, stereotipi, predrasude, govor mrženje, zločini iz mržnje, nedovoljno znanja i svijesti o osnovnim demokratskim principima i ljudskim pravima, te političke prilike u zemlji, regionu i svijetu. U biti svega navedenog, kao što se može pretpostaviti, stoji ljudski faktor. Čovjek kao dio šire zajednice ima obavezu poštovati prava drugog i uvažiti njegove različitosti. Međutim, upravo iz razloga nedovoljnog znanja i svijesti, ljudi imaju tendenciju pružati otpor svemu onom što je „nepoznato“ odnosno drugačije od njega i njegove zajednice (porodične, etničke, nacionalne i religijske zajednice itd.). O tome najbolje svjedoči nivo socijalne distance u jednom društvu.

Neki od ključnih problema sa kojima se Crna Gora suočava, a koji zahtijevaju reagovanje svih socijalnih aktera, od civilnog sektora, medija, lokalnih zajednica do donosilaca odluka na nacionalnom nivou, su sljedeći: izražena društvena i politička polarizacija u Crnoj Gori, upotreba zapaljive retorike (što je naročito opasno kada je u pitanju neka vrsta autoriteta u zajednici), izražena etnička distanca prema pojedinim etničkim zajednicama, stereotipi, predrasude i govor mržnje prema etničkim/nacionalnim grupacijama, nedovoljan aktivizam mladih u oblasti demokratije i poštovanja ljudskih prava, odustvo promocije ideje interkulturalizma u javnom i polujavnom diskursu i dijalogu, masovnost senzacionalističkih medijski sadržaja koji doprinose većoj društvenoj polarizaciji, prisutnost socijalne isključenosti određenih kategorija stanovništva usljed različitih razloga (etnična pripadnost, kulturna različitost, invaliditet, seksualna orijentacija itd.)…

Nastojaćemo da kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština doprinesemo razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminaciju diskriminacije, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Opšti cilj

 • Dati doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi

 • Unapređenje individualnih kapaciteta studenata socijalnog rada u oblasti interkulturalizma i antidiskriminacije što doprinosi većem stepenu socijalne kohezije;
 • Jačanje obrazovnih potencijala kod studenata/tkinja socijalnog rada u vezi sa karakteristikama kulturne raznovrsnosti prisutne u Crnoj Gori;
 • Dekontrukcija uvriježenih predrasuda i stereotipa o pripadnicima različitih etničkih/nacionanih zajednica koji predstavljaju prepreku za postizanje socijalne inkluzije;
 • Uviđanje sopstvene uloge, i kao mlade osobe i kao budućeg profesionalca u pomažućim profesijama, u promociji različitosti, tolerancije, interkulturalnog dijaloga, te mirnog rješavanja konflikata;
 • Smanjenje etničke distance prema pripadnicima različitih nacionalnih i etničkih zajednica u Crnoj Gori.

Korisnici

Primarna ciljna grupa za realizaciju projekta „Better Together“ bi bili studenti Fakulteta političkih nauka koji se edukuju za profesiju socijalnog radnika/ice. U pitanju je maksimum 15 mladih ljudi koji dolaze iz različitih crnogorskih opština. Posebno će se voditi računa o zastupljenosti članova/ica iz sva tri regiona Crne Gore, uzimajući u obzir različitost normi i praksi u različitim krajevima Crne Gore, što će dodatno doprinijeti interakciji i dinamici u radu. Takođe, ideja je da bude regrutovan minimum po jedan pripadnik RE populacije i OSI, što će dodatno doprinijeti njihovoj socijalnoj inkluziji i široj društvenoj interaciji. U skladu sa samim konceptom interkulturalnog dijaloga, benefite od uključivanja pripadnika/ca raznolikih društvenih grupa imaće svi učesnici u projektu, budući da će na taj način imati priliku direktno komunicirati jedni sa drugima i sarađivati na grupnim aktivnostima. Mladi ljudi, naročito oni koji se edukuju za rad u pomažućim profesijama, moraju širiti svijest o značaju različitosti, tolerancije i antidiskriminacije, budući da će u toku svog profesionalnog angažmana biti u prilici sarađivati sa različitim društvenim kategorijama i grupama kojima je potrebna pomoć. Osim direktnih učesnika u projektnim aktivnostima, ciljna grupa su i svi mladi koji nisu uzeli učešče u projektu, ali koji se imaju priliku informisati i edukovati putem edukativnih materijala, sadržaja na društvenim mrežama i gostovanja u medijima, koji nastaju kao produkti realizacije aktivnosti predviđenih projektom. Zajedno sa učesnicima u projektu radićemo na podizanju svijesti o značaju interkulturalnog dijaloga i kod ostalih mladih, njihovih vršnjaka, tako što ćemo zajednički promovisati ideju interkulturalizma, socijalnog mira i antidiskriminacije. Benefite će imati i članovi lokalnih zajednica iz kojih dolaze učesnici u projektu, nevladin sektor, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, te cjelokupna crnogorska javnost. Prednosti u vidu unapređenja nivoa poštovanja ljudskih prava, aktivizma mladih, interkulturalnog dijaloga i demokratizacije društva, reflektovaće se na sve gore navedene direktne i indirektne aktere.

Glavne aktivnosti

 • Regrutacija učesnika – odabir 15 studenata/kinja socijalnog rada sa Fakulteta političkih nauka, UCG, koji će uzeti učešće u aktivnostima. Regrutacija će se realizovati u online i offline režimu. Biće pozvani da konkurišu putem društvenih mreža, partnerskih studentskih organizacija i studentskih grupa. Na FPN-u će biti realizovano predstavljanje projekta i upućen poziv za prijave. Vodiće se računa o tome da budu zastupljeni pripadnici/e svih naroda u Crnoj Gori, kao što je naglašeno u dijelu ‘Ciljne grupe’.
 • Kreiranje medijske kampanje – zajedno sa social media stručnjakom radićemo na kreiranju kampanje koja će obuhvatati promociju projekta i ideje interkulturalizma kako na društvenim mrežama, tako i putem tradicionalnih sredstava informisanja (saopštenja, izvještaji, tv gostovanja, intervjui).
 • Edukativne radionice sa studentima/kinjama socijalnog rada – osam različitih tematskih cjelina biće obuhvaćeno u teorijskom dijelu radionica, a u zavisnosti od konkretne teme radionice biće definisane grupne aktivnosti koje će u praktičnom smislu ispratiti ono što je teorijski usvojeno.
 • Istraživanje o stavovima mladih ljudi prema pripadnicima različitih nacionalnih/etničkih zajednica koje koegzistiraju u Crnoj Gori – mjerićemo nivo etničke distance među mladima u Crnoj Gori, razgovarati sa polaznicima radionica, tražiti mišljenje stručnjaka u ovoj oblasti (socijalnih psihologa/ica, političara/ki, omladinskih predstavnika/ca…), na osnovu čega ćemo prikupiti ključne nalaze koje ćemo publikovati na društvenim mrežama i web sajtu.
 • Grupna sesija sa socijalnim psihologom – nakon uspješno realizovanih radionica završna će biti predviđena grupni razgovor sa socijalnim psihologom o problemima koje pogađaju mlade u Crnoj Gori i protiv kojih žele da se bore. Socijalni psiholog će nakon organizovane radionice/sesije evidentirati ključne nalaze do kojih je došao i pravce za njihovo prevazilaženje.
 • Okrugli sto – događaj koji će okupiti eksperte i univerzitetske profesore koji će govoriti na temu interkulturalizma i interkultalnog dijaloga i učesnike (studente soicjalnog rada) koji će razmjenjivati mišljenja o interkulturalnom dijalogu u Crnoj Gori, aktuelnoj situaciji i pravcima za buduće djelovanje.
 • Realizacija medijske kampanje – informisanje javnosti i pokretanje dijaloga o interkulturalizmu u Crnoj Gori, gostovanja u medijima i vođenje društvenih mreža sa jasnim tematskim sadržajem i ključnim porukama upućenim široj javnosti tokom čitavog perioda realizacije projekta.
 • “Razgovorom do pomirenja” – U saradnji sa studentskim organizacijama i Fakultetom političkih nauka u planu je realizacija dana „Razgovorom do pomirenja“. Tom prilikom će učesnici u projektu na kreativan način predstaviti kulturu i zajednicu iz koje dolaze i imati priliku podijeliti stečena znanja sa edukativnih radionica sa ostalim učesnicima događaja.

Povezane vijesti: 

Prestavljanje rezultata Istraživanja stavova budućih socijalnih radnika/ca na temu interkulturalizma u Crnoj Gori